سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هفتاد و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اعتماد به عنوان يکي از شاخص هاي سرمايه اجتماعي مربوط به کدام يک از ابعاد زير است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) همدلي
2) رابطه اي
3) ساختاري
4) شناختي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بخش عمده کار مديران عالي از حيث پويايي و ميزان مشغله به کار کدام دسته از مديران شباهت دارد؟
1) مياني
2) عملياتي
3) مديران فروش
4) مديران عمومي
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظريه پردازان مکاتب مديريت علمي،‌ اصول گرايي و روابط انساني هنگام مطالعه سازمان چه رويکردي داشتند؟
1) سيستمي
2) کل نگري
3) جزءنگري
4) چند سطحي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با تاکيد بر تنظيم خط مشي ها و ابلاغ آن ها به صورت دستورالعمل و بخشنامه کدام بحران شکل مي گيرد؟
1) استقلال
2) رهبري
3) کنترل
4) تشريفات زايد اداري
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي جلب توجه کدام دسته از افراد تنها کافي است بخش هايي از پيام را،‌ که نبايد از نظر دور دارند،‌ با دايره اي به دور آن ها و يا خطي در زيرشان مشخص کرد؟
1) احساسي
2) ارقامي
3) پديداري
4) شنيداري
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رابطه ميان رفتار کار و رفتار رابطه اي به چه شکل است؟
1) منحني زنگوله اي
2) خطي مستقيم
3) غيرمستقيم
4) سينوسي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پيش فرض رهيافت هاي سنتي به نظريه هاي سازمان و مديريت نسبت به انسان چيست؟
1) انسان اجتماعي
2) انسان پيچيده
3) انسان منطقي
4) انسان خودشکوفا
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پيش فرض عمده نظريه سلسله مراتب نيازهاي انساني مزلو عبارتست از:
1) اصل منسجم بودن وجود انسان
2) اصل موقتي نبودن ارضاء نياز
3) اصل افزايش شدت نياز ارضاء شده
4) اصل تنوع نداشتن نيازهاي آگاهانه انسان
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي کدام دسته از نظريه پردازان،‌ «تنوع» ارزشي مهم تلقي مي شود؟
1) نوگرا
2) فرانوگرا
3) کلاسيک
4) تفسيري / نمادين
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نقش تلفيقي مدير به کدام خرده سيستم سازماني مربوط مي شود؟
1) انساني / اجتماعي
2) اداري /‌ ساختاري
3) فناوري / اقتصادي
4) اطلاعاتي / تصميم گيري
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آزادي و استقلال فردي جزو کدام دسته از نيازهاي انسان به شمار مي آيند؟
1) نياز به شايستگي
2) نياز به توفيق طلبي
3) بعد خارجي نياز احترام
4) بعد داخلي نياز احترام
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سلسله مراتب و تخصصي شدن موجب بروز چه مشکلي در سازمان شده است؟
1) تحريف اطلاعات
2) جزيره اي شدن واحدها
3) طولاني شدن مسير ارتباطي
4) کندي ارتباطات بين واحدها
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از مکاتب تفکر،‌ روايت هاي کلي و نظريه هاي فراگير که در تمامي شرايط کارآمدي داشته باشند،‌ اعتبار خود را از دست داده اند؟
1) انتقادي
2) مدرنيسم
3) پست مدرنيسم
4) اثبات گرايي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– درتلفيق هدف هاي فرد و سازمان،‌ تلاش هاي مديريت در چه حالتي موفق خواهد بود؟
1) اجماع در اهداف غايي
2) اجماع در اهداف عملياتي
3) توافق در دستاوردهاي سازمان
4) توافق در فرايندهاي تحقق اهداف
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام اصل سازماني،‌ افراد با نشان دادن شايستگي به شغل بالاتر ارتقاء مي يابند تا زماني که به حد بي کفايتي برسند و امکان ارتقاء برايشان نباشد؟
1) برابري
2) پيتر
3) پارکينسون
4) شايستگي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از نظريه هاي رفتار نقش مشاهده کننده و انجام دهنده در عفت يابي رفتارها مورد بررسي قرار گرفته است؟
1) اسناد
2) انتظار
3) برابري
4) دو عاملي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وجود وظايف مضاعف و چندگانه،‌ پرهيز از تخصص گرايي افراطي و حرکت به سوي کلي داني،‌ تفويض اختيار و عدم تمرکز،‌ نشانه هاي کدام نوع سازمان است؟
1) ارگانيک
2) ادهوکراتيک
3) تکنوکراتيک
4) هولوگرافيک
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک مسئله برنامه ريزي حمل و نقل،‌ ميزان عرضه يکي از مبادي،‌ افزايش مي يابد. در اين صورت:
1) هزينه کل کاهش نمي يابد.
2) هزينه کل افزايش نمي يابد.
3) قيمت سايه اي مبدا فوق افزايش مي يابد.
4) ميزان تقاضاي يکي از مقصدها نيز افزايش مي يابد.
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر وضع ماليات موجب ايجاد اثر جانشيني شود،‌ اين ماليات از کدام نوع است؟
1) تصاعدي
2) خنثي
3) انتقالي
4) با بار اضافي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اضافه رفاه مصرف کننده با کاهش شيب منحني تقاضا ................
1) کمتر مي شود.
2) بيشتر مي شود.
3) تغيير نمي کند.
4) ابتدا کاهش و سپس افزايش مي يابد.
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»