منابع آزمون / منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی

شرح :
توضیحات : منابع آزمون دکتری زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی

دروس در سطح کارشناسی
   
زمین شناسی ایران
   
منبع 1: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف علی درویش زاده، انتشارات امیرکبیر.

منبع 2: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف سیدعلی آقانباتی، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

منبع 3: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف علی درویش زاده، انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

منبع 4: کتاب زمین شناسی ایران (رشته زمین شناسی)، تالیف رحیم شعبانیان، مهناز پروانه نژادشیرازی، جمشید احمدیان و محمدرضا کبریایی زاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب زمین شناسی ایران، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه پیام نور.دیرینه شناسی و چینه شناسی
   
منبع 1: کتاب مبانی ریز دیرینه شناسی، تالیف ژرار بینو، مترجم ابراهیم قاسمی نژاد، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

منبع 2: کتاب دیرینه شناسی، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب دیرینه شناسی کاربردی، ماکروفسیل های بی مهرگان، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات کلیدر.

منبع 4: کتاب چینه نگاری، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 5: کتاب چینه شناسی، تالیف شمیرانی، انتشارات شهید بهشتی.

منبع 6: کتاب اصول چینه نگاری، تالیف عزیزالله طاهری، حسین وزیری مقدم و مسعود کیمیاگر، انتشارات دانشگاه اصفهان.


دروس در سطح کارشناسی ارشد
   
میکروفسیل (فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها)
   
منبع 1: کتاب شناخت رخساره های رسوبی در مقیاس ماکروسکوپی (میکروفاسیس)، تالیف خسرو خسرو تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب میکروپالئونتولوژی کاربردی، تالیف خسرو خسرو تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب سنگواره های ذره بینی (میکروپالئنتولوژی) راسته روزن بران، تالیف عباس کیمیائی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب زمین شناسی تاریخی، تالیف خسرو خسرو تهرانی، انتشارات سازه.


چینه شناسی (زیست چینه و سنگ چینه)

منبع 1: کتاب اصول چینه نگاری، تألیف حسین وزیری مقدم، عزیزالله طاهری و مسعود کیمیاگری، انتشارات دانشگاه اصفهان.

منبع 2: کتاب بایوزوناسیون و مدل های بایواستراتیگرافی، تألیف رحیم شعبانیان؛ انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 3: کتاب مبانی چینه نگاری سکانسی، تألیف عبدالحسین امینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب چینه شناسی، تالیف علی بابا چهرازی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 5: کتاب چینه نگاری، تالیف خسرو خسروتهرانی، انتشارات دانشگاه تهران.منابع عمومی

جزوه درسی استعداد و آمادگی تحصیلی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

سرفصل :


تاریخ : 1397-11-23