سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفتم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مولفه مثبت ولتاژ در هنگام در محل بروز خطا براي چه حالتي صفر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) خطاي سه فاز    
2) خطاي فاز به فاز
3) خطاي فاز به فاز به زمين
4) خطاي فاز به زمين
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – يک ماشين جريان بادي را تامين مي کند که رگولاسيون ولتاژ آن صفر است،‌ بار از چه نوعي است؟    
1) سلفي   
2) مقاومتي
3) مقاومتي - سلفي
4) خازن
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بهترين بارگذاري اقتصادي خطوط هوايي برابر است با:    
1) بيشتر از بار طبيعي خط    
2) کمتر از بار طبيعي خط
3) برابر از بار طبيعي خط
4) هيچ کدام

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در خطوط انتقــال باندل کردن باعث افزايش کدام يک از موارد زير مي شود؟    
1) گراديان ولتاژ   
2) ظرفيت خط
3) ظرفيت خازني
4) 2 و 3

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مدل T خط در کدام يک از موارد زير کاربرد موثرتري دارد؟    
1) مدل ماتريس انتقال    
2) مدل امپدانس
3) مدل ادميتانس
4) مدل ABCD

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در يک جريان آشفته کدام يک از موارد زير صحيح است؟    
1) لايه هاي سيال به طور موازي با هم حرکت مي کنند.    
2) تنش بين لايه ها از حالت مشابه در جريان ورقه اي بيشتر است.
3) چسبندگي بين لايه ها اثر مهم و تعيين کننده اي دارد.
4) ضريب دارسي وايسباخ در همه موارد فقط تابعي از عدد زينولدز است.

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در يک کانال با مقطع منظم،‌ جريان يکنواخت فقط وقتي اتفاق مي افتد که کف کانال ............... بوده و بستر ............... اصطکاک باشد.    
1) افقي،‌ داراي
2) شيبدار،‌ داراي
3) افقي،‌ بدون
4) شيبدار،‌ بدون

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – جريان متغيير تدريجي عبارت است از:    
1) دايمي يکنواخت     
2) دايمي غيريکنواخت
3) غيردايمي يکنواخت
4) غيردايمي غيريکنواخت

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – راستاي اثر نيروي سبک کننده در اجسام شناور از کدام نقطه بيان شده در زير مي گذرد؟    
1) مرکز ثقل جرمي جسم شناور   
2) مرکز ثقل حجمي قسمت متغرق
3) مرکز ثقل حجمي جسم شناور
4) هيچ کدام

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ارتفاع متاسنتريک يک جسم شناور عبارت است از:    
1) فاصله بين مرکز شناوري و مرکز متاسنتريک    
2) فاصله بين مرکز شناوري و مرکز ثقل
3) فاصله بين مرکز متاسنتريک و مرکز ثقل
4) هيچ کدام

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – براي افزايش راندمان يک پره ضريب رسانش ............... ،‌ ضخامت ............... و طول ............... باشد.    
1) کم،‌ زياد،‌ کم   
2) زياد،‌ زياد،‌ کم
3) زياد،‌ کم،‌ زياد
4) زياد،‌ زياد،‌ زياد

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – چگالش فيلمي بر روي يک لوله در کدام حالت به نرخ چگالش بيشتري منجر مي گردد؟    
1) لوله عمودي    
2) لوله افقي
3) بستگي به طول لوله عمودي يا افقي
4) بستگي به قطر لوله عمودي يا افقي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بيشترين ميزان جذب انرژي در يک کوره پالايشگاهي در کدام بخش صورت مي گيرد؟    
1) جابجايي    
2) تابشي
3) پيش گرم کن هوا
4) توليد بخار فوق داغ

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – مناسب ترين تبادل گر گرمايي براي فشارهاي خيلي بالا (بيش از 1000 بار) کدام است؟    
1) دو لوله اي    
2) پوسته و لوله
3) صفحه اي
4) حلزوني

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اغلب جوش آورهاي صنعتي در کدام يک از نواحي مرتبط با منحني جوشش طراحي مي گردند؟    
1) ناحيه تبخير سطحي    
2) ناحيه جوشش حبابي
3) ناحيه جوشش فيلمي
4) ناحيه جوشش فيلمي با تابش

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ويژگي تابشي گاز دي اکسيد کربن کدام است؟    
1) ميزان جذب کليه طول موج ها يکسان است.   
2) طول موج هاي بلند را عبور مي دهد و کوتاه را جذب مي کند.
3) هيچ طول موجي از تابش الکترومغناطيسي را جذب نمي کند.
4) هيچ کدام

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – ضريب نشر گاز اکسيژن بسيار ............... و ............... فشار است.    
1) کم – مستقل از     
2) زياد – مستقل از
3) کم – وابسته به
4) زياد – وابسته به

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) –  لوله هاي گرمايي براساس کدام پديده عمل مي کنند؟   
1) جابجايي طبيعي روي لوله    
2) جابجايي اجباري روي لوله
3) جوشش و چگالش درون لوله
4) جابجايي اجباري درون لوله

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) –  ضريب رسانش گازها چگونه با افزايش دما ...............
1) افزايش مي يابد.   
2) کاهش مي يابد.
3) تغيير نمي کند.
4) ابتدا کاهش و در دماي بالاي 273k افزايش مي يابد.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – شهاب سنگي در فضا با سرعت بسيار زياد در حرکت است کدام پديده انتقال گرما بيشترين اهميت را دارد؟    
1) رسانش     
2) تابش
3) جابجايي
4) تابش و جابجايي به طور مساوي