جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی پیام نور (ترمی) کتاب هدیه دهید

کارشناسی پیام نور (ترمی)

عنوان
شرح
سال
نیمسال
دانلود
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس روش های پیشرفته آمار
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس برنامه سازی پیشرفته
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس مبانی ریاضی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس آزمون سازی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس بررسی و تحلیل محتوای کتاب های انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آن ها
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس روش تدریس زبان انگلیسی 4
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس نظریات فراگیری زبان
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس روش تدریس زبان انگلیسی 3
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش و پرورش ابتدایی، امور تربیتی و آموزش زبان انگلیسی
درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات اندلس
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس علوم بلاغی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس علوم بلاغی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس عروض و قافیه
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس نحو 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات معاصر 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس متون نظم و نثر در ایران از سقوط بغداد
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - بخش فناوری اطلاعات، بخش صنایع و فیزیک
درس ریاضی عمومی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات معاصر 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس زبان تخصصی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس ادب سیاسی در اسلام
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس ادبیات متعهد اهل بیت (ع)
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس فن ترجمه
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس متون نظم و نثر دوره دوم عباسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس نامه نگاری و خلاصه نویسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس زبان تخصصی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - سخت افزار
درس الکترونیک دیجیتال
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی و رفاه)
درس فقر و نابرابری اجتماعی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
درس برنامه ریزی مشارکتی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
درس سیاست های بهداشتی و آموزشی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
درس زنان و سیاست اجتماعی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
درس جامعه شناسی سیاسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
درس جامعه شناسی انقلاب
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)
درس امور مالی تعاونی ها
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)
درس زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
درس کلیات حقوق
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) و تاریخ
اصول و مبانی علم سیاست
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس حقوق در مددکاری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس فقر و نابرابری اجتماعی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس مددکاری اجتماعی با خانواده
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس سرپرستی در خدمات اجتماعی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) و روانشناسی
درس روانشناسی اعتیاد، اعتیاد اجتماعی و اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد بخش عمومی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد منابع
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد توسعه
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد شهری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصادسنجی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس تاریخ عقاید اقتصادی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس ارزیابی طرح های اقتصادی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد ریاضی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد صنعتی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد مدیریت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس نظام اقتصادی صدر اسلام
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس پژوهش عملیاتی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس تجارت بین الملل
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس برنامه ریزی اقتصادی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس نظام های اقتصادی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد ایران
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد کار و نیروی انسانی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس مالیه بین الملل
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد کشاورزی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس روش تحقیق در اقتصاد
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس اقتصاد خرد
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس مبانی روش تحقیق
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس مبانی روش تحقیق در مدیریت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر
درس آمار و احتمال 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر
درس جبر خطی عددی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر
درس مستندسازی نرم افزار
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر و ریاضی
درس منطق ریاضی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر و ریاضی (محض و کاربردی)
درس آمار و احتمال 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - فناوری اطلاعات
درس سیستم های چند رسانه ای
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه های نرم افزاری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - فناوری اطلاعات، کامپیوتر و علوم کامپیوتر
درس ریاضی مقدماتی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس ارزیابی کار و زمان
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مدیریت اجرایی، ریاضی کاربردی و ریاضی محض
درس ساختمان داده ها
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مدیریت اجرایی، مدیریت پروژه و مهندسی صنایع
درس مدیریت مهندسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی و مهندسی صنایع
درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی و مهندسی صنایع
درس سیستم های اطلاعات مدیریت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، پروژه و مهندسی صنایع
درس فیزیک پایه 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، مهندسی صنایع، مهندسی پروژه
درس کنترل کیفیت آماری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس اقتصاد مهندسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مبانی الکترونیک دیجیتال
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس تجارت الکترونیکی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مباحث نو در فناوری اطلاعات
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مهندسی نرم افزار 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس فناوری اطلاعات برای مدیران
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مهندسی فناوری اطلاعات 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات
درس تحقیق در عملیات
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر
درس گرافیک کامپیوتری 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر
درس ریاضی مهندسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر
درس روش های محاسبات عددی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر
درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر و ارزش مهارتی کشاورزی و فنی مهندسی
درس ریاضی مقدماتی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس روش های طراحی مهندسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس طراحی اجرایی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس دینامیک و ارتعاشات
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس دینامیک ماشین
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس طراحی اجزاء 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس طراحی قید و بندها و قالب های پرسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس اندازه گیری الکتریکی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس سیستم های کنترل خطی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس مدارهای الکتریکی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس ساختمان گسسته
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس مدارهای الکترونیکی و الکترونیک 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس سیستم های تهویه و تبرید
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و ارزشی مهارتی (کشاورزی و فنی مهندسی - علوم انسانی)
درس آشنایی با مقررات کارآفرینی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس اصول حسابداری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس مدیریت کیفیت و بهره وری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس ماشین آلات ساخت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس مدیریت کارگاه و منابع انسانی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس تحلیل سازه 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس قوانین حاکم بر پروژه
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس طراحی اجرایی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار
درس مهندسی اینترنت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار
درس نظریه گراف و کاربردهای آن
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
درس مدار منطقی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس سیستم های اطلاعات مدیریت
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار
درس گرافیک کامپیوتری 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار و سخت افزار
درس مدارهای الکترونیکی و الکترونیک 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار و ریاضی کاربردی
درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار و علوم کامپیوتر
درس اصول طراحی کامپایلر 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار و علوم کامپیوتر
درس ریزپردازنده 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مبانی فناوری اطلاعات
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس نظریه زبان ها و ماشین ها
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس شبیه سازی کامپیوتری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آمار
درس آشنایی با نظریه صف بندی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
- درس حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
- درس مدیریت رفتار سازمانی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
- درس مدیریت تولید
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زمین شناسی
(گرایش های محض و کاربردی) - درس فیزیک پایه 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
- درس حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
- درس مدیریت رفتار سازمانی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس آمار و احتمال مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس روانشناسی اجتماعی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس روانشناسی عمومی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکترومغناطیس 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس ابررسانایی و کاربرد آن
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکترودینامیک 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش ژئوفیزیک) - درس الکتریسیته و مغناطیس
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس بلورشناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش هسته ای) - درس آشکارسازها و سیستم اندازه گیری هسته ای
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس امواج
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکتریونیک 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس الکترونیک 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس فیزیک حالت جامد 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک 3
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس فیزیک قطعات نیمه رسانا 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش هسته ای) - درس فیزیک هسته ای 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک جدید 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک جدید 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس فیزیک لایه های نازک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک محیط زیست
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک نجوم مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک پایه 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک پایه 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش فیزیک پایه 2) - درس فیزیک پایه 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش هسته ای) - درس فیزیک رآکتور 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس حفاظت در برابر پرتوها
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش اتمی و مولکولی) - درس کاربردهای لیزر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش کاربردی) - درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکترومغناطیس 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک حالت جامد 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک هسته ای 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس لیزر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(سنتی) - درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(تجمیع) - درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(تجمیع) - درس بازاریابی بین الملل
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(سنتی) - درس بازاریابی بین الملل
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس حقوق اساسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس حقوق بازرگانی بین المللی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت بازاریابی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت منابع انسانی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت رفتار سازمانی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت صادرات و واردات
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت اسلامی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت اسلامی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت اسلامی پیشرفته
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت استراتژیک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت تولید
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت جهانگردی
- درس مدیریت رفتار سازمانی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت صنعتی
- درس بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت صنعتی
- درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - درس مدیریت رفتار سازمانی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی صنایع
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی صنایع
- درس بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی منابع طبیعی
(گرایش محیط زیست) - درس فیزیک مقدماتی
1392
نیمسال اول