سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و چهارم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– حسابرس نهايتاً در قبال چه کساني مسئول است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) جامعه  
2) صاحب کار  
3) اعتباردهندگان و صاحب کار  
4) دولت،‌ صاحب کار و اعتباردهندگان  
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل زير راز ماندگاري حرفه حسابرسي نيست؟   
1) آئين رفتار حرفه اي  
2) تشکيل حرفه اي فراگير  
3) وجود موسسات حسابرسي
4) فلسفه،‌ مباني نظري،‌ اصول و استانداردهاي حسابرسي  
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير جزو مفاهيم اوليه حسابرسي نيست؟  
1) شواهد  
2) استقلال  
3) مراقبت حرفه اي  
4) بررسي تحليلي  
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گواهي،‌ بيانگر نظر حسابرسي در رابطه با ميزان انطباق .............. اطلاعات حسابداري مندرج در صورت هاي مالي با معيارهاي از پيش تعيين شده است.   
1) مربوط بودن  
2) کيفيت  
3) قابل تاييد بودن
4) قابل اتکا بودن
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– مفهوم استقلال حسابرس شامل استقلال .............. و استقلال .............. است.  
1) ظاهري – باطني  
2) ظاهري – حرفه اي  
3) باطني – فکري  
4) باطني – حرفه اي  
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– «رسيدگي به رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه» کدام يک از روش هاي کسب شناخت است؟    
1) تجربه گرايي  
2) سنديت يا مرجعيت  
3) عمل گرايي يا پراگماتيسم  
4) خردگرايي يا منطق گرايي
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– عمومي ترين قضاياي حسابرسي کدام است؟   
1) اثبات ادعاهاي مديريت  
2) وجود شواهد و مدارک مويد
3) ارائه منصفانه صورت هاي مالي  
4) تاييد صحت صورت هاي مالي  
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام يک از موارد زير از مشکلات پيش روي حسابرس شرکت در حوزه شناخت است؟     
1) سود تضمين شده اوراق قرضه  
2) تامين مالي خارج از ترازنامه  
3) سرمايه گذاري هاي کم گردش   
4) درآمد پيمان کاري،‌ درصد تکميل پيمان  
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– تاکيد بر جامعه است که .............. را از .............. متمايز مي کند.
1) پيشه – حرفه  
2) حرفه – پيشه  
3) حسابرس – کارشناس  
4) حسابرس – انجمن حرفه اي  
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ميزان تاثير شواهد بر قضاوت حسابرس،‌ از .............. تا ..............، متغير است.‌  
1) انتزاعي – متقاعدکننده
2) مجاب کننده – حقايق رياضي
3) حقايق مادي – حقايق رياضي  
4) مجاب کننده – متقاعدکننده
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– فلسفه حسابرسي به کدام موضوع مي پردازد؟
1) چيستي و چرايي حسابرس
2) چرايي و چگونگي حسابرسي
3) چيستي و چگونگي حسابرسي
4) شناخت فلسفي و کارکرد حسابرسي  
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ارزيابي مطلوبيت کنترل هاي داخلي کدام روش کسب شناخت است؟    
1) تجربه گرايي
2) شک گرايي  
3) پراگماتيسم  
4) خردگرايي يا منطق گرايي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– محصول نهايي فرايند تاييد و اثبات اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي به .............. منتهي مي شود.
1) گواهي
2) رسيدگي  
3) تحليل محتوا
4) تاييديه هاي مختلف  
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد از تفاوت هاي بين روش شناسي حسابرسي و روش شناسي علمي محسوب نمي شود؟    
1) زمان و شواهد   
2) فرضيات بديهي  
3) آزمون  
4) آزمايش هاي کنترل شده  
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– مطابق ماده 23 قانون محاسبات عمومي کشور،‌ از چه مبنايي براي ثبت هزينه ها استفاده مي شود؟    
1) تعهدي تعديل شده  
2) نقدي تعديل شده  
3) نيمه تعهدي  
4) نيمه نقدي  
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در حسابرسي حساب هاي دستگاه هاي دولتي بر کدام مورد تاکيد نمي شود؟
1) حسابرسي رعايت
2) حسابرسي عملياتي  
3) حسابرسي مالي  
4) کنترل بودجه  
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– براي نگهداري حساب دريافت،‌ تمرکز و استرداد وجوه سپرده از کدام سرفصل نمي توان استفاده کرد؟    
1) تنخواه گردان رد وجوه سپرده  
2) خزانه تمرکز وجوه سپرده  
3) ذخره سپرده هاي پرداختني  
4) سپرده هاي پرداختني  
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در رابيه با «وظيفه کنترل در بودجه بندي» کدام عبارت صحيح است؟   
1) حداکثر کردن درآمد  
2) حداقل کردن بهاي تمام شده  
3) ارايه گزارش عمليات  
4) تهيه چارچوبي براي طرح ريزي
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ايجاد انگيزه در مدير براي افزايش قيمت سهم،‌ عمدتاً در کدام روش پرداخت پاداش مطرح است؟  
1) جاري
2) انتقالي
3) برگ اختيار خريد سهم  
4) سهيم شدن در عملکرد  
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام عبارت در شمار عوامل يادگيري و نوآوري در کارت ارزيابي متوازن نيست؟   
1) ميزان بهبود عملکردها  
2) شکايات مشتريان  
3) ميزان جابه جايي کارکنان  
4) تعداد حق اختراع هاي جديد  
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»