سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش هشتاد و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش هشتاد و یکم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مورد جزو ویژگی های هوش معنوی نیست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) عام
2) خود کنترلی
3) یگانگی
4) خود را به فعلیت رساندن
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – تفال به دیوان حافظ مثالی از کدام شیوه تفکر موازی است؟
1) پیوند تصادفی
2) ارتباط اجباری
3) گردش تخیلی
4) ایجاد یک اندیشه واسطه غیرممکن
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – استفاده از انبار بیانگر کدام استراتژی مدیریت محیط است؟
1) کنکاش محیطی
2) سهمیه بندی
3) هموارسازی تقاضا
4) ایمن سازی
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در کدام سطح تجزیه و تحلیل،‌ محقق بر روابط بین مجموعه ای از سازمان ها در چارچوب یک حوزه جغرافیایی توجه دارد؟
1) جمعیت سازمان ها
2) صحن های سازمانی
3) میدان های حوزه ای سازمان
4) میدان های کارکردی سازمان
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام شبکه ارتباطی غیر رسمی برای انتشار اطلاعات مفیدی که با کار افراد مرتبط نیست،‌ مناسب تر است؟
1) انشعابی
2) تصادفی
3) خوشه ای
4) رشته ای
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مورد جزو خصوصیات سازمان طبق نظریه جانشین های رهبری می باشد؟
1) ارضاءکننده بودن نفس کار
2) بی تفاوتی نسبت به سازمان
3) وجود گروه های منسجم کاری
4) وجود بازخورهای موثر در شغل
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مورد جزو عوامل خارجی تعیین کننده سبک سازمانی است؟
1) اندازه
2) فن آوری
3) پیچیدگی
4) ویژگی های کارکنان
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مورد جزو آزمون های شخصیت تلقی می شود؟
1) مینه سوتا
2) آزمون استعداد علمی
3) مقیاس هوش وچسلر
4) آزمون استعداد مدیریتی
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مدل رهبری پنج سبک رهبری و شمایی شبیه درخت تصمیم گیری دارد؟
1) مسیر هدف
2) تجویزی
3) جانشین های رهبری
4) دوره زندگی
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – تسلط بخش عالی سازمان موجب شکل گیری چه ساختاری می شود؟
1) بوروکراسی حرفه ای
2) بوروکراسی ماشینی
3) ساختار ساده
4) ساختار بخشی
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – طبق نظر تامپسون،‌ دیدگاه سیستم طبیعی با کدام سطح تناسب دارد؟
1) مدیریتی
2) نهادی
3) فنی
4) ساختاری
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – «نشان دادن رفتاری مثل رفتار الگو در موقعیت های مشابه» بیانگر کدام مرحله یادگیری رفتار در نظریه یادگیری اجتماعی است؟
1) مدل سازی
2) باز تولید
3) توجه
4) تقویت
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در مدل همسویی استراتژیک،‌ اگر همسویی افقی زیاد و همسویی عمودی کم باشد کدام حالت پیش می آید؟
1) استراتژی گرا و فرایندگرا
2) استراتژی گرا
3) تاکتیک گرا
4) فرایندگرا
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «4»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان بیانگر کدام بعد رفتار شهروندی سازمانی (OCB) می باشد؟
1) فضیلت مدنی
2) وجدان
3) جوانمردی و گذشت
4) نوع دوستی
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – در کدام سبک مربیگری،‌ همه چیز به صورت شفاف و صریح به زیر دست بیان می شود؟
1) دوستانه
2) هدایت گر
3) تحلیل گر
4) ترغیب کننده
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – کدام مورد جزو منابع قدرت مقام و جایگاه نیست؟
1) قدرت پاداش
2) قدرت قانونی
3) قدرت مرجع
4) قدرت کنترل اطلاعات
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – انتشار شایعات به کدام مورد مربوط می شود؟
1) کجروی اموال
2) کجروی تولید
3) کجروی سیاسی
4) پرخاش گری فردی
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «3»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – رمز موفقیت کدام برنامه ریزی «شناسایی تغییر جهت های احتمالی در رخدادهای آنی» می باشد؟
1) اقتضایی
2) اضطراری
3) برنامه ریزی بر مبنای هدف
4) برنامه ریزی بر مبنای استثناء
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – تاثیر محیط بر یک سازمان تابعی از کدام مورد است؟
1) وابستگی سازمان به محیط
2) استراتژی سازمان
3) اندازه سازمان
4) تکنولوژی سازمان
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «1»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) – به نظر پرو رابطه تغییرپذیری وظیفه و تحلیل پذیری مساله چگونه است؟
1) منفی
2) مثبت
3) رابطه آن ها تحت تاثیر اندازه سازمان است.
4) رابطه آن ها تحت تاثیر استراتژی سازمان است.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»