سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و ششم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و ششم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف از مرحله مطالعات امکان سنجی اولیه پروژه چیست؟
1) انجام بررسی های کلی ابتدایی
2) انجام مطالعات فنی و اقتصادی اولیه
3) تصمیم گیری اولیه در مورد انجام طراحی
4) تصمیم گیری اولیه در مورد پذیرش یا رد پروژه
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کیفیت در مدیریت پروژه های صنعتی عبارت است از:
1) میزان برآورد نیازهای مشتری
2) مناسب بودن محصول برای کارکردهای آتی
3) میزان دستیابی به اهداف زمانی و هزینه ای پروژه
4) سنجش میزان رضایت مشتری و مناسب بودن وضعیت محصول برای استفاده
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت یکی از اصول چهارگانه مدیریت کیفیت کرازبی به شمار می آید؟
1) کیفیت به صورت خوبی یا ظرافت تعریف می شود.
2) کیفیت به وسیله هزینه عدم تطابق ها اندازه گیری می شود.
3) استانداردهای عملکردی نباید به صورت خطای صفر باشد.
4) سیستم تضمین کیفیت باید به صورت ارزیابی و بررسی کننده اعمال شود.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد از کارکردهای دفتر مدیریت پروژه محسوب نمی شود؟
1) منطبق سازی تجاری
2) برنامه ریزی استراتژیک
3) یکپارچگی سازی منابع
4) مدیریت زیرساخت ها
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام نوع دانش به طور کامل شخصی است و به سختی می توان آن را به شکل خاصی درآورد؟
1) دانش ضمنی یا ذهنی
2) دانش ضمنی یا عینی
3) دانش تصریحی یا ذهنی
4) دانش تصریحی یا عینی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از ابزار «پارتو» در کدام یک از مراحل حل مسئله استفاده می شود؟
1) بهبود مستمر
2) تعیین حوزه عمل
3) تجزیه و تحلیل فرآیند
4) شناسایی فرصت ها
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر را نمی توان از ریسک های داخل پروژه قلمداد کرد؟
1) نوآوری در پروژه
2) محل فیزیکی
3) فراهم بودن نیروی کار
4) پیچیدگی پروژه
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سندی که به طور رسمی موجودیت یک پروژه را تعریف می کند، ................ پروژه نامیده می شود.
1) اساس نامه
2) ساختار شکست
3) منشور
4) مرام نامه
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر، از دلایل تهیه و استفاده از اشکال غیر استاندارد توافق نامه ها (اسناد خاص) نمی باشد؟
1) ملزومات دولتی
2) پیچیدگی زیاد پروژه
3) خاص و منحصر به فرد بودن پروژه
4) تمایل به تخصیص متعارف ریسک
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – میزان شکل پذیری دیوارهای برشی گوناگون ساخته شده از مصالح مختلف به ترتیب از بالا به پایین عبارت است از:
1) بتن مسلح، چوب، مصالح بنایی محدود، مصالح بنایی مسلح
2) بتن مسلح، چوب، مصالح بنایی غیرمسلح، مصالح بنایی محدود
3) بتن مسلح، فولاد، مصالح بنایی مسلح، مصالح بنایی غیرمسلح
4) بتن مسلح، مصالح بنایی محدود، فولاد، مصالح بنایی غیرمسلح
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام نوع معماری، برای طراحی اثر معماری، شکل های طبیعی با رویکردی تجربی در کنار هم قرار می گیرند؟
1) ارگانیک
2) زمینه گرا
3) بیونیک
4) مجازی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام روش تحقیق در گردآوری اطلاعات برای طراحی معماری کمتر مناسب است؟
1) نمونه گیری
2) مصاحبه
3) مشاهده
4) مدارک مکتوب
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر اولین گام در یک پژوهش با استفاده از روش علمی را «طرح یک پرسش مناسب و ایجاد فرضیه ای که بتوان آن را آزمود» تعریف کنیم، کدام یک از تمهیدات زیر به عنوان گام دوم در انجام پژوهش می باید در نظر گرفته شود؟
1) سازمان دهی اطلاعات
2) گردآوری اطلاعات و تدوین طرح تحقیق
3) تحلیل و تفسیر اطلاعات
4) به کارگیری روش هایی برای آزمودن فرضیه
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر فرآیند طراحی یک طرح موفق را شامل: ماموریت/ موضوع پروژه، اهداف، ضروریات عملکردی و کانسپت ها معرفی کنیم، مناسب ترین عنوان برای نتیجه مورد انتظار از این فرآیند کدام است؟
1) پیش بینی وضعیت آتی
2) تطبیق طرح با زمینه
3) تحلیل وضعیت موجود
4) رجوع صحیح به تجربه گذشته
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شعار «فرم همواره از عملکرد پیروی می کند» نظریه ای ................ است.
1) اثباتی
2) عملکردی
3) جدلی
4) هنجاری
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از معماران و منتقدین معماری، معماری بوزار را در تقابل با معماری خلاقانه می دانست و آن را مترادف با مرگ تاریخ و خلاقیت اصیل دانسته است؟
1) آلدو روسی
2) رابرت ونتوری
3) برونو زوی
4) لوکوبوزیه
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام رویکرد در حیطه ی زیباشناسی نظری است؟
1) پدیدارشناسی
2) نشانه شناسی
3) معناشناسی
4) نظریه - اطلاعات
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام عبارت در خصوص تعریف «معماری پایدار» دقیق تر است:
1) توجه معماری پایدار به ویژگی های تکنیکی معماری در خصوص استفاده از انرژی های طبیعت است.
2) معماری پایدار در جستجوی احیای راه حل های سنتی در الگوهای معماری است.
3) معماری پایدار حاصل ایجاد تعادل میان عوامل اجتماعی - فرهنگی و محیطی است.
4) معماری پایدار تلفیقی از تکنولوژی و اکولوژی در معماری است.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – لوکوربوزیه، در کتاب مشهورش با عنوان «پنج نکته در معماری نو» ویژگی های معماری عملکردگرا را برشمرده است. کدام گزینه جزو این ویژگی ها نیست؟
1) پلان آزاد، پنجره های ممتد
2) باغ روی بام، پیلوتی
3) پلان تیپ، پنجره های منقطع
4) پیلوتی، نمای آزاد
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – لوکوربوزیه، معمار نامدار قرن بیستم، قواعد پیشنهادی خود را در کدام سه نوع سکونت گاه اعمال کرد؟
1) اجتماع شهری- اجتماع روستایی- اجتماع صنعتی
2) شهر اجتماعی خطی - شهر صنعتی خطی - روستای خطی
3) اجتماع شهری- اجتاعی روستایی - اجتماع نظامی
4) واحد تولید کشاورزی- شهر صنعتی خطی- شهر اجتماعی شعاعی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»