سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شدت و تکرار پايش مرتع به چه عاملي بستگي دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ترکيب گياهي
2) روش هاي مورد استفاده
3) هدف از پايش
4) منطقه آب و هوايي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اساس استفاده از سنجش از دور براي ارزيابي پوشش گياهي چيست؟
1) تعداد باند سنجنده
2) قدرت تفکيک سيستم ماهواره
3) مقاومت در جذب و انعکاس نور توسط گياهان و ساير پديده ها
4) محاسبه شاخص هاي گياهي و زيستي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي برآورد توليد هرگونه گياهي روش امتيازدهي ماده خشک را به همراه چه روشي بکار مي برند؟
1) آدلايد
2) روش مشبک
3) مقايسه توليد
4) نمونه گيري مضاعف
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بررسي جوامع گياهي مناطقي که تحت چراي دام هستند،‌ کدام معيار زير براي اندازه گيري گياهان مناسب است؟
1) پوشش يقه اي  
2) تراکم
3) تاج پوشش
4) توليد علوفه
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر در يک تيپ گياهي با وضعيت متوسط واقع در يک منطقه استپي ميزان علوفه برداشت شده،‌ از يک گونه کليد 50 درص باشد،‌ شدت چرا در اين مرتع چگونه بوده است؟
1) کم
2) متعادل
3) نسبتاَ زياد
4) شديد
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت

بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت

بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر تغييرات پوشش گياهي زياد شود:
1) اندازه نمونه افزايش مي يابد.
2) نمونه گيري مضاعف بي اثر خواهد بود.
3) نياز به لايه بندي کم مي شود.
4) اندازه پلات مي تواند کوچک تر شود.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اندازه پلات بستگي دارد به:
1) اندازه گياه و واريانس پوشش
2) روش آماربرداري و فاصله گياهان از يکديگر
3) موضوع مورد مطالعه و عامل مورد مطالعه
4) شرايط آب و هوايي و عامل مورد مطالعه
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– روش قاب 10 نقطه اي براي اندازه گيري کدام معيار پوشش گياهي استفاده مي شود و داراي چند بُعد است؟
1) انبوهي - دو بعد
2) تاج پوشش - بدون بُعد
3) فراواني - يک بُعد
4) غلبه - چهار بُعد
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پلات يا قاب با اندازه متغير براي اندازه گيري کدام يک از معيارهاي پوشش گياهي مناسب است؟
1) انبوهي
2) تاج پوشش
3) چيدگي
4) فراواني
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از کدام شاخص (ها) براي تعيين غالبيت اکولوژيکي گونه ها استفاده نمي کنيد؟
1) توليد،‌ تراکم
2) بسامد،‌ تراکم
3) توليد،‌ پوشش
4) توليد،‌ بسامد
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي تهيه برنامه مديريت مرتع اندازه گيري توليد و محاسبه ظرفيت چرا در چه واحدي بايد صورت گيرد؟
1) تيپ گياهي
2) سامان عرفي
3) در يک حوزه آب خيز
4) واحدهاي ژئومرفولوژي
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گياه شال تسبيح (coix) مربوط به کدام يک از طايفه هاي زير است؟
1) ارزن
2) چمن
3) ذرت
4) نيشکر
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در روش کپه کاري زير بوته کدام گياه پرستار بهتري است؟
1) آويشن به دليل خوش خوراکي
2) درمنه به دليل گستردگي پراکنش
3) کلاه ميرحسن به دليل متراکم بودن زياد
4) گون کتيرا به دليل تثبيت ازت
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر بخواهيم بذر يک گياه مرتعي بومي مناطق گرم را در يک اقليم با بارندگي مشابه ولي سردتر کشت کنيم،‌ کدام پارامتر دما بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد؟
1) حداکثر مطلق سالانه
2) متوسط سالانه
3) حداقل مطلق سالانه
4) متوسط دماي فصل رشد
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کداک يک از تيمارهاي اصلاح مرتع،‌ بذرپاشي قبل از اجراي عمليات مکانيکي انجام مي شود؟
1) ايمپرنتيگ
2) پپتينگ
3) ريپرينگ
4) کنتورفارو
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روش جمع آوري نزولات در مراتع استپ و نيمه بياباني موفق تر بوده است؟
1) پپتينگ ها
2) تراس بندي
3) فاروهاي احداث شده بر خط تراز
4) چاله هاي هلالي (بادبزني) شکل
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مرتعي فقير با گرايش منفي،‌ خاک با قابليت نفوذ مناسب و شيب 3 تا 5 درصد کدام يک از روش هاي ذخيره نزولات مناسب تر مي باشد؟
1) پي تينگ
2) فاروئينگ
3) بانکت
4) هيچ کدام
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تکنيک آشيانه براي کاشت گياهان مرتعي در کدام اراضي استفاده مي شود؟
1) اراضي رسي
2) اراضي شني
3) اراضي شور
4) اراضي قليايي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترديد در مورد استفاده از آتش براي اصلاح و احياء مراتع ايران با کدام گزينه در ارتباط نمي باشد؟
1) اقليم خشک و نيمه خشک ايران
2) کمبود اطلاعات علمي در داخل کشور
3) احتمال افزايش گياهان مهاجم باتوجه به وضعيت مراتع کشور
4) هزينه نسبتاً بالاي آن
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مفهوم «اتاتيزه» کردن در جامعه روستايي به چه معنا است؟
1) حذف سلطه مالکان بزرگ
2) نفوذ دولت در روستاها
3) رشد و توسعه قشرهاي بورژوازي
4) حدف خرده مالک و دهقانان
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»