سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و هشتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فــراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کــدام مــورد جزو پاداش هاي بــاطني (دروني) مي باشد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  
1) برنامه هاي حمايتي  
2) داشتن کار جالب تر  
3) عنوان جذاب
4) منشي خصوصي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– طبق نظريه مک کللند بهترين مديران کساني هستند که در آن ها احساس نياز به کسب قدرت ............... و احساس نياز به ريختن طرح دوستي ............... است.   
1) اندک – شديد  
2) اندک – اندک  
3) شديد – شديد  
4) شديد – اندک  
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد جزو روش هاي ساختاري فرايند بهبود سازماني نيست؟   
1) تغيير فرهنگ سازماني  
2) تجديد ساختار  
3) سيستم مبتني بر پاداش هاي جديد  
4) طراحي مجدد شغل  
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– اگر دانشجويي در محيط دانشگاه به جرمي متهم شود و گروهي متشکل از رئيس دانشکده،‌ سرپرست دانشجويان،‌ رئيس آموزش و رئيس حراست دخالت کنند چنين گروهي چه نام دارد؟     
1) تخصصي  
2) حاکم  
3) دوستي  
4) ذي نفع  
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– اگر انسجام اندک و رابطه هنجار گروه و عملکرد زياد باشد گزينه صحيح کدام است؟     
1) افزايش زياد در بهره وري
2) کاهش در بهره وري
3) افزايش متوسط در بهره وري
4) عدم تاثير در بهره وري
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– طبق تئوري مسير- هدف کدام مورد جزو عوامل اقتضايي محيط مي باشد؟
1) تجربه  
2) توانايي  
3) کانون کنترل  
4) گروه کاري  
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– عبارت «اين افراد خطرهاي شخصي بسيار سنگين را مي پذيرند،‌ هزينه هاي کلان را متحمل مي شوند و براي تحقق بخشيدن به روياي خود از هيچ نوع ايثاري دريغ نمي کنند» بيانگر کدام تفاوت رهبران فره مند از غير فره مند است؟     
1) اعتماد به نفس  
2) اعتماد راسخ به آن ديدگاه  
3) رفتار خارق العاده  
4) ديدگاه بلند (رويا)
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد جزو تئوري هاي اقتضايي رهبري نيست؟   
1) رهبري مشارکتي  
2) شبکه مديريت  
3) نظريه فيدلر
4) مسير – هدف  
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– عبارت «کسي که داوطلب شغلي باشد و بخواهد در بازاريابي براي شرکت کار کند ولي از نظر لباسي که بر تن دارد شلخته باشد،‌ مصاحبه کننده تصوير نادرستي از وي مي گيرد و بر همان اساس درباره ي توانايي هاي او قضاوت مي نمايد،‌ بيانگر کدام مورد است؟»    
1) اسناد بيروني  
2) اثر هاله اي  
3) قالبي انديشيدن  
4) ناهمساني شناختي  
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– کدام مورد بيانگر اختلاف بين مديريت مبتني بر هدف و نظريه تعيين هدف مي باشد؟     
1) بازخور نمودن نتيجه  
2) تعيين اهداف مشخص  
3) تعيين زمان مشخص  
4) مشارکت دادن افراد  
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نوع شغل مدير يک شرکت با ويژگي هايي از قبيل سازش کار،‌ کارآ،‌ عمل گرا و رک و راست بيش تر با کدام مورد زير متناسب تر است؟    
1) سوداگر  
2) کاوش گر  
3) سنت گرا
4) واقع گرا  
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در سيستم پرونده اي کدام يک از تغييرات زير باعث نياز به تغيير برنامه هاي کاربردي موجود نمي شود؟     
1) ايجاد پرونده اطلاعاتي جديد  
2) جابه جايي رکوردهاي يک پرونده  
3) اضافه کردن فيلد به پرونده موجود  
4) تغيير نمايش اطلاعات يک يا چند فيلد عددي  
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در سيستم بانک اطلاعاتي رابطه اي کدام يک از سطوح زير معمولاً به صورت رابطه ها نيست؟     
1) خارجي  
2) داخلي  
3) مفهومي  
4) ارتباط با کاربر  
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در سيستم بانک اطلاعاتي رابطه اي چه موقع اطلاعات به صورت رابطه ها بيان مي شود؟
1) از نظر DBA  
2) در سيستم عامل  
3) در سطح فيزيکي  
4) از نظر کاربر نهايي  
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در يک آزمون فرض آماري،‌ اگر حجم نمونه را افزايش دهيم،‌ آن گاه توان آزمون ............... و خطاي نوع اول و دوم ............... مي يابد.  
1) افزايش – کاهش  
2) افزايش – افزايش  
3) کاهش – افزايش  
4) کاهش – کاهش  
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «1»

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– از مدل نمو هموار ساده براي پيش بيني در چه نوع سري هاي زماني استفاده نمي شود؟
1) سري هاي زماني که تغييرات فصلي دارند.  
2) سري هاي زماني که تغييرات دوره اي دارند.
3) سري هاي زماني که تغييرات منظم دارند.
4) موارد 1 و 2
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– منظور از «تعميم» در بين کارکردهاي وب کاوي چيست؟
1) کشف الگوهاي مشترک متن کاوي  
2) يافتن الگوهاي کلي در يکايک سايت ها و بين سايت ها  
3) تخمين الگوي آينده براساس الگوهاي موجود و پيش بيني آينده  
4) تعميم الگوهاي تجارت الکترونيکي به تجارت غيرالکترونيکي  
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– در بين انواع سيستم‌هاي بين سازماني،‌ هدف اصلي «گروه افزار» عبارت است از:     
1) پيام رساني يکپارچه  
2) پشتيباني شرکت هاي مجازي  
3) ايجاد پايگاه هاي داده مشترک  
4) تسهيل ارتباط و همکاري ميان سازمان ها  
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– پردازش عصبي به عنوان يکي از فنون مورد استفاده براي داده کاوي به چه اشاره دارد؟  
1) به کارگيري مجموعه تخصصي از الگوريتم ها
2) رويکردي ماشيني براي بررسي داده هاي مربوط به گذشته و يافتن الگوها  
3) فني براي تشخيص و مرتب سازي حجم وسيعي از اطلاعات اينترنتي  
4) به کارگيري عوامل هوشمند براي بازيابي اطلاعات از پايگاه هاي داده ها  
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «2»

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– مفهوم اثر شلاقي به چه اشاره دارد؟     
1) تاثير استفاده از سيستم مکانيزه بر توليد  
2) افزايش کارآيي مديريت ارتباط با مشتري  
3) افزايش نامنظم سفارشات در بالا و پايين زنجيره تامين  
4) اعمال فشار بر کارکنان براي افزايش بهره وري  
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «3»