سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و پنجم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– دغدغه ي کدام نظريه در جامعه شناسي آموزش و پرورش در نهايت برآورده ساختن نيازهاي نظام اجتماعي از طريق ساختارهاي اجتماعي است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  
1) حساب سياسي  
2) بازتوليد فرهنگي  
3) سرمايه ي انساني  
4) تعادل و وفاق  
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– اين اعتقاد که: «مدرسه صرفاً سلطه طبقه حاکم را منعکس نمي کند بلکه مي تواند ابزاري براي تغيير اجتماعي و سرنگوني نظام سرمايه داري باشد»،‌ از کيست؟   
1) آنتوني گرامشي   
2) کارل مارکس  
3) ماکس وبر
4) لويي آلتوسر
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– براساس کدام نظريه: «مدرسه نهادي است که نابرابري موجود ميان طبقات اجتماعي را باز توليد کرده،‌ مشروعيت مي بخشد»؟  
1) تطابق   
2) عدالت  
3) کنش فرهنگي  
4) وابستگي متقابل اجتماعي  
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام نظريه با ارائه ي تحليل طبقاتي از فرايند حضور در مدرسه،‌ نقش مهمي در رشد و توسعه ي جامعه شناسي آموزش و پرورش داشته است؟     
1) تفسيري  
2) تطابق  
3) عدالت اجتماعي  
4) وابستگي متقابل اجتماعي  
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام نظريه در فهم رابطه بين آموزش و پرورش و ساختارهاي اقتصادي،‌ کمک زيادي به جامعه شناسي آموزش و پرورش کرده است؟     
1) تطابق  
2) مقاومت  
3) باز توليد اجتماعي  
4) وابستگي اجتماعي  
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام روش جزء روش هاي کيفي تحقيق محسوب مي شود؟      
1) تحقيق طولي  
2) تحقيق پيمايشي
3) قوم نگاري کل گرا  
4) تحقيق ارزيابي  
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام پارادايم عملکرد تحصيلي دانش آموز را تابعي از توانايي و انگيزش او مي داند؟
1) راديکال  
2) استقلال  
3) کارکرد گرايانه  
4) انگيزه موفقيت  
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در کدام مورد محقق اغلب در مطالعات خود به دنبال تعيين اين است که در کلاس درس بين معلمان و دانش آموزان واقعاً چه اتفاقي رخ مي دهد؟   
1) سازمان مديريتي  
2) سازمان انطباقي  
3) ساختار بروکراتيک  
4) ساختار غير رسمي  
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در نظريه ..............، انحراف،‌ ويژگي ناشي از عمل فرد محسوب نمي شود بلکه ناشي از تعريف و ارتباط گروهي است.‌   
1) اسناد  
2) توزيع عدالت  
3) برچسب وانگ  
4) وابستگي متقابل اجتماعي  
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– خداوند متعال در مقام ربوبيت براي تدبير و تربيت انسان ها «راه» و رسم معيني پيش پاي نهاده است که آن راه و رسم معين .............. نام دارد که .............. و نسخ پذير .............. .
1) شريعت – متعدد – است  
2) شريعت – واحد - نيست
3) دين – متعدد – است  
4) دين – واحد – نيست  
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نظريه «هوش توانايي تطبيق است و افراد جهت اصلاح ساختارهاي شناختي خود از آن بهره مي گيرند.» با کدام ديدگاه معرفت شناختي ارتباط دارد؟    
1) عقل گرايي  
2) تجربه گرايي  
3) فرهنگ گرايي  
4) عقل گرايي و تجربه گرايي  
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– برخي نشانه هاي الگوي درون داد مدار عبارتند از:  
1) رهبري و مشارکتي و کانال هاي ارتباطي  
2) رضايت دانش آموزان و مشارکت ها و رهبري
3) موفقيت تحصيلي دانش آموزان و رضايت آنان  
4) کيفيت دانش آموزان،‌ کمک هاي دريافتي و منابع مالي  
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– ماتريس اثربخشي مدرسه شامل .............. است.     
1) درون دادمداري و فزاينده اي  
2) کارايي دروني و اثربخشي  
3) توافق درباره گزينه و توافق درباره الگو  
4) چهار گزينه اثربخشي  
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کارايي مدرسه عبارتست از:     
1) نسبت اثربخشي و درون داد
2) نسبت برون داد و درون داد پولي  
3) نسبت درون داد و اثربخشي  
4) نسبت برون داد و درون داد غير پولي  
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام عبارت صحيح تر است؟ نظريه کنترل در .............. تعريف شده است.    
1) جهت نظارت و کنترل  
2) مهندسي به معناي «ديد دروني»
3) مهندسي به معناي «ديد بروني»
4) جهت کنترل بروني و بازخورد
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– برخي نشانگرهاي الگوي فرايند مدار عبارتند از:
1) دگرگوني هاي محيطي و انتظارات  
2) هماهنگي،‌ برنامه ريزي و تصميم گيري
3) تجهيزات،‌ کمک هاي دريافتي و هماهنگي  
4) برنامه ريزي،‌ دگرگوني هاي محيطي و انتظارات  
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– طبق گزارش «OECD» عبارت پيشرفت تحصيلي پايين عبارتست از: نمراتي که از ميانگين بين المللي .............. واحد انحراف استاندارد داشته باشد.
1) 1
2) 2
3) 5/0
4) 5/2  
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در کدام الگوي اندازه گيري اثربخشي مدرسه به حداقل رضايت کليه بازيگران آموزشي دروني و بروني توجه مي شود؟    
1) الگوي استراتژيک  
2) الگوي فرايند مدار  
3) الگوي بازاريابي
4) الگوي درون داد مدار  
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در کدام الگوي اندازه گيري اثربخشي مدرسه به سازگاري مدرسه با تحولات دروني و بروني توجه مي شود؟     
1) الگوي فرايند مدار
2) الگوي هدف مدار
3) الگوي درون داد مدار  
4) الگوي سازماندهي يادگيري و الگوي استراتژيک  
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام عبارت از ويژگي هاي يک نشانگر خوب محسوب مي گردد؟   
1) افزايش کيفيت و کارايي،‌ بهبود تجهيزات  
2) اعتمادپذيري،‌ تميزپذيري براي سياست گذاري
3) کاهش نرخ تکرار و بهبود مديريت منابع و هزينه ها  
4) افزايش کيفيت و کارايي،‌ افزايش ظرفيت ورودي و تقويت معلمان
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»