سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و چهارم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام انديشمند تاثير مستقيم اقليم ها بر پديده هاي سياسي را مورد بررسي قرار داده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) روسو
2) هابز
3) لاک
4) منتسکيو
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر جيمز بورنهام سلطه طبقاتي در جهان امروز جاي خود را به سلطه ................ داده است.
1) نمادين
2) نظاميان
3) فن سالاران
4) سياستمداران
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر گائتانو موسکا،‌ آن چه باعث برتري گروه اقليت بر اکثريت مي شود ................ است.
1) سازمان
2) قدرت اقتصادي
3) ويژگي هاي زيستي - رواني
4) قدرت نهادينه شده
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در نظريه تعامل گرايي نمادين عنصر بنيادي سياست چيست؟
1) ثروت
2) گفتگو
3) اقتدار
4) زور
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از نظر ماکس وبر سياست بوروکراتيک بر چه نوع کنش استوار است؟
1) عادتي
2) احساسي
3) عقلاني مبتني بر ارزش
4) عقلاني هدفمند
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سلول عنصر پايه کدام حزب است؟
1) کمونيست
2) کادر
3) سوسياليستي
4) فاشيست
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کنش اطاعت در اقتدار کاريزمايي از کدام نوع است؟
1) کنش عاطفي
2) کنش عقلاني
3) کنش سنتي
4) هر سه مورد
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– آرتور بنتلي و ديويد ترمن،‌ معتقدند که تصميم گيري حکومتي نقطه:
1) تعامل و تعادل گروه هاي ذي نفوذ است.
2) سلطه يک گروه بر گروه هاي ديگر است.
3) توزيع قدرت در دولت ميان نخبگان و توده هاست.
4) تسلط طبقه حاکم بر طبقه محروم جامعه است.
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اين نظريه که احزاب امروز نماينده دعواهاي حل نشده گذشته هستند از کيست؟
1) مور
2) رکان
3) اسکاچپول
4) وبر
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دردستگاه اداري سلطه کاريزماتيک اصل بر ................ است.
1) اطاعت از قانون
2) عقلانيت و کارداني
3) تخصص و صلاحيت اخلاقي
4) شجاعت و وفاداري
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اصطلاح «هژموني» و «بلوک تاريخي» از افزوده هاي چه کسي به جامعه شناسي سياسي است؟
1) آنتونيو گرامشي
2) آنتوني پارسونز
3) کارل مانهايم
4) لوئي آلتوسر
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تغيير نام کميسيون حقوق بشر،‌ در چه سالي به اجرا درآمد؟
1) 1995
2) 2001
3) 2012
4) 2006
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مقر سازمان بين المللي کار در کدام شهر است؟
1) ژنو
2) پاريس
3) وين
4) رم
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– سازمان ملل براساس نظريه ................ بنا نهاده شده است.
1) نهادگرايي
2) واقع گرايي
3) نظام امنيت همکارانه
4) امنيت دسته جمعي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بيشترين ميزان وتوي رسمي از سوي کدام عضو دائم شوراي امنيت صورت گرفته است؟
1) انگلستان
2) ايالات متحده
3) روسيه
4) چين
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي مطالعه دگرگوني گرايش ها و آرمان هاي سياسي افراد در طي زمان که حاصل تجربيات و پايگاه هاي متفاوت آن ها در طول زندگي است چه مطالعاتي مناسب است؟
1) روند پژوهي
2) مطالعه پانل
3) مطالعه مقطعي
4) مطالعه نسلي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از روش هاي جمع آوري اطلاعات،‌ پژوهشگر بيشتر به صورت عيني عمل مي کند؟
1) مصاحبه هاي عميق
2) پيمايش
3) تحقيقات ميداني
4) تحليل ثانويه
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از ويژگي هاي مطالعات مقايسه اي متمرکز،‌ نيست؟
1) قابليت تعميم بيشتر
2) عدم عملياتي کردن مفاهيم
3) فراواني موارد مورد مطالعه
4) تفصيل کمتر نسبت به مطالعه موردي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ساختارگرايان از لحاظ روش شناختي با موضوعات،‌ مسائل و پديده هاي سياسي به کدام صورت برخورد مي کنند؟
1) واقع گرايي
2) تفسيرگرايي
3) اثبات گرايي
4) فرااثبات گرايي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد از شايستگي هاي حکومت هاي تک ساحتي است؟
1) پيچيدگي سازمان
2) سادگي سازمان
3) تلاقي صلاحيت ها و هزينه متعادل
4) مناسب بودن براي کشورهاي بزرگ
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»