سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهل و چهارم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهل و چهارم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – دسته بندي عناصر شهري به ثابت،‌ نيمه ثابت و متحرک مربوط به کدام انديشمند است. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) کوين لينچ   
2) گردن کالن
3) امس راپاپورت
4) راب کرير
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام مورد بارزه اي است که يک مکان را از مکان ديگر متمايز مي کند.    
1) شخصيت    
2) هويت
3) طرح و تناسبات
4) موقعيت جغرافيايي
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام سنجه مهم ترين شاخص تعيين کننده سطح بهداشت و اميد زندگي در جامعه است؟    
1) ميزان مواليد    
2) ميران مرگ و مير کودکان
3) نسبت جنسي
4) وجود بيش از 40 درصد کل جمعيت در گروه هاي سني کمتر از 15 سال

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بادگير در کدام مناطق جغرافيايي شهرهاي ايران ديده مي شود؟    
1) کويري    
2) گرم
3) خشک و سرد
4) مرطوب

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – سازمان ترافيک تهران زير نظر کدام نهاد است؟    
1) نيروي انتظامي تهران بزرگ     
2) اداره راهنمايي و رانندگي تهران
3) وزارت راه و ترابري
4) شهرداري تهران

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – موضوع طراحي شهري عمدتاً کدام مورد زير است.    
1) ارتقاء کيفيت فضاهاي همگاني و بيروني     
2) شکل فضاهاي همگاني
3) تناسبات،‌ طرح و روابط فضايي،‌ فضاهاي شهري
4) تنظيم رابطه توده و فضا

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نظريه واحد همسايگي شهري از کيست؟    
1) توني گارنيه    
2) فرنک لويدرايت
3) کوين لينچ
4) کلرنس پري

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از نظروران زير از سردمداران جنبش شهر زيباست؟    
1) لکربوزي     
2) شارل ادوارد ژانره
3) فردريک لا المستد
4) کاميلو زيته

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در ادراک «محيط»،‌ ادراک کننده،‌ .............. محيط مورد مشاهده محسوب مي شود.    
1) جدا از     
2) جزئي از
3) وابسته به
4) ناظر بر

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کل صحنه ديداري که هنگام تثبيت نگاه بر يک نقطه بر چشم اثر مي گذارد چه نام دارد؟    
1) مخروط ديد     
2) ميدان ديد
3) کادر
4) عمق ديد

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نحوه ارتباط بين مجموعه عناصر قابل ديد را چه مي نامند؟    
1) سيما     
2) سازمان فضايي
3) سازمان بصري
4) ساختار کالبدي

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – خاصيتي از محيط يا اجزا که به ناظر احساس حرکت و پويايي را القا مي کند چه نام دارد؟    
1) پيوستگي     
2) توالي
3) تحرک
4) تداوم

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مقوله تصوير ذهني شهر را کدام انديشمند عنوان نموده است؟    
1) راب کرير   
2) گردن کالن
3) امس راپاپورت
4) کوين لينچ

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – آخرين کتاب جين جيکبز چه نام دارد.    
1) دوره تاريک پيش رو     
2) زندگي و مرگ شهرهاي بزرگ آمريکا
3) اقتصاد شهرها
4) خيابان هاي قابل زندگي

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – توجه به مکان مانند يک پديده و مباحث اساسي در رابطه با مقوله فضا را کدام يک از افراد زير عنوان نموده است.    
1) فون تونن   
2) توني گارنيه
3) نوربرگ شولتز
4) هومر هويت

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – سه نظريه هنجاري «مدل کهکشان»؛ «مدل ماشين» و «شهر به مثابه موجود زنده» از کيست؟    
1) اپليارد    
2) کوين لينچ
3) گردن کالن
4) امس راپاپورت

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – رواج سياست توسعه شهرهاي جديد در دنيا مربوط به کدام زمان است؟    
1) بيش از جنگ جهاني اول     
2) دهه 60
3) قرن نوزدهم
4) پس از جنگ جهاني دوم

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مسجد ايا صوفيه در استانبول به کدام سبک معماري تعلق دارد؟    
1) باروک    
2) رومانسک
3) گوتيک
4) بيزانس

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بافت شطرنجي شهر اروپايي امروز مربوط به چه دوراني است؟    
1) دوران معاصر     
2) رنسانس
3) دوره انقلاب صنعتي
4) قرون وسطي

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در کدام دوران رکود شهرسازي و عمران شهري و منطقه اي بيش از ساير ادوار وجود داشته است؟    
1) صفوي    
2) افشاري
3) سلجوقي
4) ساماني