سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و سوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و سوم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ضریب تغییرات بارندگی های سالانه (cv) در ایران در سواحل خزر در حدود ............... درصد و در نواحی کویری و فراخشک فلات ایران در حدود ............... درصد می باشد.
1) 60، 30
2) 20، 80
3) 30، 60
4) 80، 20
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در شرایط تغییر اقلیم، تغییر معنی دار کدام یک از پارامترهای ذیل قطعی است؟
1) بارندگی
2) رطوبت نسبی
3) تبخیر و تعرق
4) درجه حرارت
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در معادله لاپلاس توسعه یافته، برای متغیرهای هواشناسی کدام دسته از پارامترهای ذیل به چشم می خورند؟
1) فشار - ارتفاع- رطوبت نسبی
2) فشار- ارتفاع - درجه حرارت
3) فشار- رطوبت نسبی- سرعت باد
4) درجه حرارت - رطوبت نسبی- سرعت باد
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – تغییر مکان یک ایستگاه باران سنجی ممکن است سبب بروز کدام عامل ناایستایی در سری زمانی بلندمدت بارندگی شود؟
1) روند
2) تناوب
3) پرش
4) بدون تغییر باقی می ماند.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مقدار بارش سالانه جهان به طور متوسط 1000 میلی متر و مقدار بخار آب موجود در جو مساوی لایه ای از آب مایع برابر 25 میلی متر برآورد شده است. مدت زمان توقف بخار آب در جو بر حسب روز چقدر است؟
1) 40
2) 14
3) 9
4) 3
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام گروه از طبقه بندی های اقلیمی زیر تمام عوامل به کار گرفته شده، میانگین سالانه آن عوامل می باشند؟
1) دومارتن، آمبرژه، گسن
2) آمبرژه، دومارتن، ترانسو
3) دومارتن، سیلیانینف، ترانسو
4) سیلیانینف، تورنث ویت، ترانسو
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در محاسبه آب قابل بارش کدام یک از پارامترهای ذیل نقش اساسی دارد؟
1) افت آهنگ
2) ارتفاع از سطح دریا
3) نقطه شبنم
4) رطوبت نسبی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – میانگین و انحراف معیار بارندگی سالانه در یک منطقه به ترتیب 800 و 200 میلی متر است. اگر درصد اشتباه مجاز برای تخمین متوسط بارندگی 10 درصد باشد، چند ایستگاه لازم است در منطقه وجود داشته باشد؟
1) 3
2) 6
3) 9
4) 12
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) –  در روش انتقال رگبار (به منظور برآورد رگبار طرح) از یک حوضه به حوضه دیگر، کدام مورد صحیح نمی باشد؟
1) منبع رطوبتی حوضه ها یکسان باشد.
2) خصایص اقلیمی و توپوگرافی حوضه ها می بایست یکسان باشد.
3) محور الگوی همباران می تواند به مقدار دلخواه چرخش زاویه ای داشته باشد.
4) رگبارهای ساحلی را نباید به حوضه های دور از ساحل انتقال داد.
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – آب قابل بارش در حداکثر دمای نقطه شبنم با تداوم 12 ساعته رگبار و موقعیت رگبار به ترتیب 7/66 و 3/84
میلی متر بدست آمده است. اگر حداکثر بارندگی ثبت شده 36 میلی متر باشد، مقدار حداکثر بارندگی متحمل (PMP) چند میلی متر است؟
1) 5/28
2) 36
3) 4/45
4) 90
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در اپران لاکتوز ملکول CAMP موجب فعال شدن کدام یک از اجزاء زیر می شود؟  
1) پروموتر
2) اپراتور
3) CAP
4) RNA پلیمراز
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پروکاریون به کدام بخش سلول اطلاق می شود؟
1) هسته تکامل نیافته در سلول های یوکاریوتی
2) ماتریس درون هسته ای در هسته  داران
3) منطقه ای دارای کروموزوم حقیقی و فاقد دیواره هسته
4) معادل واژه هسته در سلول یوکاریوتی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وظیفه سیتولیزوزوم کدام است؟
1) هضم خود سلول
2) هضم اجسام باقی مانده از گوارش
3) هضم دانه ریز مانند نشاسته
4) هضم اجسام خارجی وارد شده به سلول
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شبکه اندوپلاسمی خشن و شبکه اندوپلاسمی صاف به ترتیب در سنتز کدام مواد فعالیت دارد؟
1) لیپیدها و پروتئین ها
2) پروتئین ها و قندها
3) پروتئین ها و لیپیدها
4) گلیکوژن ها و پروتئین ها
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – استرول ها (الکل های استروییدی) به ترتیب در بافت های حیوانی، گیاهی و میکروارگانیسم ها به چه صورت هایی مشاهده می شوند؟
1) فیتواسترول ها، کلسترول ها- ارگواسترول ها
2) کلسترول ها - ارگواسترول ها - فیتواسترول ها
3) کلسترول ها - فیتواسترول ها - ارگواسترول ها
4) ارگواسترول ها- فیتواسترول ها- کلسترول ها
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – روش ELISA مبتنی بر ............... است.
1) ساختار سه بعدی پروتئین ها
2) اثر متقابل لاکتین و آنتی بادی
3) اثر متقابل آنتی ژن - پروتئین
4) اثر متقابل آنتی ژن و آنتی بادی
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مناسب ترین روش انتقال ژن به ذرت و گوجه فرنگی به ترتیب عبارتند از:
1) ریزترزیفی - تفنگ ژنی
2) تفنگ ژنی - اگروباکترویوم
3) ریزترزیفی - ناقل های ویروسی
4) تفنگ ژنی- پلی اتیلن گلیگول (PEG)
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از تیمارهای زیر برای از بین بردن حالت شیشه ای شدن (Hyperhidricity) بافت ها در شرایط کشت بافت توصیه نمی شود؟
1) افزایش میزان نور
2) افزودن زغال فعال
3) کاهش ساتیوکینین
4) کاهش میزان آگار
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از افراد زیر در فرآیند تقسیم میوز بیشترین مشکل را در تولید گامت های فعال دارا هستند؟
1) یک فرد تری پلوئید با 30 عدد کروموزوم
2) یک فرد دیپلوئید با 46 عدد کروموزوم
3) یک فرد تتراپلوئید با 12 عدد کروموزوم
4) یک فرد تتراپلوئید با 48 عدد کروموزوم
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اسید آمینه ............... در ساختمان پروتئین شرکت نمی کند.
1) سرین
2) والین
3) تیروزین
4) اورنیتین
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»