سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و یکم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر شوتس ................ بنيادي ترين صورت دانش است. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دانش به مهارت ها
2) دانش سودمند
3) دانش به دستورالعمل ها
4) عناصر خصوصي دانش
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از ديدگاه کدام مکتب،‌ افراد از نظر وجودي عاملان ارادي هستند؟
1) مکتب مبادله
2) مکتب فرانکفورت
3) کارکرد گرايان
4) کنش متقابل گرايان
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کدام جامعه شناسي آگاهي يافتن به فرديت نتيجه جريان توسعه تاريخي است؟
1) دورکيم
2) کنت
3) مارکس
4) وبر
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ................ انتخابات عمومي،‌ تعداد احزاب و پارلمان را عناصر تعريف کننده دموکراسي نمي داند.
1) اسپنسر
2) پارتو
3) دورکيم
4) کنت
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مذهب،‌ مالکيت،‌ خانواده،‌ زبان،‌ ارگانيسم اجتماعي يا تقسيم کار از نظر ................ ساخت بنيادي جوامع اند.
1) اسپنسر
2) دورکيم
3) کنت
4) وبر
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام متفکر نظريات فرويد و دورکيم را تلفيق کرده است؟
1) پارسنز
2) بورديو
3) هابرماس
4) هومنز
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام بينش فمنيستي معتقــد است زنـان سـرکوب مي شوند و مردان در عمل آن ها را محدود مي سازند؟
1) سوسياليست
2) راديکال
3) ليبرال
4) فرهنگي
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک،‌ جزو مارکسيست هاي تاريخ گرا محسوب مي شود؟
1) آلتوسر
2) اسکات لش
3) بريورمن
4) والرشتاين
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خودمختاري نسبي ساختارهاي گوناگون،‌ جناح هاي طبقات اجتماعي و رده ها از مفاهيم عمده نظريات جامعه شناسي ................ است.
1) روزنبرگ
2) پولانزاس
3) بريورمن
4) آلتوسر
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي مي خواهد بداند چگونه آدم ها از طريق توليد دانش بر خود و ديگران تسلط مي يابند؟
1) فوکو
2) مارکوزه
3) وبر
4) هابرماس
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جامعه شناسي صوري را ................ مطرح کرده است.
1) دورکيم
2) زيمل
3) مارکس
4) وبر
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گزينه در مورد همانندي هاي جامعه شناسي پديداري و روش شناسي مردمي است؟
1) هر دو رويکرد کلان نگر دارند.
2) هر دو پشتوانه تجربي زيادي دارند.
3) هر دو جامعه شناسي خلاق به حساب مي آيند.
4) هر دو به يک اندازه بر الزام هاي فرهنگي تاکيد مي ورزند.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ميد معتقد است،‌ در من ................
1) بخشي از من فاعلي است.
2) در واقع همان خود انساني است.
3) بخشي از خود است که کنشگرا از آن آگاهي ندارد.
4) بخشي از خود است که کنشگر از آن آگاهي دارد.
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به نظر هومنز هرگونه تبيين دگرگوني بايد مبناي ................ داشته باشد.
1) اقتصادي
2) جامعه شناختي
3) روانشناختي
4) فرهنگي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ويژگي هاي روش مردم انگاره (اتومتدولوژي) رفتار اجتماعي کدام است؟
1) آزمايش
2) تفهم
3) مشاهده
4) مقايسه
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظريه کدام متفکر،‌ زمان و مکان متغيرهاي تعيين کننده اي هستند؟
1) بورديو
2) کلمن
3) گيدنز
4) هالبواکس
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي جزو نظريه پردازان انتخاب عقلاني به شمار مي رود؟
1) بورديو
2) کلمن
3) گيدنز
4) وبر
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مفهوم جهان حياتي از نظر شوتس،‌ کدام است؟
1) چارچوب اقتصادي
2) چارچوب حقوقي
3) چارچوب سياسي
4) چارچوب فرهنگي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در چه مکتبي،‌ مردم براساس معاني که مسائل مختلف برايشان دارند عمل مي کنند؟
1) اتنومتدولوژي
2) جامعه شناسي پديداري
3) کنش متقابل نمادين
4) نئووبرين ها
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به نظر ميد،‌ جامعه چيزي بيشتر از يک ................ نيست،‌ که ذهن و خود در بطن آن پديد مي آيد.
1) پديده اجتماعي
2) سازمان اجتماعي
3) مجموعه پديده هاي اجتماعي
4) نهاد اجتماعي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»