سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و هشتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام پديده در ديواره مويرگ ها،‌ بيشترين نقش را در تبادل مواد دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) انتشار
2) انتقال فعال
3) پينوسيتوز
4) فيلتراسيون
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام يک از خصوصيات ماهي هاي استخواني نمي باشد؟
1) باله دمي هوموسرکال است.
2) باله ها به دو فرم زوج و فرد وجود دارند.
3) ده جفت اعصاب مغزي و سه زوج مجاري نيم دايره اي دارند.
4) داراي فلس پلاکوئيد هستند.
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آندوسپور باکتري ها به چه دليلي در مقابل گرما و خشکي مقاوم هستند؟
1) وجود دي آمينو پايمليک اسيد
2) وجود دي پيکولينات کلسيم
3) وجود ليپوپلي ساکاريد
4) وجود فسفو انول پيرووات
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گروه از باکتري ها فاقد ديواره سلولي هستند؟
1) اکتينوميسس ها
2) ريکتسياها
3) کلاميدياها
4) مايکوپلاسماها
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با احياي اسيد پيروويک توسط استرپتوکوک ها کدام اسيد ايجاد مي شود؟
1) اسيد استيک
2) اسيد پروپيونيک
3) اسيد لاکتيک
4) اسيد فرميک
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از ساختارهاي زير،‌ احتمال حضور اسيد آمينه تريپتوفان بيشترين است؟
1) مارپيچ آلفا
2) صفحات بتا
3) بتا - ترن
4) گاما - ترن
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جزء اصلي موم زنبور عسل کدام است؟
1) استري از اسيد استئاريک و الکل تري آکونتانول
2) استري از اسيد لينولئيک و الکل تري آکونتانول
3) استري از اسيد لينولنيک و الکل تري آکونتانول
4) استري از اسيد پالميتيک و الکل تري آکونتانول
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از اسيدهاي زير،‌ نقش بافري در ساختار پروتئين دارد؟
1) تيروزين
2) سرين
3) هيستيدين
4) سيستئين
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ضريب ته نشيني به کدام يک از پارامترهاي زير بستگي ندارد؟
1) جرم ملکولي
2) بار الکتريکي ملکول
3) چگالي ملکولي
4) شکل ملکولي
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ملکول هاي آب ساختاري چه ملکول هايي هستند؟
1) ملکول هاي آب ايجاد کننده ساختارهاي ليپيدي غشاء
2) ملکول هاي آب آرايش دهنده يون ها در الکتروليت ها
3) ملکول هاي آب حفظ کننده آرايش ملکول ماکروملکول ها
4) ملکول هاي آب موثر در ايجاد ساختار مناسب سوپسترا در واکنش هاي آنزيمي
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مقاوم شدن باکتري ها کدام يک از حالات در انتخاب طبيعي است؟
1) انتخاب جنسي
2) پايدارکننده
3) جهت دار
4) گسلنده
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حرکت آب از غشاء از طريق کانال هاي آبي:
1) در جهت شيب پتانسيل آب صورت مي گيرد.
2) در خلاف جهت شيب پتانسيل آب صورت مي گيرد.
3) در خلاف جهت شيب پتانسيل اسمزي صورت مي گيرد.
4) در جهت شيب پتانسيل فشار صورت مي گيرد.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محل قرارگيري لگ هموگلوبين کجاست؟
1) نوک ريشه گياه ميزبان
2) فضاي داخلي پري باکتروئيد
3) فضاي خارجي پري باکتروئيد
4) غشاء پري باکتروئيد
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گرهک کدام يک از گياهان طويل و استوانه اي است؟
1) بادام زميني
2) سويا
3) لوبيا
4) لوتوس
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر مقادير اندازه گيري شده غلظت داخلي يون ها از مقدار پيش بيني شده توسط معادله نرنست کمتر باشد:
1) خروج يون از سلول با مکانيسم فعال انجام مي گيرد.
2) ورود يون به سلول با مکانيسم فعال انجام مي گيرد.
3) ورود يون به سلول با مکانيسم هاي فعال و غيرفعال صورت مي گيرد.
4) خروج يون از سلول با مکانيسم هاي فعال و غيرفعال صورت مي گيرد.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ساختمان قند ورباسکوز ...............
1) 1 واحد گالاکتوز وجود دارد.
2) 2 واحد گالاکتوز وجود دارد.
3) گالاکتوز وجود ندارد.
4) 3 واحد گالاکتوز وجود دارد.
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در جريان تنفس نوري اسيد آمينه شرکت کننده در واکنش هاي ترانس آميناسيون کدام اسيد آمينه است؟
1) آسپارتات
2) سرين
3) تيروزين
4) گلوتامات
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در انتقال غير چرخه اي الکترون فتوسنتزي،‌ به ازاي هر جفت الکتروني که از پلاستوکينون به پلاستوسيانين انتقال مي يابد چند پروتون به شيب پروتوني اضافه مي کند؟
1) 2
2) 4
3) 6
4) 8
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در آنتن،‌ انتقال انرژي بين کلروفيل ها به چه صورتي است؟
1) انتقال رزونانسي
2) تابش و بازتابش نور
3) جابه جايي الکترون
4) فلورسنتي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در واکنش هاي گليکوليز کدام آنزيم واکنش يک طرفه را کاتاليز مي کند؟
1) انولاز
2) پيرووات کيناز
3) فسفوگليسرات موتاز
4) فسفرگليسرات کيناز
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»