سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفتاد و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هفتاد و هشتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کــدام يک از قضايــاي زيــر متناقض قضيــه «هر گردي گردو نيست» مي باشد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد    
1) بعضي گردوها گرد هستند.
2) بعضي گردوها گرد نيستند.
3) هر گردي گردو است.
4) بعضي گردها گردو هستند.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– شرط «اگر هر دو مقدمه يک قياس اقتراني موجبه باشد،‌ صغري نبايد جزئيه باشد» از شرايط انتاج کدام يک از اقسام قياس اقتراني حملي است؟   
1) شکل اول
2) شکل دوم  
3) شکل سوم  
4) شکل چهارم  
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام گزينه محل کاربرد قياس دور است؟   
1) مغالطه
2) برهان  
3) شعر
4) خطابه  
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– اگر از هستي و تشخص شئ - سوال شود در اين صورت کدام يک از مطالب مورد نظر است؟    
1) هل بسيطه  
2) هل مرکبه  
3) ماي حقيقيه  
4) لم اثباتي  
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام يک از مبادي برهان است؟     
1) مسلمات  
2) قضاياي مشهوره  
3) تاديبات اصلاحيه  
4) محسوسات  
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– اگر کلامي به صورت مفرد صادق باشد و به صورت مرکب کاذب باشد،‌ در صورت به کارگيري آن چه نوع مغالطه اي به کار رفته است؟     
1) مغالطه ايهام عکس  
2) مغالطه به اشتراک تاليف
3) مغالطه به اختلاف حرکات
4) مغالطه به اشتراک قسمت  
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– «شاکله استعلايي کانت» کدام است؟    
1) زمان  
2) مکان  
3) شهود  
4) مقولات
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– دکارت در انتقال از ............... موثر بوده است.    
1) عصر نوزايي به عصر جديد  
2) قرون وسطي به عصر جديد  
3) قرون وسطي به عصر نوزايي  
4) شکاکيت مونتني به دوران تازه اي از تفکر سازنده فلسفي  
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– علت توفيق سريع دکارت در کارش چه بود؟
1) نبوغ فلسفي
2) شک روشي
3) توجه به رياضيات  
4) نبوغ فلسفي و طبيعت معرفت فلسفي (مورد نظر او)
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– منظور از «برزخ» در حکمت اشراق چيست؟    
1) عرض
2) جسم
3) ظلمت  
4) ماهيت
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ادراک ذات در مورد شئ قائم به ذات چگونه است؟  
1) به مثال  
2) به صفات  
3) ظاهر النفسه
4) به تجرد از ماده  
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– صادر اول از نورالانوار چيست؟     
1) نور و ظلمت  
2) انوار مجرده  
3) نور مجرد واحد  
4) ماهيت نور  
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نور «اقرب» در نزد حکماي فهلوي چه ناميده مي شود؟   
1) بهمن  
2) عقل فعال
3) عقل اول  
4) نور مدبّر
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– «نور سانح» همان نور ............... است.   1) مجرد  
2) عالي  
3) عارض  
4) قاهر
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ادراک «انائيت» از ديدگاه سهروردي و شهرزوري چگونه است؟    
1) به مثال  
2) به امر زائد بر نفس  
3) به صفت اظهار است
4) عين حقيقت نفس است
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– موضوع علم حکمت الهي در حکمت متعاليه صدرا کدام است؟    
1) موجود کامل  
2) واجب الوجود
3) وجود (مطلق وجود)
4) موجود بماهو موجود
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام ماهيت در خارج موجود به وجود اشخاص است؟  
1) لا بشرط قسمي  
2) لا بشرط مقسمي  
3) بشرط لا  
4) بشرط شيء
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– وحدت وجود مطلق چه نوع وحدتي است؟     
1) وحدت عمومي  
2) وحدت اطلاقي
3) وحدت عددي
4) وحدت شخصي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نسبت نفس به ادرکات حسيه و خياليه خود چگونه است؟    
1) نسبت فاعل متصف  
2) نسبت فاعل مخترع
3) نسبت قابلي است نه فاعلي
4) نفس فقط محل ظهور براي آن هاست.
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– فرق ذات و صفات واجب الوجود مانند فرق بين ............... و ............... است.     
1) ماهيت – وجود  
2) وجود – ماهيت  
3) وجوب – امکان  
4) امکان – وجوب  
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»