سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتادم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتادم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مددکار اجتماعي در مديريت مراقبت از چه طريقي مي تواند موثرتر و کارآمدتر باشد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نظارت امور
2) پيگيري امور
3) تحليل مهارت ها و شناخت سيستم
4) توجه به نفع آينده استفاده کنندگان از خدمات
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر رايف و نشاور در فرآيند برنامه ريزي مراقبت مهارت مددکار در چيست؟
1) پيگيري برنامه ها
2) تشخيص صحيح برنامه ها  
3) فعاليت براي برنامه ريزي مراقبت
4) توجه به چگونگي روابط مددجو و افراد درگير برنامه
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رويکرد «توليد رفاه» توانايي انجام دادن چه کاري است؟
1) تحليل مراقبت اجتماعي
2) شناسايي شخصيت و نگرش افراد
3) شناسايي نيازهاي اجتماعي و شخصي افراد
4) بررسي خدمات ارائه شده توسط متخصص خدمات رفاهي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يکي از اهداف مهم فعاليت «مراقبت اجتماعي» عبارتست از:
1) صرفه جويي در منابع مالي
2) کمک به مددکار اجتماعي براي برنامه ريزي بهتر
3) محوريت دادن به استفاده موثر از منابع
4) کمک به مددکار اجتماعي براي برآوردن نيازهاي افراد
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مراحل اوليه،‌ ارزيابي از مشکل مددجو توسط مددکار چگونه است؟
1) ارزيابي عمودي
2) ارزيابي افقي
3) ارزيابي از مشکل مطرح شده
4) ارزيابي از مشکلي که به نظر مددکار مي رسد
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مراحل مددکاري اجتماعي شامل .............. است.
1) مصاحبه،‌ تشخيص،‌ درمان
2) احساس،‌ تفکر،‌ اقدام
3) مصاحبه،‌ درمان،‌ پيگيري
4) مصاحبه،‌ بازديد منزل،‌ پيگيري
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نقش مددکار اجتماعي از منظر «شوارتز»،‌ چگونه تعريف مي شود؟
1) واسط بين سيستم ها
2) حمايت سيستم ها
3) تسهيلگري در سيستم ها
4) ميانجي گري در سيستم ها
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– روش مددکاري اجتماعي جامعه اي،‌ براساس کدام يک از نظريه هاي توسعه است؟
1) توسعه روابط انساني
2) توسعه مديريت مشارکتي
3) توسعه موزون و پايدار
4) توسعه هماهنگ اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جلب و افزايش مشارکت هاي واقعي مردم،‌ در قلمرو کدام يک از الگوهاي مددکاري اجتماعي است؟
1) اقدام اجتماعي
2) برنامه ريزي اجتماعي
3) مددکاري اجتماعي گروهي
4) مددکاري اجتماعي جامعه اي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مددکار اجتماعي و مراجع در هر جلسه اي به طور مشترک چه چيزي را بررسي مي کنند؟
1) امور خانواده  
2) موانع موجود
3) کارهاي انجام شده
4) موفقيت ها و پيشرفت ها
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خاصيتي از گروه که کشش و جاذبه متقابل اعضاي گروه نسبت به يکديگر را توصيف مي کند چه نام دارد؟
1) همبستگي
2) حمايت
3) فعاليت
4) جذابيت
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بهترين منبع کمکي براي حل مشکل مددجو چيست؟
1) مادر
2) خود مددجو
3) خانواده
4) گروه همسالان
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک آخرين مورد در گزارش مددکاري اجتماعي مي باشد؟
1) پيگيري
2) ارزيابي
3) ارزشيابي
4) ارتباط با خانواده
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام نگرش بر سلامت روان،‌ تاکيدعمده را به اراده معطوف به معنا قرار مي دهد؟
1) آدلر
2) رديف
3) فرانکل
4) گلاسر
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام يک نگرشي به خـــانواده از ديــدگاه جامعــه شناسي مي باشد؟
1) تحليل جمعي
2) تحليل نهادها
3) تامين اجتماعي
4) ديدگاه ساخت دروني
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر مددکار اجتماعي کدام يک وظيفه و کار خاص گروه هاست؟
1) تصميم گيري و رشد فردي
2) مشکل گشايي و تصميم گيري
3) ايجاد همبستگي و اتحاد بين اعضا
4) رعايت دقيق مقررات گروه و تصميم سازي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک لازمه درک واقعي طرف مقابل است؟
1) گش دادن فعال
2) توجه به فرد و خانواده او
3) توجه کامل به توانايي مددجو
4) توجه به عقايد،‌ باورداشت ها و ارزش هاي او
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس نظر «کي زلاکاناپ کا» نقطه مشترک گروه هاي هدف نگر و اجتماعي نگر در چيست؟
1) مشکل گشايي
2) رسيدن به هدف
3) رشد گروه
4) قادرسازي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک عامل اصلي در روش مددکاري فردي مي باشد؟
1) مصاحبه
2) ايجاد تغيير
3) مهارت در ايجاد رابطه
4) مهارت ياري رساني
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي روش جامعه نگاري را ابداع کرده است؟
1) کوهن
2) مورنو
3) پرلمن
4) هلن پ دولا
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»