سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و نهم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تويد دوره اي گل در رزهاي گلخانه اي به چند هفته زمان نياز دارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) 3 تا 5
2) 5 تا 8
3) 8 تا 10
4) 10 تا 12
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اثر بادهاي گرم و خشک روي گوجه فرنگي چيست؟
1) رنگ پريدگي ميوه ها
2) ريزش گل ها
3) ريزش ميوه هاي کوچک
4) سوختگي ميوه ها
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قسمت خوراکي کلم تکمه يا کلم بروکسل کدام يک از اندام هاي زير است؟
1) گل هاي کروي شکل آن ها
2) ساقه متورم شده آن ها
3) گل هاي باز نشده آن ها
4) برگ هاي کوچک بهم چسبيده آن ها (جوانه برگي)
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ارقام مرغوب و اصلاح شده اسفناج چه ويژگي دارند و بيشترين درصد جوانه زني بذر آن ها در چند درجه سانتي گراد صورت مي گيرد؟
1) دير به گل رفتن در طول روز بلند - 20 - 15
2) زود به گل رفتن در طول روز بلند - 20 - 15
3) دير به گل رفتن در طول روز کوتاه - 30 - 27
4) زود به گل رفتن در طول روز کوتاه - 25 - 20
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قطر مطلوب پيار کوچک (Onion set) جهت کاشت حدود چند ميلي متر مي باشد؟
1) 10 - 5
2) 15 - 10
3) 18 - 15
4) 25 - 10
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کمتـرين ميزان دگـرگشني در کـدام گونه مشـاهده مي شود؟
1) بادنجان
2) ذرت
3) کاهو
4) پياز
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در خاک هاي ................ و داراي رطوبت ................ بذر سبزيجات را در عمق بيشتري مي کارند.
1) سبک - زياد
2) سنگين - کم
3) سنگين ‌‌- زياد
4) سبک - کم
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مقاومت کدام يک از سبزيجات زير به شوري خاک بيشتر است؟
1) اسفناج
2) تربچه
3) خيار
4) لوبياسبز
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بهترين زمان کشت اسفناج و کلم چيني در مناطق معتدله چه زماني است؟
1) اواخر بهار
2) اواخر تابستان
3) اواخر پاييز
4) اواخر زمستان
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بولتينگ در بيشتر ارقام هويج در چه دمائي صورت مي گيرد؟
1) دماي 10 درجه سانتي گراد يا کمتر
2) دماي 15 - 10 درجه سانتي گراد
3) دماي 15 درجه سانتي گراد
4) دماي بالاتر از 15 درچه سانتي گراد
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در سيب زميني از نظر برداشت ................
1) استولون هاي بلند مطلوب مي باشند.
2) استولون هاي کوتاه مطلوب مي باشند.
3) غده هاي بدون استولون مطلوب مي باشند.
4) کوتاه يا بلند بودن استولون تفاوتي نمي کند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مناطقي که رطوبت نسبي هوا بالاست و شدت نور کمتر است کدام گروه از سبزي ها با کيفيت بهتر توليد مي شوند؟
1) سبزي هاي برگي
2) سبزي هاي ريشه اي و غده اي
3) سبزي هاي ميوه اي
4) سبزي هاي دانه اي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حساس ترين سبزي تيره سولاناسه به سرما کدام است؟
1) بادنجان
2) سيب زميني
3) فلفل
4) گوجه فرنگي
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– خنک کردن تبخيري جهت کدام يک از محصولات زير مناسب تر است؟
1) ميوه هاي مرکبات
2) ميوه هاي انگور و توت فرنگي
3) ميوه هاي سيب و گلابي
4) ميوه هاي کيوي و انار
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از محصولات زير در دماي پايين باعث تغيير در تعادل نشاسته - قند مي شود؟
1) انبه - خربزه درختي
2) سيب و گلابي
3) ذرت شيرين و موز
4) سيب زميني - نخود فرنگي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام تيمار منجر به تشکيل ليگنين در محل زخم مي شود؟
1) کلرور کلسيم
2) گرمادرماني
3) اشعه مادون قرمز
4) گرمادهي متناوب
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترکيباتي مثل کاروتن و گرانتوفيل در موقع رسيدن ميوه موز:
1) افزايش مي يابد.
2) کاهش مي يابد.
3) تغييري نمي کند.
4) ابتدا کاهش و سپس افزايش مي يابد.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترکيبات فنلي در حضور اکسيژن،‌ آنزيم فنلاز و يون مس به کدام يک از مواد زير تبديل مي شود؟
1) آنتوسيانين
2) پلي فنل اکسيداز
3) گزانتوفيل
4) ملانين
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«4»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سرعت سرد کردن محصول به کدام عامل بستگي ندارد؟
1) درصد رطوبت
2) نسبت سطح به حجم محصول
3) دماي اوليه
4) نوع محيط سردکننده
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«3»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عارضه خميدگي گردن در کدام گياهان زينتي زير شايع است؟
1) رز،‌ ژربرا
2) نرگس،‌ مريم
3) ميخک،‌ داوودي
4) گلايول،‌ ليليوم
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه«1»