سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و شصتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و شصتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام گروه از پروتوزوئرهــا از نظر داشتن اندامک هاي گوناگون و انجام اعمال حياتي خاص تکامل يافته تر هستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اسپورداران
2) تاژکداران
3) مژکداران
4) آميب ها

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام يــک از موارد زير داراي تقـــارن کــروي مي باشد؟
1) خارپوستان
2) روزنه داران
3) کيسه تنان
4) بي مهرگان

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام کرم فاقد مرحله لاروي بوده و مراحل رشدي مستقيم دارد؟
1) کرم کبد گوسفند
2) کرم کدوي مسلح
3) کرم تريشين
4) کرم خاکي
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام گروه از پستانداران،‌ دندان هاي پيش وجود ندارد و به جاي آن ها غضروف رشد کرده است؟
1) علف خواران
2) گوشت خواران
3) حشره خواران
4) جوندگان

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عامل ايجاد کننده عارضه پيل پايي در انسان به کدام شاخه از کرم ها تعلق دارد؟
1) کرم هاي لوله اي
2) کرم هاي پهن
3) کرم هاي حلقوي
4) موي شکمان

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قسمت بادکنک جنگجوي پرتقالي از مرجان ها با چـه گازي پر شده است که باعث شناور ماندن آن مي شود؟
1) دي اکسيد کربن
2) اکسيژن
3) منوکسيد کربن
4) نيتروژن

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مزوگله کدام يک از کيسه تنان همانند اسفنج ها سوزن هاي معدني وجود دارد؟
1) عروس هاي دريايي
2) قلم هاي دريايي
3) شقايق هاي دريايي
4) هيدرهاي دريايي
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي جمعيت هاي کدام گروه جانوري،‌ اثر محيط روي افراد جوان و پير به طور يکسان مهم بوده و احتمال مرگ ثابتي دارند؟
1) ماهي ها
2) جوامع انساني
3) پرندگان
4) بي مهرگان

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نمــاتوسيست که در داخــل سلول هاي نيش زن کيسه تنان قرار دارد چگونه آزاد مي شود؟
1) انتشار
2) فشار اتمسفر
3) فشار هيپرتونيک
4) فشار اسمزي بالا

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  وجود کدام يک از ترکيبات در رژيم غذايي حشرات ضروري است؟
1) سلولز
2) کلسترول
3) ساکارز
4) ويتامين هاي محلول در چربي

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مغز دوم کدام قسمت از بدن حشرات را عصبدار مي کند؟
1) شاخک ها
2) منافذ تنفسي
3) چشم هاي ساده و مرکب
4) بخش جلويي لوله گوارش

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام اسيد آمينه نقش مهمي در سخت شدن کوتيکول (اسکلروتيزاسيون) حشرات دارد؟
1) ليزين
2) آلانين
3) گلايسين
4) تيروزين

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ترکيبات دفعي در بدن حشرات براي غيرسمي شدن به آب کمتري نياز دارد؟
1) اسيد اوريک
2) آمونياک
3) اوره
4) نيتروژن

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ويژگي درز پوست اندازي در حشرات چيست؟
1) فقدان کيتين
2) فقدان رزيلين
3) فقدان اگزوکوتيکول
4) فقدان اپي کوتيکول

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  کدام يک از آفات زير هم در مزرعه و هم در انبار به سيب زميني خسارت مي زند؟
1) سوسک کلرادو
2) پروانه کله مرده
3) بيد سيب زميني
4) کرم مفتولي سيب زميني

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محل تخم گذاري سرخرطومي برگ يونجه کجاست؟
1) روي ريشه
2) داخل ساقه
3) روي برگ هاي انتهايي
4) روي خاک کف مزرعه

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زمستان گذراني سپردار قهوه اي مرکبات و مگس ميوه زيتون چگونه است؟
1) تخم و حشره کامل
2) پوره سن يک و شفيره
3) پوره سن دوم و شفيره
4) پوره سن يک و حشره کامل

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از آفات انباري زير خسارت خود را از مزرعه آغاز مي کنند؟
1) شپشه گندم
2) بيد غلات
3) شپشه دندانه دار
4) شپشه آرد

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کنترل راب ها کدام ماده در طعمه مسموم به کار مي رود؟
1) متالدئيد
2) سوين
3) ديارنيون
4) اندوسولفان

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از تله هاي زير در مديريت کنترل مگس ميوه مديترانه اي مورد استفاده قرار مي گيرد؟
1) تله بالي با ماده سراتراپ
2) تله دلتا با ماده سراتراپ
3) تله دام با ماده سراتراپ
4) تله مک فيل با ماده سراتراپ

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علاوه بــر ميــوه خــواري،‌ عادت تغــذيه اي چوب خواري در کدام آفت (آفات) ديده مي شود؟
1) کرم به  
2) کرم آلو
3) کرم سيب
4) کرم سيب و کرم به

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زمستان گذراني زنجره خرما به کدام حالت زيستي است؟
1) تخم در زير درخت
2) تخم در داخل بافت برگ
3) حشره کامل در زير درخت
4) حشره کامل در داخل بافت برگ

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محل فعاليت کدام شته درختان ميوه دانه دار و هسته دار،‌ برخلاف اغلب شته ها روي تنه،‌ شاخه،‌ طوقه و ريشه است؟
1) شته آردي گوجه
2) شته سياه گوجه و آلو
3) شته مومي سيب
4) شته صابوني سيب
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جهت کنترل آفات انباري کدام يک از امواج الکترومغناطيسي مورد استفاده واقع مي شود؟
1) آلفا و بتا  
2) گاما
3) ماوراي بنفش
4) مادون قرمز

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سن هاي مادر (سن گندم) که از کوه به مزارع گندم مراجعت مي کنند،‌ کدام قسمت از گياهان را مورد تغذيه قرار مي دهند؟
1) دانه هاي رسيده
2) دانه هاي خميري
3) جوانه هاي انتهايي
4) دانه هاي در حال تشکيل

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خسارت سوسک برگ خوار گندم چگونه است؟
1) لاروها برگ خوار و بالغين از دانه مي خورند.
2) لاروها از برگ و دانه مي خورند.
3) لارو و بالغ از اپيدرم و پارانشيم برگ مي خورند.
4) لاروها برگ و ساقه هاي نازک را کاملاً مي خورند.

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيشتريــن گــونه هاي شکــارگر در کـدام يک از راسته هاي حشرات ديده مي شود؟
1) دو بالان
2) بالتوري ها
3) طياره مانندها
4) سخت بالپوشان
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از ترکيبات زير براي پستانداران سمي تر است؟
1) نيکوتين
2) ايميداکلوپريد
3) تيامتوکسام
4) تياکلوپريد

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آفتکش کلرآنترنيلي پرول در کنترل کدام يک از آفات زير موفقيت منحصر به فردي داشته است؟
1) شته سبز هلو
2) پسيل پسته
3) کنه قرمز مرکبات
4) پروانه مينوز گوجه فرنگي

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  براي کنترل آفات خانگي و بهداشتي کدام يک از ترکيبات زير کاربرد بيشتري دارد؟
1) فوزالن
2) پي متروزين
3) سيرومازين
4) لامبداسي هالوترين