سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و پنجاه و سوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محمول هاي قضاياي فلسفي،‌ از جهت مصداق،‌ نسبت به موضوع فلسفه ............... هستند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) منحصراً مساوي
2) ضرورتاً مساوي يا اخص
3) ضرورتاً مساوي يا اعم
4) معمولاً مساوي يا اخص
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ملاک در وجوب بالذات اين است که ...............
1) وجود يک چيز عين ذاتش باشد.
2) ذات يک چيز،‌ مقتضي وجودش باشد.
3) وجود يک چيز بدون نياز به غير،‌ مقتضي ذاتش باشد.
4) ذات يک چيز،‌ بدون نياز به غير مقتضي وجودش باشد.
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجود رابطي،‌ منحصر به قضايا ............... و با وجود طرفين،‌ مسانخت ............... .
1) نيست - ندارد
2) است - کامل دارد
3) است - دارد ولي نه از هر جهت
4) نيست - دارد ولي نه از هر جهت
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اندراج يک چيز تحت يک مقوله،‌ ...............
1) از لوازم ترتب آثار خارجي آن مقوله است.
2) به معناي انطباق مفهوم مقوله بر آن است.
3) به معناي ترتب آثار خارجي آن مقوله،‌ بر آن چيز است.
4) مقتضي ترتب آثار خارجي آن مقوله،‌ بر آن چيز است.
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نسبت ميان کشتي در حرکت و مسافر آن،‌ از جهت اتصاف به حرکت،‌ مصداق سبق ............... است.
1) بالحقيقه و بالطبع
2) بالعليه
3) بالطبع
4) بالحقيقه
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام مورد،‌ فعل مطلوب لنفسه است؟
1) طبيعت
2) جواهر مجرد
3) فاعل هاي علمي
4) فاعل هاي ارادي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در رشد يک کودک،‌ ............... حرکت کميت است که مصداق تشکيک در ............... است.
1) موضوع - عرضي
2) مسافت - اعراض
3) موضوع - اعراض
4) مسافت - عرضي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تقارن موجودات متغير با يکديگر از جت ثباتشان،‌ معيت ............... است و به اعتقاد علامه،‌ سرعت و بطو،‌ نسبت به يکديگر ............... .
1) دهري - متضاد هستند
2) زماني - متضاد نيستند
3) دهري - متقابل نيستند
4) دهري - متضايف هستند
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جزئيت علم جزئ،‌ از حيث ............... است.
1) امتناع صدق صورت علمي بر کثيرين
2) همراه بودن صورت علمي با عوارض مادي
3) ارتباط اندام هاي حسي با ماده معلوم خارجي
4) فعل و انفعالات مادي زمينه ساز حصول صورت علمي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عقل اجمالي از ............... عقل است و به اعتقاد علامه،‌ نفس صورت هاي علمي جزئي را ............... مي کند.
1) انواع - مشاهده
2) مراتب - مشاهده
3) انواع - انشا
4) مراتب - انشا
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مفاهيم فلسفي،‌ نمي توانند از مفاهيمي باشند که ...............
1) فقط مصداق ذهني براي آن ها امکان پذير است.
2) مصداق خارج يا ذهني برايشان محال باشد.
3) فقط مصداق خارجي براي آن ها امکان پذير است.
4) وجودي خارجي با آثار خاص و وجودي ذهني بدون آن آثار دارند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معني «رزق» چيست؟
1) قوت جانداران که مقدر شده است.
2) خوراک مباح آفريد شده براي حيوان
3) آن چه از سوي خداوند براي جانداران مقدر گشته
4) آن چه انتفاع از آن صحيح و کسي را ياراي جلوگيري نباشد.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام گزينه همه موارد شرايط حسن تکليف هستند که به فعل باز مي گردد؟
1) وجود صفت زايد بر حسن - امکان وجود
2) انتفاي مفسده - امکان وجود
3) امکان حصول آلت فعل - امکان وجود
4) انتفاي مفسده - وجود صفت زايد بر حسن
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظر اشـــاعره و جبـــائيان در مورد نصب امام،‌ به ترتيب اين است که ............... و ............... مي باشد.
1) غير واجب - واجب سمعي
2) غيرواجب - واجب عقلي
3) واجب عقلي - واجب عقلي
4) واجب سمعي - واجب سمعي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بـــه اعتقـــاد خــواجه نفــي غــرض از جواد ............... است و وجــوب وجود،‌ مستــلزم نفي لذت به نحو مطلق ...............
1) باطل - نيست.
2) باطل - مي باشد.
3) واجب - نيست.
4) واجب - مي باشد.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نسبت بين شکل و غيره دايره،‌ کدام است؟
1) تباين کلي
2) تباين جزيي
3) عام و خاص مطلق
4) عام و خاص من وجه
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عکس نقيض موافق «همه خرگوش ها هويج را دوست دارند» کدام گزينه است؟
1) همه غير دوستداران هويج غيرخرگوش اند.
2) همه غير هويج ها غيرخرگوش را دوست دارند.
3) هيچ غير هويجي غيرخرگوش ها را دوست ندارد.
4) بعضي از غيرهويج ها غير خرگوش ها را دوست ندارند.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دو جمله : «نمک در آب حل مي شود» و «نمک در آب حل نمي شود» نسبت به هم ............... مي باشند.
1) متداخل تحت تضاد
2) متناقض
3) متداخل
4) متضاد
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به قياسي که کبراي آن،‌ محذوف باشد،‌ قياس ............... اطلاق مي شود.
1) خلف
2) ضمير
3) مقاومت
4) معارضت
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه درباره «مأخذ اول» صحيح است؟
1) حد اکبر مقوم حد وسط است.
2) حد اکبر مقوم حد اصغر است.
3) حد اکبر صرفاً عرض لازم حد وسط است.
4) حد اکبر هم مقوم و هم عرض لازم حد وسط است.
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»