سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهاردهم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و چهاردهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – چرا کمبود آهن در شاليزارها نسبت به اراضي مشابه غيرشالي کاري کمتري است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) شالي کاري موجب افزايش مواد آلي خاک مي شود.    
2) به دليل احياء آهن در شاليزارها
3) تغييرات سريع pH خاک در شالي زارها
4) انحلال بيشتر آهک در شاليزارها
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – علت عدم انطباق منحني رطوبتي خاک در زمان خيسي و خشک شدن (پسماند رطوبتي) چيست؟    
1) وجود رس هاي هيدراته     
2) فشار اسمزي زياد
3) غيريکنواختي اشکال خلل و فرج خاک
4) خطاي آزمايش گاه
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – افزايش غلظت املاح در خاک چه تاثيري بر پتانسيل جذب آب دارد؟    
1) با تاثير بر پتانسيل ماتريک باعث کاهش آن مي شود.   
2) با تاثير بر پتانسيل اسمزي،‌ باعث کاهش آن مي شود.
3) با تاثير بر پتانسيل اسمزي باعث افزايش ان مي شود.
4) با تاثير همزمان بر پتانسيل ماتريک واسمزي موجب افزايش آن مي شود.

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام عناصر به ترتيب به صورت آنيون و کاتيون جذب مي شوند؟    
1) گوگرد،‌ روي    
2) بور،‌ پتاسيم
3) موليبدن،‌ ازت
4) موليبدن،‌ مس

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – جمعيت کرم هاي خاکي در چه شرايطي بيشتر کاهش مي يابند؟    
1) اسیدي شدن واکنش خاک     
2) کشت مداوم
3) مصرف کودهاي شيميايي
4) آيش گذاشتن خاک

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ريزوبيوم چيست؟    
1) همزيستي باکتري ها و ريشه درختان جنگلي    
2) همزيستي قارچ ها و ريشه گياهان خانواده بقولات
3) باکتري هاي تثبيت کننده ازت در ريشه
4) باکتري هاي تثبيت کننده ازت در سطح برگ

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تانسيومتر معمولاً مکش خاک را بين صفر تا ................ اتمسفر نشان مي دهد.    
1) 15   
2) 0/5
3) 8/5
4) یک سوم

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاکي 10 دسي زيمنس بر متر است. غلظت کل املاح «TDS» چند گرم در ليتر مي باشد؟   
1) 3/6    
2) 6/4
3) 640
4) 100

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – وجـود رنـگ خاکستري مـايل به آبي،‌ با منـقوطه هاي نارنجي در افق هاي زيرين خاک نشان دهنده چيست؟    
1) شرايط اکسيداسيون دائم    
2) شرايط اکسيداسيون و احياء متناوب
3) شرايط احياء دائم
4) کمبود مواد آلي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – به چه دليل گياهان غني از پتاسيم در مقابل سرما مقاوم تر هستند؟    
1) کاهش نقطه انجماد شيره سلولي    
2) افزايش نقطه انجماد شيره سلولي
3) ثابت ماندن غلظت شيره سلولي
4) کاهش فشار اسمزي

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – هر چه در طول زمان،‌ از مراحل ابتدايي توالي به سمت مراحل انتهايي ان حرکت کنيم ................
1) آشيان هاي اکولوژيک کاهش مي يابد.   
2) طول دوره زندگي موجودات زنده کوتاه مي شود.
3) کارايي انرژي ضعيف مي شود.
4) توليد خالص کاهش مي يابد.

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – درصد کدام عنصر پرمصرف زير در بيوسفر از سايرين بيشتر است؟    
1) هيدروژن    
2) کربن
3) پتاسيم
4) کلسيم

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام عنصر راديواکتيو از نظر بهداشت عمومي انساني از سايرين خطرناک تر است و از نظر شيميايي نيز شبيه کلسيم است؟    
1) استرانسيوم - 90   
2) سزيم - 137
3) يُد - 131
4) کربن - 14

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اين که: «هــرچقدر از استوا به طرف عــرض هاي جغرافيايي بالاتر (سردتر) نزديک شويم،‌ جثه بدن جانوران خون گرم مشابه افزايش يافته و شکل گردتري به خود مي گيرند» کدام اصل اکولوژيک است؟    
1) اصل آلن     
2) اصل آله
3) اصل برگمن
4) اصل گاس

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – «فـــورزي» از کــدام نــوع زنــدگــي هــا مي باشد؟   
1) واکنش هموتيپيک – همسفرگي    
2) واکنش هتروتيپيک – همسفرگي    
3) واکنش هتروتيپيک – همکاري متقابل         
4) واکنش هموتيپيک – همکاري متقابل     

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در حالت طبيعي،‌ بيشترين توليد و تراکم ازن به ترتيب در چه مناطقي مي باشد؟    
1) استوا – قطب    
2) استوا – استوا
3) قطب – استوا
4) قطب – قطب

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام بيوم حدوداً 20 درصد سطح خشکي هاي جهان را به خود اختصاص داده/ توليد اوليه آن بسيار کم و تروفيت ها در آن فراوان هستند؟    
1) ساوانا     
2) تايگاه
3) جنگل هاي معتدل خزان کننده
4) بيابان

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گروه از گياهان زير داراي پراکندگي بيشتري در جهان هستند؟    
1) کامه فيت ها     
2) فانروفيت ها
3) همي کريپتوفيت ها
4) زئوفيت ها

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – باتوجه به الگوي جهاني وزش باد در سطح کره زمين،‌ جهت حرکت جريان هاي باد غالب در مدار 30-0 درجه جنوبي چگونه است؟    
1) از جنوب غربي به شمال شرقي     
2) از جنوب شرقي به شمال غربي  
3) از شمال غربي به جنوب شرقي
4) از شمال شرقي به جنوب غربي

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نيمه عمر کدام عنصر راديو اکتيو زير از سايرين بيشتر است؟    
1) اورانيوم - 235   
2) يُد - 131
3) پلوتونيوم - 218
4) سزيم - 137