سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يک منحني توليد همسان بيانگر اين است که: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مکان هندسي ترکيبات مختلفي از محصولات که با کمترين هزينه توليد مي شود.
2) مکان هندسي ترکيبات مختلفي از محصولات که با يک مقدار نهاده مشخص توليد مي شود.
3) براي توليد مقدار مشخص چه ترکيبي از نهاده ها به کار مي رود.
4) براي مصرف مقدار مشخصي از نهاده همراه توليد هر مقدار از يکي از محصولات حداقل چقدر از محصول دوم را توليد کرد.

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر ضريب برخي از متغيرهاي غيراساسي در جدول نهايي سيمپلکس برابر صفر باشد. کدام مورد در مسئله برنامه ريزي خطي وجود دارد؟
1) جواب چندگانه
2) فاقد ناحيه موجه
3) جواب مبهم
4) منطقه موجه بي کران

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يک واحد کشاورزي وقتي از نظر تخصيصي کارا است که:
1) روي تابع مرزي توليد کند.
2) ترکيب بهينه محصولات را توليد کند.
3) از نظر تکنيکي کارا باشد.
4) ترکيب بهينه نهاده ها را مصرف کند.
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بهترين روش براي تعيين ارزش محصولات در حال رشد در يک مزرعه برآورد .............. مي باشد.
1) قيمت خالص بازار
2) هزينه توليد در مزرعه
3) قيمت مورد انتظار محصول
4) هزينه منهاي استهلاک

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در تجزيه و تحليل نسبي ترازنامه،‌ کدام يک از نسبت ها معياري براي سنجش وضعيت نقدينگي واحد کشاورزي است؟
1) جاري
2) سرمايه خالص
3) ساختار بدهي
4) ديون به سرمايه شخصي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منظور از اصل ثبات کارمند:
1) اختيار دستور دادن به کارمند بايد مختص يک مدير باشد.
2) کاهش تعداد کارهايي که هرکس در محدوده معيني انجام مي دهد.
3) کارمند بايد بداند از چه کسي دستور مي گيرد و در برابر چه کسي مسئول است.
4) اگر کارمند قبل از بهره دهي کامل جابجا شود هزينه هاي آموزش کارمند به هدر مي رود.

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي يک برنامه معين مزرعه،‌ خلاصه اي از درآمد،‌ هزينه ها و سود مورد انتظار را .............. مي نامند.
1) بودجه کلي
2) ترازنامه
3) بودجه جزئي
4) بودجه فعاليتي
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در به کارگيري سرمايه در بخش کشاورزي،‌ هزينه نهاده نهايي برابر است با:
1) ارز توليد متوسط
2) هزينه توليد نهايي محصول
3) بهره تعلق گرفته به سرمايه
4) يک واحد اضافي سرمايه به علاوه بهره استفاده از آن

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انتخاب و خريد ماشين کارکرده يا ماشين نو تحت تاثير .............. مي باشد.
1) هزينه هاي متغير دو ماشين
2) هزينه هاي بالاسري مربوط به دو ماشين
3) اختلاف قيمت خريد دو ماشين و هزينه فرصت سرمايه
4) اختلاف هزينه به کارگيري و هزينه فرصت سرمايه

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  با بهره گيري از کدام تابع مي توان توابع تقاضاي عوامل توليد واحدهاي کشاورزي را به دست آورد؟
1) عرضه محصول
2) امکانات توليد
3) تقاضاي نهاده
4) سود

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قيمت سايه اي نشان مي دهد که مدير واحد کشاورزي براي هر واحد اضافي از .............. چقدر هزينه بپردازد.
1) منابع حداکثر
2) محصول حداقل
3) محصول حداکثر
4) منابع حداقل

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مديران کشاورزي براي کاهش ريسک قيمت از کدام ابزار استفاده مي کنند؟
1) بيمه محصول
2) کشت مشارکتي
3) کشت چند محصولي
4) پيش فروش محصول

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام سياست قيمتي موجب به وجود آمدن بازار سياه مي گردد؟
1) قيمت تضميني
2) قيمت کف
3) مازاد تقاضا
4) سقف قيمت

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام اقدام بازاريابي عرضه يک محصول را تنظيم نموده و موجب تثبيت قيمت مي شود؟
1) حمل و نقل  
2) درجه بندي
3) انبارداري
4) تبديل و تکميل محصول

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  در مديريت کشاورزي استهلاک يک هزينه .............. است.
1) متغير
2) ثابت
3) فرصت
4) جاري

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام اقدام ريسک را براي مديران کم مي کند؟
1) تنوع کشت
2) تخصص در توليد يک محصول
3) فروش کليه محصولات توليد شده
4) انتخاب محصولات با بالاترين بازدهي

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مــدل «رشــد جمعــيت» بيانــگر .............. مي باشد.
1) رشد جمعيت با نرخ بالا در کشورهاي در حال توسعه
2) نرخ رشد جمعيت منفي در کشورهاي توسعه يافته صنعتي
3) رشد جمعيت با نرخ پايين در کشورهاي توسعه يافته
4) تحول جمعيتي از تعادل در سطح بالا به تعادل جمعيت در سطح پايين

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين عامل ساختاري در نيل به اهداف توسعه کشاورزي عبارت است از:
1) افزايش قيمت تضميني محصولات کشاورزي و کاهش هزينه توليد
2) تامين کانال هاي بازاررساني مطلوب و متناسب
3) ايجاد و گسترش بازارهاي پولي و مالي روستايي
4) کاهش سهم نسبي کشاورزي در اشتغال و ارزش افزوده کل

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از سياست هاي تجاري زير قدرت رقابت پذيري توليدکنندگان داخلي به ميزان زيادي کاهش مي يابد؟
1) کاهش ارزي پول ملي
2) کاهش تعرفه صادرات
3) کاهش تعرفه واردات
4) محدوديت مقداري

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مزيت عمده قيمت گذاري براساس روش قيمت مرزي چيست؟
1) باعث کاهش واردات مي شود.
2) انگيزه توليد را افزايش مي دهد.
3) باعث افزايش صادرات مي شود.
4) باعث افزايش قدرت رقابت بين المللي کشاورزي مي شود.

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از مؤلفه هاي امنيت غذايي نمي باشد؟
1) دسترسي فيزيکي خانوارها به غذا
2) خودکفايي در توليد مواد غذايي
3) دسترسي اقتصادي خانوارها به غذا
4) تضمين سلامت غذايي براي خانوارها

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد نابرابري در توزيع درآمد در جامعه را تشديد مي کند؟
1) کاهش نرخ هاي مالياتي براي گروه هاي درآمدي بالا
2) افزايش نرخ هاي مالياتي براي گروه هاي درآمدي بالا
3) کاهش نرخ هاي مالياتي براي گروه هاي درآمدي پايين
4) توزيع نابرابر يارانه هاي دولتي ميان گروه هاي درآمدي مختلف

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از ويژگي هاي رشد اقتصادي کوزنتس نيست؟
1) تعديلات نهادي
2) توليد پيش رونده
3) افزايش مستمر توليد
4) انتقال نيروي کار روستايي به شهر
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در جريان توسعه اقتصادي رسيدن به کدام هدف مشکل تر است؟
1) کاهش فقر
2) بهبود توزيع درآمد
3) کاهش بيکاري
4) رشد توليد ناخالص ملي

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حمايت از روش هاي مبارزه بيولوژيک عمدتاً با کدام هدف گيري سياسي هماهنگي بيش تري دارد؟
1) امنيت غذايي
2) رفاه اجتماعي
3) کارايي
4) پايداري

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ضريب جيني در صورتي عدم برابري کامل يک جامعه را بيشتر توجيه مي کند که:
1) بين صفر و يک باشد.
2) بين صفر و 0/5 باشد.
3) به سمت يک گرايش داشته باشد.
4) به سمت صفر گرايش داشته باشد.

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– «مدل توسعه القايي نوآوري» در کدام ساختار اقتصادي قابل تحقق است؟
1) انحصار رقابتي
2) بازار انحصاري
3) اقتصاد متمرکز
4) بازار رقابتي
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدفمند کردن اعتبارات در بخش کشاورزي يعني .............. مي باشد.
1) افزايش نرخ سود بانکي
2) شناسايي گروه هاي هدف اعتبارات
3) تعيين يک حداقل براي نسبت وام هاي کشاورزي
4) حذف يارانه پرداخت شده به اعتبارات کشاورزي

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ضريب حمايت از گندم عبارت است از:
1) نسبت هزينه به توليد براساس هزينه فرصت
2) نسبت حمايت هاي قيمتي به قيمت تمام شده
3) نسبت قيمت خريد تضميني گندم به قيمت رقابتي گندم وارداتي
4) نسبت معيار حمايت از توليدکننده به معيار حمايت از مصرف کننده

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  در بهره برداري از يک منبع تجديد شونده کدام نظام بهره برداري منجر به برداشت کمتر از منبع مي شود؟
1) اشتراکي
2) خصوصي
3) دسترسي آزاد
4) خصوصي و اشتراکي