سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و هشتم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و شصت و هشتم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– گاهي پاداش ممکن است به صورت وارونه عمل کند،‌ يعني: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) در مقابل يادگيري به صورت مانع درآيد.
2) علاقه به يادگيري را به حالت وسواس در آورد.
3) علاقه دروني را از بين ببرد يا تضعيف کند.
4) فرد را وادار کند که به يادگيري جزئيات بپردازد.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تخليه رواني يا پالايش رواني به اين معناست که:
1) فرد،‌ عامل ناکامي خود را مستقيماً مورد حمله قرار دهد.
2) فرد،‌ به طور غيرمستقيم،‌ خشم خود را برون ريزي کند.
3) در تلويزيون يا سينما خود را به جاي قهرمان بگذارد.
4) نقشي را ايفا کند که به سوپاپ اطمينان داده مي شود.
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– امــروزه،‌ برخي رستوران ها،‌ براي کودکان مدرسه اي،‌ در مقابل خواندن کتاب،‌ پيتزا مي دهند تا رفتار کتاب خواني تقويت شود،‌ اين رويداد را چه مي نامند؟
1) تقويت سهمي
2) قانون اثر
3) تقويت با فاصله
4) رابطه محرک - پاسخ
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يکي از ويژگي هاي افراد سرآمد اين است که:
1) در خود فرو رفته اند و درونگرا هستند.
2) به هيجان هاي ديگران حساس هستند.
3) از دقت خارق العاده برخوردار نيستند.
4) دنيا را معمولاً سياه و سفيد مي بينند.
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وقتي مي گوييم که يادگيري حيوانات به صورت محرک - پاسخ است،‌ منظورمان اين است که آن ها:
1) تفکر يا آگاهي ندارند.
2) نمي توانند به موقع پاسخ دهند.
3) يادگيري آن ها پنهان است.
4) تنها با شرطي شدن ياد مي گيرند.
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کفر زوج سبب ..............
1) انفساخ نکاح است.
2) بطلان نکاح است.
3) عدم نفوذ نکاح است.
4) اسقاط حق نفقه زوجه است.
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شوهر ضامن تلف عين مهريه است اگر ..............
1) شرط ضمان وي شده باشد.
2) تلف نتيجه اهمال او باشد.
3) تلف بعد ازتسليم به زن باشد.
4) تلف بعد از انعقاد نکاح و قبل از تحويل به زن باشد.
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رياست مرد بر خانواده ..............
1) قابل انصراف از سوي مرد نيست.
2) به طور موقت قابل انتقال به زوجه است.
3) با تراضي قابل انتقال هميشگي به زوجه است.
4) بعد از عقد با توافق زوجين قابل اسقاط است.
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شرط ولايت مادر بر فرزندان .............. است.
1) باطل و مبطل نکاح
2) قابل تنفيذ از سوي پدر
3) صدور حکم دادگاه
4) باطل
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ارتدد پدر موجب سقوط .............. اوست.
1) تکليف انفاق
2) حق حضانت
3) تعهدات مالي در قبال زوجه
4) تعهدات غيرمالي در قبال فرزندان
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– طلاق مشروط .............. است.
1) صحيح و قابل تنفيذ است.
2) قابل فسخ است.
3) قابل اقاله است.
4) باطل
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تمکن مالي زوج موثر در تعيين ميزان .............. است.
1) مهرالمثل
2) مهرالمسمي
3) مهرالمتعه
4) نفقه زوجه
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «3»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زن معتده يعني زني که ..............
1) عده نگاه مي دارد.
2) نکاح با وي موقتاً حرام است.
3) نکاح با وي حرام موبد است.
4) نکاح با وي به دليل اعتياد قابل فسخ است.
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نکاح با زني که در عده غير است موجب .............. است.
1) حرمت ابدي
2) عدم نفوذ نکاح
3) حرمت تا پايان عده
4) حرمت نکاح با اقرباء نسبي وي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تلف فديه توسط زوجه و قبل از تسليم به زوج ..............
1) کاشف از بطلان نکاح است.
2) طلاق خلع را رجعي مي کند.
3) اصولاً طلاق را باطل مي کند.
4) هيچ اثري در طلاق واقع شده ندارد.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در چــه صورتي زوجه از ارث شوهر محروم مي شود؟
1) حجر
2) نشوز
3) عقيم بودن
4) ارتداد
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شرط ندادن نفقه در نکاح دائم (بدون رضايت زوجه) موجب .............. است.
1) انفساخ نکاح
2) بطلان شرط
3) بطلان نکاح
4) تبديل نکاح دائم به نکاح منقطع
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ازدواج بين مرد و دختر رضاعي زوجه .............. است.
1) مجاز
2) حرام
3) مکروه
4) موکول به اجازه زوجه
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– زن مي تواند نکاح را فسخ کند اگر شوهر ..............
1) نابينا باشد.
2) عنين باشد.
3) معتاد بشود.
4) خنثي واضح باشد.
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از مفاهيم،‌ ترکيبي و قياسي است؟
1) تجربي
2) دستگاهي
3) عملي
4) عملي مجزا
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي) - گزينه «2»