سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نقشه بناي دارالفنون توسط چه کسي طراحي شد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آندره گودار
2) چارنوتا
3) کاپيتن زاتي
4) ميرزا رضا مهندس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين نبرد نادر با عثماني ها در آستانه تشکيل شوراي مغان در کدام منطقه رخ داد؟
1) آق تپه
2) دياله
3) قارص
4) گنجه
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سفير اشرف افغان به درباره عثمان چه نام داشت؟
1) محمد خان بلوچ
2) ملک محمود سيستاني
3) محمد شفيع وارد
4) محب علي بيگ زنگنه
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شاه طهماسب نهايتاً با وساطت چه کسي حاضر به کمک نظامي به همايون شد؟
1) احمد سلطان شاملو
2) جوهر آفتابه چي
3) شاهزاده سلطانم مهين بانو
4) شاهزاده پريخان خانم
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نخستين کسي از مردم انگلستان که کارگزاران شرکت هند شرقي را به تجارت با ايران تشويق و توصيه کرد چه نام داشت؟
1) آنتوني شرلي
2) آنتوني جنکينسون
3) ريچارد استيل
4) سرداد مورکاتون
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي با دادن گزارشي مفصل از وضعيت ايران،‌ روسيه را تشويق به گرفتن اراضي شمال ايران نمود؟
1) استنکارازين
2) اسرائيل اوري
3) سيمون آوراموف
4) وولينسکي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سومين لشکرکشي اوزون حسن به گرجستان عليه فرمانرواي کدام ناحيه بود؟
1) ايمرتي
2) تفليس
3) زمسخه
4) کارتيل
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عبدالجبار خوارزمي مشاور رسمي و فقهي امير تيمور گورکاني چه مذهبي داشت؟
1) شيعه
2) مالکي
3) شافعي
4) حنفي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مغولان کدام يک از جزاير خليج فارس را به تصرف در آوردند؟
1) قيس
2) هرمز
3) هرمز و قيس
4) هيچ کدام
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ابتدا چه کسي در اولوس جغتاي به مقام وزارت دست يافت؟
1) ارغنه خاتون
2) احمد سلطان
3) بدرالدين عميد
4) مبارکشاه
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در دوره خوارزمشاهيان،‌ نماينده رسمي حکومت که امور يک ايالت را رسيدگي مي کرد چه نام داشت؟
1) رئيس
2) نايب
3) وزير
4) وکيل در
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– امپر مبارزالدين محمد در زمان کدام يک از امراي جلايري تبريز را تصرف کرد؟
1) سلطان اويس
2) سلطان احمد
3) سلطان حسين
4) شيخ حسن
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اصطلاحات مالي،‌ «ارتفاعات» چه نوع درآمدهايي بود؟
1) جريمه ديرکرد
2) خراجي و ديواني
3) عوارض راهداري
4) مصادرات
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد،‌ از وظايف «سلطان» در عصر سلجوقي نمي باشد؟
1) اعلان جهاد عليه کفار
2) دفاع از تماميت ارضي
3) دادرسي
4) کشورگشايي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حمله اصلي مغولان به روسيه به فرماندهي چه کسي انجام يافت؟
1) باتو
2) هولاکوخان
3) چنگيزخان
4) غازان
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شارتل مارتل را موسس کدام سلسله فرانسه در قرون وسطي مي دانند؟
1) فرانک
2) کارلنژين
3) استرازي
4) مروونژين
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مذهب،‌ در نتيجه جنگ جهاني اول آسيب بيش تري ديد؟
1) پروتستان
2) کاتوليک
3) ارتدوکس
4) کالونيسم
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آتن در چه زمينه اي از اسارت ضعيف تر بود؟
1) حصار شهر
2) نيروي زميني
3) نيروي دريايي
4) تجارت و ثروت
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مارتين لوتر به کدام ساختار اجتماعي - اقتصادي گرايش داشت؟
1) سرمايه داري
2) فئودالي
3) برده داري
4) بورژوازي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– موسس امپراتوري مقدس روم و ژرمن چه شخصي مي باشد؟
1) شارلماني
2) سن لوئي
3) اتون اول
4) پاپ گرگوار هفتم
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»