سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و دوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش بیست و دوم


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چرا انگور رقم تامسون سیدلس را باید به صورت بلند یا مختلط هرس کرد؟
1) چون این رقم پربار است و می تواند با هرس بلند محصول زیادی تولید کند.
2) چون در این رقم جوانه های پایین شاخه یکساله، خوشه تولید نمی کنند.
3) چون در این رقم تمام جوانه های روی شاخه، تولید خوشه کافی می کنند.
4) چون در این رقم چیرگی انتهایی وجود ندارد و تمام جوانه های روی شاخه رشد می کنند.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر از کاربردهای کائولین در باغ های درختان میوه نمی باشد؟
1) کاهش خسارت تنش خشکی
2) بهبود کیفیت میوه ها
3) جلوگیری از خسارت سرمازدگی
4) جلوگیری از آفتاب سوختگی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در فرآیند اهلی شدن کاهو، کدام تغییر روی نداده است؟
1) کاهش پاجوش دهی
2) کاهش تلخی بافت
3) داشتن خار کمتر بر روی بوته
4) افزایش حساسیت به بولتینگ
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – گرده افشانی و تولید میوه در گوجه فرنگی گلخانه ای چگونه است؟
1) پارتنو کارپ است.
2) خودگشن است و با لرزش گل ها به راحتی تلقیح می شود.
3) دگرگش است و توسط حشرات گرده افشانی می شود.
4) پارتنو کارپ است اما گرده افشانی باعث بهبود میوده دهی می شود.
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – داوودی اگر درشرایط نور قرمز قرار گیرد، ..............
1) تاثیری در گلدهی آن ندارد.
2) باعث افزایش ارتفاع گیاه می شود.
3) باتوجه به روز کوتاهی داوودی باعث تسریع در گلدهی می گردد.
4) به دلیل افزایش فایتوکروم قرمز دور از گلدهی آن جلوگیری می شود.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از موارد زیر در تجزیه و تحلیل توارث مندلی مشکل آفرین نمی باشند؟
1) اپیستازی
2) پیوستگی تنوع
3) تشکیل اجسام بار
4) اثرات پلیوتروپی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر در یک وارونگی پاراسنتریک دو کیاسما در داخل حلقه هر 4 رشته را درگیر کند، چند درصد گامت های حاصل سالم می باشند؟
1) 100%
2) 75%
3) 50%
4) 0%
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از کدام یک از روش های اصلاحی زیر برای شناسایی بهترین هیبرید استفاده می شود؟
1) تلاقی دی آلل
2) انتخاب دوره ای
3) روش شجره ای
4) روش بالک
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – گیاهان مبتلا به کمبود نیکل، دارای رشد .............. بوده و مقدار زیادی .............. در برگ ها انباشته می شود.
1) ناهنجار- اوره
2) مناسب - اوره
3) مناسب - نیترات
4) ناهنجار- نیترات
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نتیجه متیلاسیون جزایر CPG در ژن پایین دستی و در کروماتین آن چیست؟
1) خاموش ژن - بدون تغییر
2) فعال شدن ژن - بدون تغییر
3) خاموش ژن - هتروکروماتین شدن
4) فعال شدن ژن - هتروکرماتینه شدن
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مناسب ترین سیاست برای مقابله با رکود تورمی: 
1) سیاست پولی انبساطی است.
2) سیاست مالی انبساطی است.
3) سیاست مالی یا پولی انقباضی است.
4) سیاست های است که منحنی AS را به راست منتقل نماید.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شیب نزولی منحنی هزینه نهایی کنترل آلودگی بیانگر این است که برای از بین بردن هر واحد آلودگی هزینه .............. نسبت به واحد .............. نیاز است.
1) بیشتری - قبلی
2) کمتری - قبلی
3) بیشتری - بعدی
4) کمتری - بعدی
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام رهیافت از کارایی و تاثیر کمتری در کاهش آلودگی برخوردار است؟
1) مبتنی بر مالیات
2) مبتنی بر جریمه
3) مبتنی بر کنترل و نظارت
4) مبتنی بر مبادله مجوزهای قابل فروش
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در شیلات شرایط تعادل بیولوژیک زمانی برقرار می شود که:
1) نرخ مرگ و میر ماهی ها به صفر تنزل یابد.
2) نرخ ذخیره به حداکثر مقدار ممکن برسد.
3) هر یک از ماهی ها به حداکثر رشد وزنی خود برسند.
4) ذخیره موجود در یک منبع معادل ضریب توانایی محیط شود.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرضیه زیست محیطی «کوزنتس» (KEC) بیانگر آن است که .............. در ابتدا .............. و در پی آن آثار زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی .............. و سپس .............. می یابد.
1) تولید ناخالص ملی - کاهش- افزایش - کاهش
2) درآمد سرانه اقتصاد- افزایش - افزایش - کاهش
3) رشد اقتصادی - کاهش - افزایش - کاهش
4) درآمد سرانه - کاهش - افزایش - کاهش
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کاهش در هزینه های تولید باعث .............. می شود.
1) توسعه عرضه
2) انتقال منحنی تقاضا
3) انتقال منحنی عرضه به چپ
4) انتقال منحنی عرضه به راست
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اثر تولیدی افزایش نرخ دستمزد روی نهاده سرمایه:
1) صفر است.
2) منفی است.
3) مثبت است.
4) قابل تعیین نیست.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پسماندهای حاصل از یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی .............
1) توزیع نرمال دارند.
2) همگی صفر می باشند.
3) مجموع آن ها صفر می باشند.
4) دارای واریانس ثابت می باشند.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرضیه .............. مشخص می کند که میانگین ها .............. هستند.
1) صفر- غیرمساوی
2) تحقیق - مساوی
3) صفر- مساوی
4) تحقیق - غیرمساوی
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – از متغیرهای مجازی برای لحاظ کردن متغیرهای .............. استفاده می شود.
1) کمی
2) مستقل
3) کیفی
4) تصادفی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»