سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نود و ششم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اغلب گونه هاي ماهيان خانواده کپور ماهيان در ايران دندان حلقي چند ريخي دارند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) يک رديفي
2) دو رديفي
3) سه رديفي
4) چهار رديفي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ايران معمولاً انکوباسيون تخم ماهيان خاوياري با چه نوع انکوباتوري انجام مي شود؟
1) انکوباتور يوش چنکو
2) انکوباتور چاليکف
3) انکوباتور کاليفرنيا
4) انکوباتور زوگ
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عامل نقش مهم تري در ارزيابي کيفيت تخمک آزاد ماهيان دارد؟
1) اندازه تخمک
2) وزن ماهي مولد
3) ترکيب شيميايي تخمک
4) زمان استحصال تخمک پس از اوولاسيون
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک درجه حرارت مشخص،‌ ميزان ساعت - درجه رسيدگي نهايي تخمک ها در کدام يک از ماهيان زير بيشتر است؟
1) سرگنده
2) علفخوار
3) فيتوفاگ
4) کپور معمولي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ايران در فرايند هورمولوتراپي کدام ماهي،‌ دوز تزريقي هيپوفيز معمولاً مستقل از وزن ماهي است؟
1) کپور ماهيان چيني
2) کپور معمولي
3) خاوياري
4) سفيد
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بزرگ ترين علت عدم موفقيت پرورش در قفس،‌ در محيط درياي خزر،‌ کدام است؟
1) حضور فک درياي خزر
2) امواج و طوفاني شدن
3) عدم وجود گونه هاي مناسب پرورشي
4) بسته بودن محيط دريا و احتمال آلودگي شديد
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هم آوري نسبي ماهيان مولد کپور معمولي با اندازه متوسط ............... ماهيان بزرگ است.
1) برابر
2) کم تر از
3) بيشتر از
4) برابر با هم آوري مطلق
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين عامل در انتخاب محل مزارع تکثير و پرورش ماهيان سرد آبي کدام است؟
1) کيفيت و کميت آب
2) توپوگرافي زمين
3) شرايط اقليمي
4) کيفيت خاک
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با پيشروي مراحل تکامل تخم،‌ حساسيت تخم هاي لقاح يافته با تغييرات کدام يک از عوامل زير کاهش مي يابد؟
1) ميزان نور
2) دماي آب
3) مقدار اکسيژن
4) غلظت آمونياک
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از عوامل کاهنده توليدات بيولوژيکي استخر مي باشد؟
1) عناصر غذايي مورد نياز گياه
2) درجه حرارت آب
3) خود آلودگي استخر
4) جريانات آبي
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي کنترل سولفيد هيدروژن در استخرهاي گرمايي کدام يک از عوامل زير ارجحيت دارد؟
1) هوادهي مناسب
2) استفاده از آهک
3) استفاده از زئوليت
4) استفاده از داروهاي باکتري کش
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– علت اصلي ايجاد چرخش هاي «لانگ موير» در آب هاي سطحي دريايي،‌ کدام يک از موارد زير است؟
1) باد
2) آلودگي
3) کوريوليس
4) تلاطم آب هاي عمقي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عمقي که در آن تابش نوراني خورشيد به يک درصد تابش سطحي برسد از نظر توليد به عمق ............... معروف است.
1) کميته اکسيژن
2) بي فروغ
3) جبراني
4) بحراني
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– توليد در طول روز در تمامي عرض هاي جغرافيايي تغيير مي کند،‌ به جز ...............
1) نيمه استوايي
2) استوايي
3) معتدله
4) قطبي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ميگوي آب شيرين رها کردن تخمک ها توسط ميگوي ماده در چه زماني صورت مي گيرد؟
1) 4 تا 5 ساعت پس از جفت گيري  
2) تا 10 روز پس از جفت گيري
3) قبل از جفت گيري
4) همزمان با جفت گيري
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در زمان استفاده از مخازن بزرگ براي توليد پست لاروميگو از چه غذايي براي تغذيه لاروميگو استفاده مي شود؟
1) زرده تخم مرغ
2) شيرابه سويا
3) تخم اويستر
4) روتيفر
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قطع پايه چشمي باعث ............... مي شود.
1) توقف ترشح هورمون هاي بازدارنده تکامل تخمدان ها
2) افزايش ترشح هورمون هاي جنسي
3) ترشح هورمون هاي پوست اندازي
4) کاهش استرس هاي محيطي
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کــدام يک از ويژگي هاي خرچنگ آب شيرين مي باشد؟
1) نگهداري تخم ها در بين پاهاي شناگر
2) تخم ها را پس از لقاح در آب رها مي کند.
3) نگهداري تخم ها در بين پاهاي قدم زن
4) نگهداري تخم ها در محفظه اي در محوطه شکمي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در ميگوهاي دريايي و ميگوي آب شيرين مشابه است؟
1) محل قرارگيري تخمدان
2) تعداد پاهاي قدم زن و شناگر
3) تعداد چنگال در پاهاي قدم زن
4) محل قرارگيري تليکم و پتاسما
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در استخرهاي پرورشي ميگوهاي دريايي،‌ مصرف کدام يک از بارورکننده ها با محدوديت بيشتري مواجه است؟
1) بي کربنات کلسيم
2) بي فسفات کلسيم
3) کود گاوي
4) کود مرغي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»