سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کاهش سيناپسي در دوران شيرخوارگي سبب کدام اتفاق مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) کم هوشي
2) تضعيف کارکرد مغز
3) تقويت کارکرد مغز
4) ناهماهنگي حسي - حرکتي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام روان شناس به جاي «نظريه رشد» از «نظريه آموزش» استفاده مي کند؟
1) اسکينر
2) ويگوتسکي
3) استرنبرگ
4) برونر
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شرط تحقق اهداف و وظايف مدرسه چيست؟
1) توجه به سطح رشد و نيازهاي دانش آموزان
2) استفاده از نظريه هاي شخصيت و يادگيري
3) دانش کافي در مورد رشد هوش و سنجش آن
4) توجه به فلسفه تربيتي جان ديويي
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کـــدام «روان شناس»،‌ براي درک ظــرفيت هاي شناختي کودک بايد به سطح رشد واقعي و بالقوه او توجه کرد؟
1) پياژه
2) ويگوتسکي
3) استرنبرگ
4) برونر
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در پژوهش «موردي»،‌ روان شناس بر کدام جنبه از فرايند پژوهش تاکيد دارد؟
1) مقايسه رويدادهاي گذشته
2) اندازه گيري هاي کمّي
3) مطالعه عمقي
4) نظريه پردازي
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کدام «گروه سني»،‌ مرگ پديده اي قابل بازگشت است؟
1) پنج سال اول زندگي
2) دو سال اول زندگي
3) تا حدود 10سالگي
4) تا رسيدن به تفکر انتزاعي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هدف رشد ميانسالي از نظر «اريکسون» چيست؟
1) رسيدن به هويت شغلي
2) دستيابي به ثبات هيجاني
3) يافتن معناي جديدي در زندگي
4) احساس سازندگي و توليد
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مطالعات در زمينه «رشد اخلاقي» نشان مي دهد که پسران در مقايسه با دختران،‌ نسبت به ................. حساسيت بيشتري دارند.
1) اطاعت از اصول انتزاعي
2) حقوق و احساسات ديگران
3) مراقبت از ديگران
4) عدالت اجتماعي
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نيـــاز به تجربه بحران و جستجوي گزينه هاي معني دار در کدام مورد ديده مي شود؟
1) تعليق هويت
2) پراکندگي هويت
3) سلب هويت
4) نيل به هويت
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام «گزاره» در مورد رشد زبان کودکان دوساله درست است؟
1) مي توانند جملات دو کلمه اي بسازند.
2) از ضماير استفاده مي کنند.
3) گفتار آن ها براي ديگران قابل فهم است.
4) معني کلماتي را که نمي فهمند،‌ مي پرسند.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظريه «اريکسون»،‌ فراهم آوردن شرايط محيطي براي آزادي عمل،‌ در کدام مرحله بيشتر توصيه شده است؟
1) دوم
2) سوم
3) چهارم
4) پنجم
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظام کالبرگ،‌ کدام ويژگي در مرحله ابزارگونه نسبي از رشد اخلاقي، بارز است؟
1) رعايت قانون و نظم
2) مقيد بودن به پيمان اجتماعي
3) پيروي از فرمان بزرگسالان
4) نسبي گرايي در برابر واقعي گرايي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ترس کــودکــان بيشتر به کــدام عــامل مربوط مي شود؟
1) عزت نفس پايين
2) تنش در خانواده
3) مشکلات عاطفي
4) درک محدود
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر برون فن برنر،‌ خانواده به عنوان نهادي که تجربه هاي مستقيم و بي واسطه فراهم مي آورد،‌ چه نوع نظامي تلقي مي شود؟
1) برون نظام
2) ميان نظام
3) خرده نظام
4) کلان نظام
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرآيندي که به واسطه آن فرد بدون نياز به ارتباط و تعامل با محيط بيروني اقدام به تجديد در ساختارهاي ذهني مي کند چه نام دارد؟
1) درون سازي
2) سازمان دهي
3) برون سازي
4) واکنش هاي چرخشي
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زماني که محقق براي بررسي سهم وراثت در بروز ويژگي هاي افراد به بررسي ميزان شيوع زخم معده در دوقلوهاي يکسان و غيريکسان مي پردازد،‌ از چه روشي استفاده کرده است؟
1) تطابق
2) فرزند خواندگي
3) اصلاح نژادي
4) توارث پذيري
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر کدام روان شناسان،‌ تبيين فرايند رشد اخلاقي و شناختي از طريق مراحل،‌ محدودکننده است؟
1) صفات
2) شناختي - اجتماعي
3) تحليل رواني
4) پردازش اطلاعات
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي ارزيابي دقيق انواع معلمان تخصصي و وسايل مورد نياز مدارس متوسطه،‌ کدام روش مفيد تر است؟ روش محاسبه:
1) نرخ ثبت نام
2) نرخ گسترش مدرسه
3) نرخ کارايي بيروني
4) شاخص نابرابري
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي تعيين درجه پيچيدگي زباني متن کتاب و تناسب آن با سن کلاسي و توانايي شاگران،‌ استفاده از کدام تکنيک تحليل محتواي کتاب هاي درسي توصيه مي شود؟
1) نمونه گيري
2) تحليل مضامين
3) ابزارهاي فهرستي
4) فرمول هاي خوانايي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرآيندي که به واسطه آن فرد بدون نياز به ارتباط و تعامل با محيط بيروني اقدام به تجديد در ساختارهاي ذهني مي کند چه نام دارد؟
1) درون سازي
2) سازمان دهي
3) برون سازي
4) واکنش هاي چرخشي
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»