جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی پیام نور (ترمی) کتاب هدیه دهید

کارشناسی پیام نور (ترمی)

رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس روش های پیشرفته آمار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس برنامه سازی پیشرفته
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آمار
درس مبانی ریاضی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس آزمون سازی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس بررسی و تحلیل محتوای کتاب های انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آن ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس روش تدریس زبان انگلیسی 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس نظریات فراگیری زبان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی
درس روش تدریس زبان انگلیسی 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - آموزش و پرورش ابتدایی، امور تربیتی و آموزش زبان انگلیسی
درس سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات اندلس
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس علوم بلاغی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس علوم بلاغی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس عروض و قافیه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس نحو 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات معاصر 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - الهیات و زبان و ادبیات عرب
درس متون نظم و نثر در ایران از سقوط بغداد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - بخش فناوری اطلاعات، بخش صنایع و فیزیک
درس ریاضی عمومی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس تاریخ ادبیات معاصر 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس زبان تخصصی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس ادب سیاسی در اسلام
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس ادبیات متعهد اهل بیت (ع)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس فن ترجمه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس متون نظم و نثر دوره دوم عباسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس نامه نگاری و خلاصه نویسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - زبان و ادبیات عرب
درس زبان تخصصی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - سخت افزار
درس الکترونیک دیجیتال
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی و رفاه)
درس فقر و نابرابری اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
درس برنامه ریزی مشارکتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
درس سیاست های بهداشتی و آموزشی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
درس زنان و سیاست اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
درس جامعه شناسی سیاسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
درس جامعه شناسی انقلاب
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)
درس امور مالی تعاونی ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)
درس زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
درس کلیات حقوق
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) و تاریخ
اصول و مبانی علم سیاست
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس حقوق در مددکاری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس فقر و نابرابری اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس مددکاری اجتماعی با خانواده
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
درس سرپرستی در خدمات اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) و روانشناسی
درس روانشناسی اعتیاد، اعتیاد اجتماعی و اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد بخش عمومی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد منابع
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد توسعه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصادسنجی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس تاریخ عقاید اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس ارزیابی طرح های اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد ریاضی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد صنعتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس نظام اقتصادی صدر اسلام
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس پژوهش عملیاتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس تجارت بین الملل
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس برنامه ریزی اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس نظام های اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد کار و نیروی انسانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس مالیه بین الملل
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد کشاورزی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس روش تحقیق در اقتصاد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس اقتصاد خرد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس مبانی روش تحقیق
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس مبانی روش تحقیق در مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر
درس آمار و احتمال 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر
درس جبر خطی عددی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر
درس مستندسازی نرم افزار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر و ریاضی
درس منطق ریاضی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر و ریاضی (محض و کاربردی)
درس آمار و احتمال 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - فناوری اطلاعات
درس سیستم های چند رسانه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه های نرم افزاری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - فناوری اطلاعات، کامپیوتر و علوم کامپیوتر
درس ریاضی مقدماتی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس ارزیابی کار و زمان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مدیریت اجرایی، ریاضی کاربردی و ریاضی محض
درس ساختمان داده ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مدیریت اجرایی، مدیریت پروژه و مهندسی صنایع
درس مدیریت مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی و مهندسی صنایع
درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی و مهندسی صنایع
درس سیستم های اطلاعات مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، پروژه و مهندسی صنایع
درس فیزیک پایه 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، مهندسی صنایع، مهندسی پروژه
درس کنترل کیفیت آماری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس اقتصاد مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مبانی الکترونیک دیجیتال
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس تجارت الکترونیکی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مباحث نو در فناوری اطلاعات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مهندسی نرم افزار 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس فناوری اطلاعات برای مدیران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات
درس مهندسی فناوری اطلاعات 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات
درس تحقیق در عملیات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر
درس گرافیک کامپیوتری 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر
درس ریاضی مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر
درس روش های محاسبات عددی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر
درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر و ارزش مهارتی کشاورزی و فنی مهندسی
درس ریاضی مقدماتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس روش های طراحی مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس طراحی اجرایی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس دینامیک و ارتعاشات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس دینامیک ماشین
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس طراحی اجزاء 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس طراحی قید و بندها و قالب های پرسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس اندازه گیری الکتریکی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس سیستم های کنترل خطی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس مدارهای الکتریکی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس ساختمان گسسته
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس مدارهای الکترونیکی و الکترونیک 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس سیستم های تهویه و تبرید
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و ارزشی مهارتی (کشاورزی و فنی مهندسی - علوم انسانی)
درس آشنایی با مقررات کارآفرینی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس اصول حسابداری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس مدیریت کیفیت و بهره وری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس ماشین آلات ساخت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس مدیریت کارگاه و منابع انسانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس تحلیل سازه 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس قوانین حاکم بر پروژه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
درس طراحی اجرایی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار
درس مهندسی اینترنت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار
درس نظریه گراف و کاربردهای آن
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
درس مدار منطقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس سیستم های اطلاعات مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار
درس گرافیک کامپیوتری 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار و سخت افزار
درس مدارهای الکترونیکی و الکترونیک 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار و ریاضی کاربردی
درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار و علوم کامپیوتر
درس اصول طراحی کامپایلر 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار و علوم کامپیوتر
درس ریزپردازنده 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس مبانی فناوری اطلاعات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس نظریه زبان ها و ماشین ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر - نرم افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس شبیه سازی کامپیوتری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آمار
درس آشنایی با نظریه صف بندی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان، فلسفه و کلام)
تاریخ فلسفه غرب 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
ادیان هند 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
دین بودا
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
تاریخ فرق اسلامی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
متون عرفانی عربی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
متون عرفانی عربی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
دین خاور دور
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
روش های مطالعات دینی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
تاریخ فرق اسلامی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
ادیان هند 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
دین یهود
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ هنرهای اسلامی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
وضع کنونی جهان اسلام 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
وضع کنونی جهان اسلام 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ عثمانیان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ تشکیلات اسلامی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ صفویه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (دانشپذیری) و عمومی انسانی
اندیشه اسلامی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
فقه الحدیث 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
علوم قرآنی 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
بلاغت قرآن کریم 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
فقه الحدیث 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
کلیات علم رجال
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
قرآن و خاورشناسان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
مبانی نقد و فهم حدیث
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
علوم قرآنی 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
علوم قرآنی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
تفسیر تریبی قرآن کریم 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
آیین دادرسی کیفری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق کار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
کلیات حقوق
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق تطبیقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
اصول فقه 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
اصول فقه 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق جزای عمومی اسلامی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق ثبت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
آیین دادرسی مدنی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 5
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق جزای اختصاصی اسلام
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان)
فلسفه دین
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
فلسفه معاصر
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
کلام 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
حکمت اشراق 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
زبان تخصصی 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
فلسفه تطبیقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
حکمت و متعالیه 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
مسائل کلامی جدید
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
حکمت متعالیه 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
مسائل کلامی جدید 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها)
کلام 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها)
نحو کاربردی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها)
صرف 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها) و آموزش دینی و عربی
آشنایی با ادیان بزرگ، آشنایی با ادیان الهی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
- درس حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
- درس مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
- درس مدیریت تولید
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
قرائت عربی 5
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
حافظ 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
حافظ 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نظم 1 بخش 1 رودکی و منوچهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
متون تفسیری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
ادبیات معاصر 1 (نظم)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
ادبیات معاصر 2 (نثر)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
عروض و قافیه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
فارسی مقدماتی (علوم انسانی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
فارسی مقدماتی (علوم پایه)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نثر 1 تاریخ بیهقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نظم 5 بخش 5 صائب تبریزی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
گلستان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
سبک شناسی 2 نثر
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
فرخی و کسایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
غزلیات و قصاید سعدی (نظم 5 بخش 2)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
رستم و سهراب
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
تاریخ زبان فارسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
بوستان سعدی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
مسعود سعد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نقد ادبی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
آشنایی با علوم قرآنی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نشر 4 مرصادالعباد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی و کلیه رشته های علوم انسانی
فارسی عمومی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زمین شناسی
(گرایش های محض و کاربردی) - درس فیزیک پایه 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
جغرافیای انسانی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
اقتصاد توسعه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
برنامه ریزی شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی)
جامعه شناسی اوقات فراغت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
درس فنون برنامه ریزی اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
بودجه ریزی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی) و امور تربیتی
انحرافات و سیاست اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
جمعیت شناسی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
جغرافیای انسانی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و برنامه ریزی)
جامعه شناسی تغییرات اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون، برنامه ریزی و مددکاری علوم اجتماعی)
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون، برنامه ریزی)
درس مبانی تاریخ اجتماعی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
جامعه شناسی در ادبیات فارسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون) و مدیریت جهانگردی
بررسی مسائل اجتماعی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی)
توسعه پایدار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)
سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)
تامین و رفاه اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
اصول علم اقتصاد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)، روانشناسی و علوم تربیتی (پیش دبستانی، برنامه ریزی و کلیه گرایش های تجمیع)
کلیات فلسفه و مبانی فلسفه 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
بهداشت روانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
مددکاری اجتماعی جامعه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
جامعه شناسی توسعه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
بررسی مسائل اجتماعی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، تجمیع مدیریت بازرگانی، ارزشی مهارتی علوم انسانی، کشاورزی و فنی مهندسی
مبانی کارآفرینی و توانمندسازی (روش ها و فنون توانمندسازی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
- درس حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
- درس مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس آمار و احتمال مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس روانشناسی اجتماعی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس روانشناسی عمومی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- درس آشنایی با تاریخ ادبیات جهان
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکترومغناطیس 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس ابررسانایی و کاربرد آن
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکترودینامیک 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش ژئوفیزیک) - درس الکتریسیته و مغناطیس
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس بلورشناسی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش هسته ای) - درس آشکارسازها و سیستم اندازه گیری هسته ای
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس امواج
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکتریونیک 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس الکترونیک 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس فیزیک حالت جامد 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک 3
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس فیزیک قطعات نیمه رسانا 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش هسته ای) - درس فیزیک هسته ای 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک جدید 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک جدید 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش حالت جامد) - درس فیزیک لایه های نازک
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک محیط زیست
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک نجوم مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک پایه 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک پایه 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش فیزیک پایه 2) - درس فیزیک پایه 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش هسته ای) - درس فیزیک رآکتور 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس حفاظت در برابر پرتوها
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش اتمی و مولکولی) - درس کاربردهای لیزر
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش کاربردی) - درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس مبانی فلسفی مکانیک کوآنتومی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکترومغناطیس 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک حالت جامد 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک هسته ای 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس لیزر
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(سنتی) - درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(تجمیع) - درس بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(تجمیع) - درس بازاریابی بین الملل
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
(سنتی) - درس بازاریابی بین الملل
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس حقوق اساسی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس حقوق بازرگانی بین المللی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت منابع انسانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت صادرات و واردات
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت اسلامی 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت اسلامی 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت اسلامی پیشرفته
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت استراتژیک
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس مدیریت تولید
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
- درس نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی (بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی) و مدیریت صنعتی
درس بازاریابی بین المللی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت جهانگردی
- درس مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت صنعتی
- درس بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت صنعتی
- درس مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - درس مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی صنایع
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی صنایع
- درس بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی منابع طبیعی
(گرایش محیط زیست) - درس فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان