سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و هشتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر ارزش حال و آتي سرمايه گذاري يک مزرعه اي مساوي و برابر 400 ريال و طول دوره اين سرمايه گذاري 4 سال باشد،‌ در اين صورت سود سالانه اين سرمايه گذاري چند درصد است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) 9/286
2) 8/286
3) 2/286
4) صفر
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در طي چند سال،‌ رشد 450 ريال سرمايه گذاري در مزرعه اي به 725/50 ريال،‌ با نرخ سود 12 درصد،‌ طول مي کشد؟
1) 2 سال
2) 4 سال
3) 6 سال
4) 8 سال
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اهرم مالي و اصل افزايش ريسک دلالت دارد بر اين که:
1) در کوتاه مدت،‌ اخذ وام توصيه نمي شود.
2) براي پروژه‌هاي کوچک مقياس،‌ وام گرفته نشود.
3) پول نبايد قرض شود،‌ مگر اين که بازده مورد انتظار،‌ درست برابر نرخ سود باشد.
4) پول نبايد قرض شود،‌ مگر اين که بازده مورد انتظار،‌ بيشتر از نرخ سود باشد.
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هرچه نسبت بدهي به سرمايه شخصي کشاورز افزايش يابد،‌ ريسک ................ افزايش مي يابد.
1) توليد
2) مالي
3) بازار
4) قيمت
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر شما 500 ريال،‌ از بانکي قرض کنيد و پس از يک سال 555 ريال به باک برگردانيد،‌ در اين صورت نرخ سود بانک چقدر است؟
1) 11 درصد
2) 13 درصد
3) 16 درصد
4) 18 درصد
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر ارزش توليد نهايي نهاده نيروي کار يک مزرعه،‌ از دستمزد آن بالاتر باشد،‌ در اين صورت :
1) بايد تعداد نيروي کار را افزايش داد.
2) فرايند توليد الزاماً توام با سود است.
3) بايد تعداد نيروي کار را کاهش داد.
4) بايد دستمزد نيروي کار را تغيير داد.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نسبت بدهي به دارايي يک بنگاه 42 درصد است،‌ نسبت بدهي به سرمايه آن بنگاه برابر (تقريباً):
1) 28 درصد
2) 42 درصد
3) 58 درصد
4) 72 درصد
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به کدام يک از دلايل ذيل،‌ برنامه ريزي و بودجه بندي کلي واحد کشاورزي،‌ يک رويه برنامه ريزي کوتاه مدت به حساب مي آيد؟
1) ضرايب،‌ فني،‌ پيش بيني مي شوند.
2) قيمت ها و عملکردها،‌ پيش بيني شده اند.
3) بعضي از منابع محدود در نظر گرفته مي شوند.
4) در تهيه آن،‌ از بودجه بندي فعاليتي (کلي) استفاده مي شود.
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سود برآورد شده در بودجه بندي فعاليتي (کلي)،‌ در واقع همان برآورد ................
مي باشد.
1) بازده مديريت  
2) بازده سرمايه
3) بازده نيروي کار
4) همه موارد
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير،‌ از مزاياي اجاره زمين مي باشد؟
1) امنيت تصرف
2) حفاظت در مقابل تورم
3) استقلال و آزادي مديريت
4) اندازه انعطاف پذير
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي تهيه بودجه بندي ................ ،‌ نياز به برآورد موجودي منابع مي باشد.‌
1) جزيي
2) کلي
3) فعاليتي
4) سود و زيان
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هزينه فرصت سرمايه گذاري (سود سرمايه) صد راس گاو شيري که قيمت هر راس ده هزار واحد،‌ با ارزش اسقاط بيست درصد،‌ قيمت اوليه در نرخ سود ده درصد،‌ چه مقدار مي باشد؟
1) 60000
2) 100000
3) 200000
4) دام هزينه فرصت ندارد.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در خصوص سياست هاي قيمت گذاري محصولات کشاورزي،‌ کدام مورد جزء روش هاي تعيين قيمت محصولات کشاورزي نمي باشد؟
1) درآمد توليدکنندگان  
2) هزينه توليد
3) قيمت سر مرز
4) رابطه مبادله
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف عمومي از اعمال سياست هاي معطوف به نهاده هاي کشاورزي کدام مورد
مي باشد؟
1) توزيع درآمد  
2) تسريع پذيرش موفقيت آميز فناوري جديد کشاورزي
3) غلبه بر رفتار ريسک گريزي کشاورزان
4) تنظيم و کنترل بازار بذور اصلاح شده
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين هدف سنتي سياست قيمت محصولات کشاورزي کدام است؟
1) شتاب بخشيدن به رشد بخش کشاورزي
2) شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي
3) تثبيت قيمت محصولات کشاورزي
4) تهيه غذاي ارزان و مواد خام ارزان براي بخش صنعت
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در توجيه و توضيح منطق مداخله دولت در کشاورزي صحيح است؟
1) شکست بازار و عوامل بين المللي
2) نارسايي بازار و کاهش فقر
3) شکست بازار و عوامل سياسي
4) شکست بازار و عوامل اجتماعي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انتقال نامرئي سرمايه از بخش کشاورزي به دليل ................ است.
1) کاهش قيمت هاي نسبي محصولات کشاورزي
2) اخذ ماليات از بخش کشاورزي
3) کاهش يارانه هاي پرداختي به بخش کشاورزي
4) همه موارد 1 و 2 و 3
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– توجه به رفاه نسل هاي آينده در کدام واژه زير کاربرد بيشتري دارد؟
1) توسعه اجتماعي
2) توسعه محيط زيست
3) توسعه پايدار
4) توسعه درون زا
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تسهيــل واردات مواد غذايي از طريق کاهش تعرفه هاي گمرکي از چه طريق امنيت غذايي در کشور را تحقق مي بخشد؟
1) بهبود دسترسي فيزيکي
2) بهبود دسترسي اقتصادي
3) بهبود سلامت غذايي
4) تشويق کشاورزان به توليد بيش تر
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بررسي هاي آماري گوياي افزايش رشد اقتصادي همراه با افزايش ضريب جيني در طول 10 سال گذشته مي باشد،‌ بنابراين مي توان گفت: در اين 10 سال ................ پيدا کرده است.
1) فقر کاهش
2) نابرابري کاهش
3) فقر افزايش
4) نابرابري افزايش
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»