جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی پیام نور (ترمی) کتاب هدیه دهید

کارشناسی پیام نور (ترمی)

رشته
درس
سال
قیمت
دانلود
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آمار
آشنایی با نظریه صف بندی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آمار
روش های پیشرفته آمار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آمار
برنامه سازی پیشرفته
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آمار
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آمار
مبانی ریاضی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
آزمون سازی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
بررسی و تحلیل محتوای کتاب های انگلیسی دوره راهنمایی و روش تدریس آن ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
روش تدریس زبان انگلیسی 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
نظریات فراگیری زبان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
روش تدریس زبان انگلیسی 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر آموزش و پرورش ابتدایی، امور تربیتی و آموزش زبان انگلیسی
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری
امور تربیتی - روانشناسی - علوم تربیتی (مشاوره - پیش دبستانی - برنامه ریزی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان، فلسفه و کلام)
تاریخ فلسفه غرب 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
ادیان هند 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
دین بودا
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
تاریخ فرق اسلامی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
متون عرفانی عربی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
متون عرفانی عربی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
دین خاور دور
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
روش های مطالعات دینی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
تاریخ فرق اسلامی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
ادیان هند 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (ادیان و عرفان)
دین یهود
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ هنرهای اسلامی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
وضع کنونی جهان اسلام 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
وضع کنونی جهان اسلام 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ عثمانیان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ تشکیلات اسلامی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
تاریخ صفویه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (دانشپذیری) و عمومی انسانی
اندیشه اسلامی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
فقه الحدیث 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
علوم قرآنی 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
بلاغت قرآن کریم 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
فقه الحدیث 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
کلیات علم رجال
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
شناخت ادعیه اهل بیت (ع)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
قرآن و خاورشناسان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
مبانی نقد و فهم حدیث
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
علوم قرآنی 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
علوم قرآنی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
تفسیر تریبی قرآن کریم 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (علوم قرآن و حدیث)
تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
آیین دادرسی کیفری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق کار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
کلیات حقوق
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق تطبیقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
اصول فقه 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
اصول فقه 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق جزای عمومی اسلامی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق ثبت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
آیین دادرسی مدنی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فقه 5
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
حقوق جزای اختصاصی اسلام
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام، ادیان و عرفان)
فلسفه دین
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
فلسفه معاصر
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
کلام 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
حکمت اشراق 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
زبان تخصصی 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
فلسفه تطبیقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
حکمت و متعالیه 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
مسائل کلامی جدید
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
حکمت متعالیه 4
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (فلسفه و کلام)
مسائل کلامی جدید 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها)
کلام 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها)
نحو کاربردی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها)
صرف 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات (کلیه گرایش ها) و آموزش دینی و عربی
آشنایی با ادیان بزرگ، آشنایی با ادیان الهی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
تاریخ ادبیات اندلس
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پایان اموی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
علوم بلاغی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
علوم بلاغی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
عروض و قافیه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
نحو 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
تاریخ ادبیات دوره دوم عباسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
تاریخ ادبیات معاصر 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر الهیات و زبان و ادبیات عرب
متون نظم و نثر در ایران از سقوط بغداد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا
زمین در فضا
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا
مبانی جغرافیایی روستایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا
مبانی محیط زیست
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا
مبانی جغرافیای جمعیت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا
مبانی زمین شناسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا (اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی)
جنکل و مرتع و مسائل آن در ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدیریت شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی فضای سبز شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نوسازی و بهسازی شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری
طرح های هادی روستایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری و طبیعی
ژئومورفولوژی مناطق شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی
جغرافیای اقتصادی ایران 2 - صنعت حمل و نقل و انرژی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی
ویژگی های جغرافیایی کشورهای اسلامی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی
جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی
اصول و روش های برنامه ریزی روستایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی (روستایی)
اقتصاد روستایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی (روستایی)
اقتصاد کوچ نشینان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی (روستایی)
جغرافیای زیستی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)
روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)
جغرافیای روستایی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی (شهری)
شهرها و شهرک های جدید
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای انسانی (شهری)
اصول و روش های برنامه ریزی شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای برنامه ریزی شهری و انسانی
جغرافیا و صنعت توریسم
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای برنامه ریزی شهری و انسانی
جغرافیای جمعیت ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای برنامه ریزی شهری، جغرافیای انسانی (شهری)
اقتصاد شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی
مبانی محیط زیست
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی
آبخیزداری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی
هیدرولوژی کاربردی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی)
جغرافیای ناحیه ای ایران 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی)
جغرافیای انسانی ایران 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی)
مسائل جغرافیایی مناطق خشک
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)
جغرافیای ناحیه ایران 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)
حفاظت خاک
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)
کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی و انسانی
جغرافیای سیاسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی و انسانی
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری، منطقه ای و روستایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی و انسانی
جغرافیای کوچ نشینی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی و انسانی
متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی و انسانی
جغرافیای قاره ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی و انسانی
منابع و مآخذ جغرافیای ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر جغرافیای طبیعی و انسانی
جغرافیای کواترنر
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر حسابداری
مدیریت تولید
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر راهنمای تحصیلی و شغلی
علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
علوم تربیتی (مشاوره)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر روانشناسی تربیتی - طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش
علوم تربیتی و روانشناسی - آموزش و پرورش ابتدایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان آموزی - فن بیان و سخنوری
علوم تربیتی (پیش دبستانی) - امور تربیتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
تاریخ ادبیات معاصر 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
زبان تخصصی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
ادب سیاسی در اسلام
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
ادبیات متعهد اهل بیت (ع)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
فن ترجمه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
متون نظم و نثر دوره دوم عباسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
نامه نگاری و خلاصه نویسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات عرب
زبان تخصصی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
قرائت عربی 5
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
حافظ 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
حافظ 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نظم 1 بخش 1 رودکی و منوچهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
متون تفسیری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
ادبیات معاصر 1 (نظم)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
ادبیات معاصر 2 (نثر)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
عروض و قافیه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
فارسی مقدماتی (علوم انسانی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
فارسی مقدماتی (علوم پایه)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نثر 1 تاریخ بیهقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نظم 5 بخش 5 صائب تبریزی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
گلستان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
سبک شناسی 2 نثر
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
فرخی و کسایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
غزلیات و قصاید سعدی (نظم 5 بخش 2)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
رستم و سهراب
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
تاریخ زبان فارسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
بوستان سعدی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
مسعود سعد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نقد ادبی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
آشنایی با علوم قرآنی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی
نشر 4 مرصادالعباد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زبان و ادبیات فارسی و کلیه رشته های علوم انسانی
فارسی عمومی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر زمین شناسی (محض و کاربردی)
فیزیک پایه 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر سخت افزار
الکترونیک دیجیتال
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
جغرافیای انسانی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
اقتصاد توسعه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)
برنامه ریزی شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی)
جامعه شناسی اوقات فراغت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی و رفاه)
فقر و نابرابری اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
برنامه ریزی مشارکتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
سیاست های بهداشتی و آموزشی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
زنان و سیاست اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
فنون برنامه ریزی اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی)
بودجه ریزی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (برنامه ریزی) و امور تربیتی
انحرافات و سیاست اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
جمعیت شناسی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
جغرافیای انسانی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و برنامه ریزی)
جامعه شناسی تغییرات اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون، برنامه ریزی و مددکاری علوم اجتماعی)
مبانی روانشناسی مفاهیم اساسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون، برنامه ریزی)
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
جامعه شناسی سیاسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
جامعه شناسی انقلاب
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
جامعه شناسی در ادبیات فارسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون)
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون) و مدیریت جهانگردی
بررسی مسائل اجتماعی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی)
توسعه پایدار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی)
سیاست گذاری محیط زیست
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)
سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)
تامین و رفاه اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)
امور مالی تعاونی ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (تعاون و رفاه)
زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
کلیات حقوق
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
اصول علم اقتصاد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) و تاریخ
اصول و مبانی علم سیاست
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)، روانشناسی و علوم تربیتی (پیش دبستانی، برنامه ریزی و کلیه گرایش های تجمیع)
کلیات فلسفه و مبانی فلسفه 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
حقوق در مددکاری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
فقر و نابرابری اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
مددکاری اجتماعی با خانواده
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
سرپرستی در خدمات اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
بهداشت روانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
مددکاری اجتماعی جامعه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
جامعه شناسی توسعه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
بررسی مسائل اجتماعی ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی) و روانشناسی
روانشناسی اعتیاد، اعتیاد اجتماعی و اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)، تجمیع مدیریت بازرگانی، ارزشی مهارتی علوم انسانی، کشاورزی و فنی مهندسی
مبانی کارآفرینی و توانمندسازی (روش ها و فنون توانمندسازی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اجتماعی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی منطقه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد بخش عمومی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد منابع
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد توسعه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد شهری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصادسنجی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
تاریخ عقاید اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
ارزیابی طرح های اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد ریاضی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد صنعتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
نظام اقتصادی صدر اسلام
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
پژوهش عملیاتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
تجارت بین الملل
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
برنامه ریزی اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
نظام های اقتصادی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد کار و نیروی انسانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
مالیه بین الملل
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
اقتصاد کشاورزی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی
روش تحقیق در اقتصاد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
اقتصاد خرد
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
مبانی روش تحقیق
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
مبانی روش تحقیق در مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
مبانی و اصول سازمان و مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (برنامه ریزی - مشاوره)
مسائل نوجوانان و جوانان در ایران معاصر
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی - مشاوره - امور تربیتی)
روابط انسانی در سازمان های آموزشی - مدرسه و روابط انسانی و بهبود آن در سازمان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی)
سازمان و قوانین آموزش و پرورش
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (برنامه ریزی)
مدیریت اسلامی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (برنامه ریزی)
درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (برنامه ریزی)
متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (پیش دبستانی - آموزش و پرورش ابتدایی)
اصول بهداشت و کمک های اولیه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (پیش دبستانی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
مسائل آموزش و پرورش در ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (پیش دبستانی)
آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (پیش دبستانی)
آشنایی با فعالیت های تربیتی اجتماعی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (پیش دبستانی)
بهداشت و تغذیه مادر و کودک
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
مدیریت کتابخانه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (مشاوره)
نهاد خانواده در اسلام و ایران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (مشاوره) - امور تربیتی - روانشناسی
بهداشت روانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم تربیتی (مشاوره) و روانشناسی
آسیب شناسی روانی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
آمار و احتمال 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
جبر خطی عددی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
مستندسازی نرم افزار
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر و ریاضی
منطق ریاضی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کامپیوتر و ریاضی (محض و کاربردی)
آمار و احتمال 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
آمار و احتمال مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
روانشناسی اجتماعی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
روانشناسی عمومی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر علوم کتابداری و اطلاع رسانی
آشنایی با تاریخ ادبیات جهان
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فناوری اطلاعات
سیستم های چند رسانه ای
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت پروژه های نرم افزاری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فناوری اطلاعات، کامپیوتر و علوم کامپیوتر
ریاضی مقدماتی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (ژئوفیزیک)
الکتریسیته و مغناطیس
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
الکترومغناطیس 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
الکترودینامیک 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
امواج
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
الکتریونیک 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک 3
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک جدید 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک جدید 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک محیط زیست
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک نجوم مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک پایه 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک پایه 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
حفاظت در برابر پرتوها
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
کاربرد کامپیوتر در فیزیک
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
الکترومغناطیس 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک حالت جامد 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک هسته ای 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
لیزر
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک پایه 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک نجوم مقدماتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
اپتیک
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
ریاضی فیزیک 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
مکانیک تحلیلی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
ریاضی فیزیک 3
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
تاریخ علم
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
امواج
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
مکانیک تحلیلی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
الکترومغناطیس 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
فیزیک هسته ای 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)
مکانیک آماری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک (کلیه گرایش ها)، بخش فناوری اطلاعات و بخش صنایع
ریاضی عمومی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک اتمی
اسپکتروسکوپی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک اتمی
اپتیک کاربردی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک اتمی
کاربردهای لیزر
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک اتمی و مولکولی
کاربردهای لیزر
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک پایه
فیزیک پایه 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک جامد
ابررسانایی و کاربرد آن
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک جامد
بلورشناسی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک جامد
الکترونیک 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک جامد
فیزیک حالت جامد 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک جامد
فیزیک قطعات نیمه رسانا 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک جامد
فیزیک لایه های نازک
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک جامد
فیزیک حالت جامد 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک کاربردی
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک هسته ای
آشکارسازها و سیستم اندازه گیری هسته ای
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک هسته ای
فیزیک هسته ای 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک هسته ای
فیزیک رآکتور 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک هسته ای، جامد و اتمی
زبان تخصصی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر فیزیک هسته ای، جامد و اتمی
مکانیک کوانتومی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر متون زبان تخصصی پیش دبستانی
علوم تربیتی (پیش دبستانی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
ارزیابی کار و زمان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت اجرایی، ریاضی کاربردی و ریاضی محض
ساختمان داده ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت اجرایی، مدیریت پروژه و مهندسی صنایع
مدیریت مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
بازاریابی بین الملل
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
بازاریابی بین الملل
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
حقوق اساسی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
حقوق بازرگانی بین المللی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
حقوق بازرگانی - حقوق تجارت
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت منابع انسانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت صادرات و واردات
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت اسلامی 1
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت اسلامی 2
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت اسلامی پیشرفته
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت استراتژیک
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
مدیریت تولید
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت بازرگانی (بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی) و مدیریت صنعتی
بازاریابی بین المللی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت صنعتی
بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت صنعتی
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)
مدیریت رفتار سازمانی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی اجرایی و مهندسی صنایع
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی اجرایی و مهندسی صنایع
سیستم های اطلاعات مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی اجرایی، پروژه و مهندسی صنایع
فیزیک پایه 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی اجرایی، مهندسی صنایع، مهندسی پروژه
کنترل کیفیت آماری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی صنایع
بازاریابی و مدیریت بازار - اصول بازاریابی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
اقتصاد مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مبانی الکترونیک دیجیتال
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
تجارت الکترونیکی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مباحث نو در فناوری اطلاعات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی نرم افزار 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات برای مدیران
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسی فناوری اطلاعات 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات - IT (کلیه گرایش ها)
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
مبانی و اصول سازمان و مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات
تحقیق در عملیات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر
ریاضی مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر
روش های محاسبات عددی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر و ارزش مهارتی کشاورزی و فنی مهندسی
ریاضی مقدماتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها)
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
روش های طراحی مهندسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
طراحی اجرایی 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
دینامیک و ارتعاشات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
دینامیک ماشین
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
طراحی اجزاء 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
طراحی قید و بندها و قالب های پرسی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
اندازه گیری الکتریکی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
سیستم های کنترل خطی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
مدارهای الکتریکی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
ساختمان گسسته
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
مدارهای الکترونیکی و الکترونیک 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی
سیستم های تهویه و تبرید
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی (کلیه گرایش ها)
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و ارزشی مهارتی (کشاورزی و فنی مهندسی - علوم انسانی)
آشنایی با مقررات کارآفرینی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
اصول حسابداری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
مدیریت کیفیت و بهره وری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
ماشین آلات ساخت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
مدیریت کارگاه و منابع انسانی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
تحلیل سازه 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
قوانین حاکم بر پروژه
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه
طراحی اجرایی 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)
فیزیک مقدماتی
نیمسال اول 1390
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار
مهندسی اینترنت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار
گرافیک کامپیوتری 2
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار
نظریه گراف و کاربردهای آن
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار و سخت افزار
مدارهای الکترونیکی و الکترونیک 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر
مدار منطقی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، سخت افزار و ریاضی کاربردی
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، سخت افزار و علوم کامپیوتر
اصول طراحی کامپایلر 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، سخت افزار و علوم کامپیوتر
ریزپردازنده 1
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
مبانی فناوری اطلاعات
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
نظریه زبان ها و ماشین ها
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
شبیه سازی کامپیوتری
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر مهندسی نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
سیستم های اطلاعات مدیریت
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر نظارت و راهنمایی تعلیماتی
علوم تربیتی (برنامه ریزی)
تابستان 1389
رایگان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ترمی فراگیر نظریه مشاوره و روان درمانی 2
علوم تربیتی (مشاوره)
تابستان 1389
رایگان