سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به کارگيري ترکيبات رزين بر پايه فرمالدئيد روي کالاي پنبه اي سبب ايجاد ............... مي شود. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ضدآب
2) لکه
3) ضد چروک
4) نرم شوندگي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حفاظت در برابر امواج فرابنفش توسط ترکيبات ............... مي تواند انجام گيرد.
1) سيليکوني
2) هيدروکربن
3) فلوروکربن
4) نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نمدي شدن،‌ پشم بدليل ............... اتفاق مي افتد.
1) ضعيف بودن پشم در شرايط قليايي
2) وجود ترکيبات آبگريز روي سطح پشم
3) وجود فلس به همراه ترکيبات آبگريز
4) وجود فلس در سطح پشم
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پرمصرف ترين ماده تکميلي از نظر وزني در قسمت تکميل شيميايي کالاي نساجي کدام است؟
1) مواد پرکننده
2) مواد نرم کننده
3) مواد  ضد آتش کننده
4) مواد ضد چروک کننده
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف از تکميل کالاي نساجي چيست؟
1) رنگبري کالاي جين
2) افزايش دوام کالاي نساجي
3) استحکام بخشي به کالاي نساجي
4) افزايش ارزش افزوده کالاي نساجي
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جهت صمغ گيري ابريشم به روش بيوشيميايي آنزيم مناسب کدام است؟
1) آيلاز
2) پروتاز
3) سيپاز
4) سلولاز
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بالاتــرين سرعت چاپ پارچه به کدام يــک از ماشين ها مربوط است؟
1) روتاري
2) جوهرافشان
3) تخت با شابلون حرکت کننده
4) تخت با پلانکت و پارچه حرکت کننده
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مدت زمان پايداري براي کدام يک از خمير حاوي رنگينه،‌ بيشترين اهميت را دارد؟
1) خمي
2) خمي محلول
3) کاتيونيک
4) راکتيو
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شستشوي اکريليک قبل از رنگرزي با رنگ هاي بازيک با کدام ترکيب انجام مي گيرد؟
1) دترجنت يوني
2) دترجنت کاتيوني
3) دترجنت غيريوني
4) هر نوع دترجنتي مي تواند استفاده گردد.
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاهش زمان نميه رنگرزي باعث چه تغييري روي جذب مي شود؟
1) افزايش سرعت جذب مي گردد.
2) کاهش سرعت جذب مي گردد.
3) در سرعت جذب تاثيري ندارد.
4) ميزان جذب در حالت تعادل را افزايش مي دهد.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير از تشکيل يک پليمريزاسيون مرحله اي ايده آل جلوگيري مي کند؟
1) نبود واکنش هاي ثانويه
2) درجه تبديل حداقل 98%
3) داشتن يک مخلوط غير استوکيومتري
4) پرهيز از داشتن مونومر تک عاملي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نخ BCF جهت استفاده در فرش هاي ماشيني با کدام يک از روش هاي ريسيدن الياف مصنوعي تهيه مي شود؟
1) تر ريسي
2) ژل ريسي
3) ذوب ريسي
4) خشک ريسي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الياف اکريليک  ............... است ولي ذوب ...............
1) ترموست،‌ مي شود.
2) ترموپلاست،‌ مي شود.
3) ترموست،‌ نمي شود.
4) ترموپلاست،‌ نمي شود.
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام ليف در برابر اشعه فرابنفش (UV) مقاوم است؟
1) ابريشم
2) پل استر
3) پشم
4) نايلون
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي توليد موکت،‌ کدام ويژگي الياف از اهميت بيشتري برخوردار است؟.
1) Flexibility
2) Resilience
3) Stiffness
4) Tenacity
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از ماشين هاي بافندگي زير نيرويرانش نخ پود تابعي از دور ماشين بافندگي نمي باشد؟
1) جت آب
2) جت هوا
3) راپيري
4) پروژکتايل
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک ماشين بافندگي کدام يک از عمليات زير حتماً مي بايست توسط بافنده انجام شود؟
1) ترميم پارگي نخ تار و تعويض غلتک پارچه
2) ترميم پارگي نخ تار و نخ پود
3) ترميم پارگي نخ پود
4) ترميم پارگي نخ تار
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از نخ هاي زير پس از رنگرزي داراي ظاهر کدرتري خواهد بود؟
1) نخ سولو
2) نخ جت هوا
3) نخ چرخانه اي
4) نخ ردينگ - درف
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر شرکتي داراي حاشيه فروشي منفي باشد،‌ براي رسيدن به نقطه سر به سر،‌ کدام يک از موارد زير بايد افرايش يابد؟
1) حجم فروش
2) هزينه هاي ثابت
3) هزينه متغير هر واحد
4) قيمت فروش هر واحد
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افزايش بهره وري موجب کاهش ............... مي شود.
1) هزينه هاي متغير
2) هزينه هاي ثابت توليد
3) نقطه سر به سر
4) هزينه هاي بالاسري
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»