سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجاه و سوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در زمان تهيه طرح تجديد نظر کدام مرحله انجام نمي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آماربرداري
2) برنامه ريزي ساليانه
3) تشريح پارسل
4) پارسل بندي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– درکدام روش جنگل داري مدت طولاني تر است؟
1) دانگ متغير
2) دانگ دائم
3) دانگ واحد
4) ناحيه آبي

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هنگامي که عملياتي در يک توده جنگلي با استفاده از ماشين قطع - دسته بندي فلز بانچر انجام مي شود کدام ماشين عمليات چوبکشي را اقتصادي و کارآمد مي کند؟
1) اسکيدر چنگ دار
2) اسکيدر کابلي  
3) تراکتور کشاورزي
4) فورواردر
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام مورد موجب افزايش بهره مالکانه طرح جنگل داري مي گردد؟
1) برداشت متمرکز و بالاي چوب
2) توپوگرافي شديد عرصه هاي طرح
3) عدم وجود تاسيسات جاده اي
4) قيمت پائين چوب آلات توليدي در بازار

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمق برش در اره موتوري توسط کدام قطعه تعيين مي گردد؟
1) قطعه هدايت کننده
2) دندانه برنده چپ
3) خارک محدود کننده
4) دندانه برنده راست

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از علوم مربوط به کار در جنگل به بررسي ارتباط بين شرايط کار،‌ شرايط فيزيکي کارگر و توليد مي پردازد؟
1) مطالعه کار
2) زمان سنجي
3) مطالعه روش
4) ارگونومي

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– احتمال بروز صدمه و آسيب در کارگران جنگل در کدام يک از مولفه هاي مختلف بهره برداري از بقيه بيشتر است؟
1) بارگيري  
2) حمل ثانويه
3) قطع
4) چوبکشي (حمل و نقل اوليه)
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين اصل در بهره برداري جنگل چيست؟
1) استمرار
2) مکانيزاسيون
3) اقتصادي اجتماعي
4) برداشت اصولي

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چرخ دندانه داري که با گردش خود زنجيره اره موتوري را به حرکت درمي آورد،‌ کدام بخش از اره موتوري است؟
1) محرکه
2) احتراق
3) استارتر
4) انتقال نيرو

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  مهــم ترين امکانات و پايه هاي اساسي امور بهره برداري جنگل پيش بيني و ايجاد .............. است.
1) شبکه ريزبافت
2) پرسنل و امکانات
3) شبکه جاده
4) صنايع چوب و متناسب

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فورواردينگ،‌ مناسب چه نوع برش هايي در جنگل است؟
1) برداشت نهايي
2) تنک کردن
3) آزاد کردن
4) بهداشتي

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پيش بيني محل هاي دپوي چوب در کدام مرحله از تهيه پروژه جاده جنگل انجام مي گيرد؟
1) قطعي کردن  
2) هکتومتري
3) خاک برداري
4) برداشت پروفيل عرضي

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هرگاه تاج پوشش جنگل بين 500 تا 2500 مترمربع در هکتار باشد مطابق با تعريف شوراي عالي جنگل،‌ آن جنگل .............. مي باشد.
1) تنک
2) انبوه
3) نيمه انبوه
4) بسيار تنک

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شرط لازم (اصلي) که يک شرکت،‌ دولتي تلقي شود چيست؟
1) مصوبه هيات دولت در رابطه با تاسيس آن
2) مالکيت بيش از 51 درصد سهام به نام دولت
3) واريز سود حاصله به حساب خزانه دولت
4) شرکت نماينده دولت در جلسات هيات مديره آن

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  مجمع تشخيص مصلحت نظام براي باير شناختن زمين،‌ چند سال عدم کشت در نظر گرفت؟
1) 15
2) 10
3) 7
4) 5

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پرداخت مبلغي به ديگري بابت قطع غيرمجاز درختان جنگلي مشمول کدام مورد است؟
1) مشارکت در جرم
2) جرم عمدي
3) معاونت درجرم
4) جرم غير عمدي

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کساني که در مناطق قرق شده از طرف سازمان جنگل باني اقدام به چراي دام نمايند،‌ به پرداخت چنددرصد ارزش متوسط هر واحد دامي محکوم خواهند شد؟
1) 15
2) 20
3) 30
4) 35

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زمان محاسبه نتايج گوسفند به عنوان يک واحد دامي بعد از .............. است.
1) شش ماهگي
2) يک سالگي
3) دو سالگي
4) گذشت يک فصل

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دستور اجرا: يعني دستوري که توسط .............. صادر مي شود.
1) قاضي
2) دادستان
3) رئيس دادگستري
4) دادگاه و مراجع صالح ثبت

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قرار قضايي يعني:
1) راي دادگاه که قاطع دعوي نباشد.
2) به محلي که حکم قضايي اجرا مي شود.
3) به محل و مکاني که دادگاه تشکيل مي شود.
4) زمان ديدار بين شاکي و متشاکي به دادگاه مي باشد.

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرآيند کلي برنامه ريزي پس از مرحله .............. مي باشد.
1) تعيين بودجه
2) تعيين سياست ها
3) آمار برداري
4) جمع آوري اطلاعات

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حق المجري از حقوق .............. مي باشد.
1) اساسي
2) جزاء
3) ارتفاقي
4) بين المللي

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ملک مفروز ملکي است که:
1) چند نفر مالک آن باشند.
2)  بلندتر از زمين هاي ديگر باشد.
3) در زمين فرضي قرار داشته باشد.
4) وصف اشاعه از آن زايل شده باشد.
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به آتش کشيدن درختان جنگل در اثر بي احتياطي از مصاديق کدام مورد است؟
1) جرم عمد
2) جرم شبه عمد
3) شبه جرم
4) جرم خطائي محض

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فاصله استقرار کارخانه هاي صنايع چوب از جنگل بستگي به .............. دارد.
1) ظرفيت کارخانه
2) نوع وسيله حمل و نقل
3) نوع چوب هاي مورد استفاده
4) سهم چوب در قيمت تمام شده کالا

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شروع بهره برداري از جنگل هاي شمال کشور در گذشته با قطع يکسره درخت .............. اتفاق افتاد.
1) گردو
2) آزاد
3) بلوط
4) شمشاد

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دير زيستي درختان بيشتر بستگي به .............. منطقه دارد.
1) شرايط فيزيوگرافي
2) تيپولوژي خاک
3) شرايط آب و هوايي
4) بردباري گونه ها
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هرچه از زاگرس شمالي به سمت زاگرس جنوبي مي رويم،‌ تنوع گونه اي بلوط ..............
1) ثابت مي ماند.
2) کاهش مي يابد.
3) افزايش مي يابد.
4) ابتدا افزايش سپس کاهش مي يابد.

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اجراي کدام نوع از هرس هاي زير در سنين بالا صورت مي گيرد؟
1) تر
2) خشک
3) اصلاحي
4) نفوذي

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  نوع رقابت در مرحله رويشي شل از چه نوع است؟
1) فقط ريشه اي
2) فقط نوري
3) کمتر ريشه اي،‌ بيشتر نوري
4) بيشتر ريشه اي،‌ کمتر نوري