مقالات /حمل و نقل / ميدان مُدرن به عنوان گزينه جايگزين انواع تقاطعات متداول(20ص) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

ميدان مُدرن به عنوان گزينه جايگزين انواع تقاطعات متداول(20ص)

در اين مقاله پس از معرفي ميدان مدرن ، مروري بر تحقيقات انجام شده مرتبط و ذکر تفاوتهاي ميدان با دايره هاي ترا فيکي ٬ مزاياي ميادين مدرن گفته می شود؛ اجزای طرح هندسي ميدان مدرن مشخص مي گردد؛ انواع روشهاي تحليل ظرفيت ميادين مدرن از نظر مي گذرد؛ انواع تأخير در ميدانها بيان مي شود؛ ايمني ميادين مدرن با تقاطعهاي چراغدار مقايسه مي شود؛ روشهاي متفاوت مدلسازي و شبيه سازي ميادين مدرن با معرفي انواع نرم افزارهاي کامپيوتري متداول در کشورهاي مختلف ٬ بيان مي شود و درآخر به عنوان جمع بندي ٬ نتيجه گيري و پيشنهادهايي جهت توسعة ميادين مدرن در ايران شده است.
نویسنده : محمود صفارزاده،سيدصابر ناصرعلوي
تعداد صفحه : 0
مشخصات فایل : 992KB / PDF
قیمت : رایگان