نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی توسعه کشاورزی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی توسعه کشاورزی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال آمار اجتماعی، نمونه سوال ترویج کشاورزی، نمونه سوال آموزش کشاورزی، نمونه سوال آموزش های مستمر، نمونه سوال جامعه شناسی توسعه، نمونه سوال مدیریت برنامه های ترویجی و آموزشی، نمونه سوال توسعه کشاورزی، نمونه سوال توسعه اقتصادی، نمونه سوال ارزشیابی پروژه، نمونه سوال مبانی سیاست گذاری توسعه کشاورزی، نمونه سوال ترویج و توسعه روستایی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 278KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست