سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش اول امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش اول


- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام عبارت در مورد نظریه کینزین های جدید صادق نیست؟  
1) فرضیه انتظارات عقلانی صادق است.
2) تفکیک پذیری کلاسیکی (Classical dichotomy) برقرار است.
3) وجود چسبندگی (Sticky) دستمزدها منجر به اثربخشی سیاست ها می شود.
4) سیاست های پولی پیش بینی شده بر سطح تولید موثر است.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - براساس نظریه کلاسیک های جدید، در کدام یک از شرایط زیر سیاست پولی و مالی دولت موثر است؟
1) هنگامی که دولت نسبت به مردم و بخش خصوصی دارای مزیت اطلاعاتی باشد.
2) شرایطی برای موثر بودن سیاست های اقتصادی وجود ندارد.
3) هنگامی که مجموعه اطلاعاتی مردم کامل باشد.
4) هنگامی که اجرای سیاست ها قابل پیش بینی باشد.
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - براساس تئوری q توبین:
1) نوسانات بازار سهام با سرمایه گذاری در ارتباط است.
2) افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایه گذاری می شود.
3) نوسانات بازار سهام با پس انداز در ارتباط است.
4) افزایش سرمایه گذاری موجب افزایش رشد اقتصادی می شود.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در داده های سری زمانی، مشکل شایع همبستگی پیاپی است، که بر روی جملات اخلال در دوره های مختلف وجود دارد. یکی از دلایل وجود همبستگی پیاپی این است که ............ و دلیل دیگر برای منبع خود همبستگی، ............ است.
1) عوامل موثر از سری زمانی حذف شده - نحوه چینش داده های آماری
2) عوامل نامربوط از سری زمانی حذف شده - نحوه تولید داده های آماری
3) عوامل موثر از سری زمانی حذف شده - نحوه تولید داده های آماری
4) عوامل موثر به سری زمانی اضافه شده - نحوه تبدیل داده های آماری
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در قالب نگرش کینزی چنان چه بپذیریم که دستمزدهای اسمی به سمت بالا انعطاف پذیر ولی به سمت پایین غیرقابل انعطاف است، آن گاه:
1) اثر سیاست های انقباضی و انبساطی طرف عرضه بر اقتصاد نامتقارن است.
2) اثر سیاست های انقباضی و انبساطی طرف تقاضا بر اقتصاد نامتقارن است.
3) اجرای سیاست های انبساطی طرف تقاضا بر افزایش سطح تولید بیشتر موثر است.
4) اجرای سیاست های انقباضی طرف تقاضا بر کنترل تورم بیشتر موثر است.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «21»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - وقتی محدودیت نقدینگی وجود داشته باشد، ضریب فزاینده مخارج در چهارچوب نظریه چرخه زندگی مصرف ............ ضریب فزاینده مذکور در چارچوب مصرف کینزی است.
1) افزایش می یابد و مساوی
2) افزایش می یابد و بزرگ تر از
3) افزایش می یابد و کوچک تر از
4) کاهش می یابد و مساوی
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - در وضعیت بیکاری کینزی، بیکاری کلاسیکی و مصرف ناکافی کدام سیاست بهترین گزینه است؟
1) تنها افزایش دستمزد، کاهش دستمزد، افزایش دستمزد
2) افزایش مخارج دولت، افزایش دستمزد، کاهش دستمزد
3) افزایش دستمزد، افزایش دستمزد، کاهش دستمزد
4) افزایش مخارج دولت، کاهش دستمزد، افزایش دستمزد
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - بر اساس دیدگاه کلاسیک های جدید و با توجه به منحنی عرضه لوکاس (Lucas)، اگر افزایش در قیمت ها بیشتر از حد مورد انتظار باشد:
1) جزء سیکلی تابع عرضه به دلیل افزایش هزینه های تولید کاهش خواهد یافت.
2) مقدار عرضه افزایش یافته و تولید و اشتغال بیشتر خواهد شد.
3) انتظارات تعدیل شده و تولید در سطح تولید طبیعی قرار خواهد گرفت.
4) دستمزد واقعی افزایش یافته و تقاضای نیروی کار کمتر خواهد شد.
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - بر اساس رابطه مقداری پول MV=PY، طبق نظریه پول درون زا:
1) جهت علیت از چپ به راست رابطه است.
2) جهت علیت از راست به چپ رابطه است.
3) افزایش سرعت گردش پول موجب افزایش تورم می شود.
4) افزایش حجم پول موجب افزایش تولید می شود.
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - دو اقتصاد "الف" و "ب" را در نظر بگیرید که تمامی شرایط آن ها با یکدیگر برابر است، اما ساختار سنی جمعیت در کشور "الف" از "ب" جوان تر است، بنابراین:
1) رشد اقتصادی در کشور "الف" همواره از رشد اقتصادی در کشور "ب" بیشتر است.
2) رشد اقتصادی در کشور "ب" همواره از رشد اقتصادی در کشور "الف" بیشتر است.
3) پس انداز در کشور "ب" همواره نسبت به کشور "الف" بیشتر است.
4) پس انداز در کشور "الف" همواره نسبت به کشور "ب" بیشتر است.
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»

- سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - آیا در ایران نظارت سیاسی بر اداره اعمال می گردد؟
1) بله، با مقام مافوق می باشد.
2) بله، با قوه مقننه است.
3) بله، آمر مستقیم اداره و قوه مقننه آن را اعمال می کنند
4) نظارت سیاسی منتفی است و تنها نظارت قضایی بر آن اعمال می شود.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه صحیح است؟
1) برخی از اعمال اداری ممکن است از نظارت قضایی مستثنی شوند.
2) تصمیمات استخدامی رئیس مجلس قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
3) صدور و ابلاغ بخشنامه های اداری توسط معاون اول باید به تایید رئیس جمهور برسد.
4) تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور یک عمل سیاسی و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه صحیح است؟
1) تغییر آرای قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری جز از طریق دیوان عدالت اداری میسر نیست.
2) اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیات های بدوی توسط هیات های تجدید نظر تحت هیچ شرایط مجاز نیست.
3) عضویت همزمان به عنوان کارمند و عضو هیات تخلفات اداری تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی شود.
4) هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را به دستگاه های مشمول قانون تخلفات اداری ارسال و در صورت مشاهده موارد تخلف، راساً به تخلف مربوطه رسیدگی کند.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - تصریح وظایف و اختیارات کارمندان دستگاه های اجرایی در قوانین و مقررات موضوعه ناشی از کدام اصل مهم حقوق عمومی است؟
1) اصل سلسله مراتب اداری
2) اصل پاسخگویی
3) اصل انطباق
4) اصل عدم صلاحیت
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه مطابق مقررات قانون جدید دیوان عدالت اداری صحیح نیست؟
1) درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
2) شعبه تشخیص دیوان پس از بررسی پرونده های موجود منحل می شود.
3) صرفاً شعب تجدیدنظر مرجع رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی می باشند.
4) دستگاه های اجرایی حق تجدیدنظر خواهی از احکام صادره توسط شعب بدوی را دارند.
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام گزینه در خصوص صلاحیت دفاتر اداری دیوان در مراکز استان ها صحیح است؟
1) این دفاتر علاوه بر پذیرش دادخواست دارای شعب ویژه می باشند که در صورت لزوم و احراز فوریت نسبت به صدور دستور موقت اقدام می نمایند.
2) این دفاتر صرفاً وظیفه پذیرش و ثبت دادخواست شاکیان را دارند و سایر امور توسط شعب واحدهای اداری مستقر در شهر تهران انجام خواهد شد.
3) این دفاتر علاوه بر پذیرش دادخواست وظیفه راهنمایی و ارشاد مراجعین، ابلاغ نسخه دوم دادخواست یا آرا و عنداللزوم انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه های مربوط به خود را دارند.
4) این دفاتر علاوه بر وظیفه پذیرش دادخواست، دارای شعب بدوی بوده و راساً مبادرت به صدور رای می نمایند و تجدیدنظر خواهی از آرای شعب آن در صلاحیت شعبه تجدیدنظر مستقر در شهر تهران
می باشد.
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - با عنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری .............. .
1) شورای عالی اداری صلاحیت ایجاد دستگاه اجرایی جدید را دارا می باشد.
2) اصلاح ساختار تشکیلاتی شورای عالی فضای مجازی در صلاحیت شورای عالی اداری می باشد.
3) مصوبات شورای عالی اداری پس از تایید معاون اول رئیس جمهور (در صورت غیاب رئیس جمهور) لازم الاجراست .
4) تدوین مقررات لازم برای اجرای صحیح احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در صلاحیت شورای عالی اداری می باشد.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - خصوصی سازی ............ .
1) نتیجه اصول حاکم بر حقوق خصوصی می باشد.
2) هیچ گونه تغییری در نحوه ارائه خدمات عمومی نخواهد گذاشت.
3) خود مستقلاً دارای اصول حوقی است که هیچ ارتباطی به حقوق اداری ندارد.
4) هیچ تغییری در مبنا و هدف اصول حاکم بر حقوق اداری صورت نخواهد داد و دولت همچنان بر نحوه اجرای این اصول بر اساس قانون نظارت خواهد داشت.
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - مطابق قانون شوراها «عضویت در کلیه شوراهای اسلامی افتخاری است و شغل محسوب نمی شود»، بنابراین ............ .
1) ادامه فعالیت روسای دانشگاه های غیرانتفاعی در شوراهای اسلامی شهر یا روستا فاقد ممنوعیت قانونی است.
2) فعالیت هر یک از اعضای شوراهای اسلامی کشور به عنوان مشاور رئیس جمهور دارای ممنوعیت قانونی است.
3) هریک از اعضای شورای اسلامی روستا همزمان می تواند عضو شورای اسلامی شهر نیز باشد.
4) تنها در صورت موافقت مقام مافوق جزء سابقه محسوب می شود.
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «2»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - مفهوم اصل «تناسب» در نظارت بر اعمال اداری چیست؟
1) تناسب میان عمل اداری و هدف آن
2) تناسب میان عمل اداری و قوانین و مقررات حاکم بر آن
3) تناسب میان عمل اداری و حقوق شهروندی اشخاص موضوع عمل اداری
4) تناسب میان عمل اداری و منفعت عمومی که برای تحقق آن، انجام می شود.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»