سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و سی و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام وزارت خانه متولي امور دهياري ها در کشور است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) وزارت کشور
2) وزارت جهاد کشاورزي
3) وزارت راه و شهرسازي
4) وزارت تعاون و امور روستاها

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در دوران معاصر،‌ مديريت شهري در ايران اولين بار در کدام قانون مدنظر قرار گرفت؟
1) قانون بلديه 1286
2) قانون بلديه 1309
3) قانون شهرداري 1334
4) قانون شهرداري 1344

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براساس مطالعات و بررسي هاي وزارت مسکن و شهرسازي (وزارت راه و شهرسازي)،‌ سرانه متعارف و مناسب فضاهاي سبز شهري در شهرهاي ايران چند مترمربع است؟
1) 10 - 4
2) 11 ‌‌- 6
3) 12 - 7
4) 25 -20

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– محله در کدام يک از دوره هاي زير به عنوان يک «نهاد مدني» نقش مهمي در هدايت و توسعه نظام شهري داشت؟
1) ايلخاني
2) ساساني
3) صفويه
4) قاجاريه

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– شکل گيري عناصر بازاراي تاريخي و روند توسعه آن به کدام يک از موارد زير بستگي داشته است؟
1) فرم شهر
2) کارکرد اصلي شهر
3) نيازهاي جاري و روزمره اهالي
4) تجمع گروه هاي صنفي و روحيه فتوت و اخوت موجود ميان آن ها

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دوران توسعه و شکوفايي اصفهان از چه قرني آغاز شد؟
1) قرن دوم هجري
2) قرن سوم هجري
3) قرن چهارم هجري
4) قرن پنجم هجري

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عنصر براي هويت پايتخت کنوني ايران نقش ساختاري دارد؟
1) خيابان شريعتي
2) خيابان ولي عصر
3) ميدان شوش
4) ميدان هفت حوض

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پروژه جهاني شهرسالم براي ايجاد شرايط زيست محيطي مناسب در ايران در کجا اجرا شده است؟
1) دماوند
2) قم
3) کرج
4) شهر ري

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– طبق ضوابط و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران حريم راه هاي بين شهري در محدوده استحفاظي و حريم شهرها چند متر از طرفين راه است؟
1) 150 متر
2) 76 متر
3) 45 متر
4) 35 متر

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام گروه از عناصر شهري زير،‌ در صورت حفاظت و ساماندهي محيطي در کاهش آلودگي زيست محيطي ناشي از باد براي شهري تهران مفيد و تاثيرگذارتر هستند؟
1) خيابان ولي عصر
2) رود - دره ها
3) ارتفاعات البرز
4) مجموعه عباس آباد

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تهيه طرح مجموعه هاي شهري در ايران از چه سالي مطرح گرديد؟
1) 1369
2) 1374
3) 1382
4) 1387

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– پيدايش و رواج مفهوم سرانه شهري در شهرسازي جديد حاصل کدام نگرش به شهرسازي است؟
1) نظريه پست مدرنيسم
2) نظريه ساماندهي زمين
3) نظريه کارکردگرايي
4) نظريه نقش اجتماعي زمين

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نخستين قوانين شهرسازي در ايران در رابطه با کدام مسايل به تصويب رسيد؟
1) سد معبر
2) توسعه معابر شهري
3) طرح هاي جامع شهري
4) توسعه محدوده هاي شهري

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در ايران،‌ اداره امور کشور براساس چه نوع مديريتي پايه ريزي شده است؟
1) حکمروايي شهري
2) حاکميت دولت مرکزي
3) مديريت متمرکز
4) مديريت بخشي

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير در مورد فرايند طراحي صحيح است؟
1) فرايند طراحي فارغ از داوري ارزشي و ذهني پيش مي رود.
2) جريان طراحي صحيح ثابت و غيرقابل تغيير
3) جرياني مستمر و مرحله اي است
4) طراحي فعاليتي بيشتر توصيفي است تا تجويزي است.

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– معيار سازگاري تراکم براساس چه عواملي تعيين مي شود؟
1) رابطه بين تراکم جمعيتي و تراکم شکل
2) رابطه بين تراکم شکل و تراکم کالبدي
3) رابطه بين تراکم جمعيتي و تراکم کالبدي
4) رابطه بين تراکم شکل و تراکم فعاليت ها

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظريه «توسعه حمل و نقل محور» توسط چه کسي مطرح شد؟
1) لولين ديويس
2) کالتورپ
3) دواني
4) برهني

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در توليد فرم هاي خلاق در معماري کدام يک از روش هاي طراحي زير سودمند است؟
1) عرفي
2) عملگرا
3) قياسي
4) قاعده مند

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از اجزاء و عناصر معماري،‌ معناي عملي بيشتري نسبت به اجزاء ديگر دارد؟
1) کف
2) سقف ها
3) ديوارها
4) بازشوها

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از معماران زير سهم بسزايي در ترويج مکتب معماري شيکاگو داشتند؟
1) ميس ون درروهه
2) لوئيس سوليوان
3) لوکوربوزيه
4)آلوار آلتو