سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و سی و هفتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و سی و هفتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – غير يکنواختي رسيدگي در کدام يک از گياهان زير بيشتر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) سورگوم     
2) ذرت
3) گندم
4) جو
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گياه زير مقاومت بيشتري به شوري خاک دارد؟    
1) توتون    
2) گلرنگ
3) شبدر قرمز
4) شبدر سفيد
 
- سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در کدام نوع کود زير درصد نيتروژن،‌ بيشتر است؟    
1) نيترات پتاسيم    
2) فسفات دي آمونيوم
3) آمونياک مايع
4) اوره

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – عمق کاشت بذر را در خاک هاي سرد بايد ............. در نظر گرفت و نيز بذور اپي جيل را نيز در عمق ............. نسبت به بذور هيپوجيل کاشت.    
1) کمتر - بيشتر    
2) کمتر - کمتر
3) بيشتر - کمتر
4) بيشتر - بيشتر

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – اگر درجه خلوص بذر 40 درصد و قوه ناميه آن 50 درصد باشد،‌ ارزش مصرفي بذر چند درصد است؟    
1) 25   
2) 45
3) 20
4) 50

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گزينه در رابطه با ضرورت خزانه گيري محصولات زراعي غلط است؟    
1) محدوديت عمق خاک زراعي زمين اصلي    
2) خيلي کوچک بودن بذر
3) کوتاهي فصل رشد در منطقه
4) کمي درصد سبز شدن بذر

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از گياهان زير داراي بذر کوچک تري مي باشد؟    
1) پنبه    
2) توتون
3) گندم
4) يولاف

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – نسبت اکسيژن به دي اکسيد کربن در هوا حدوداً چند برابر است؟    
1) 420 برابر    
2) 210 برابر
3) 300 برابر
4) 700 برابر

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – بهترين راه مبارزه با سله بستن خاک کدام است؟    
1) افزايش مصرف کودهاي شيميايي   
2) تهيه فيزيکي مناسب بستر بذر
3) تسطيح مناسب خاک
4) افزايش مواد آلي خاک

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از عناصر غذايي زير پرمصرف نيست؟    
1) منيزيم    
2) هيدروژن
3) منگنز
4) کلسيم

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – «جيپس» نام ديگر کدام کود است؟    
1) سولفات آمونيوم    
2) سولفات کلسيم
3) سولفات پتاسيم
4) نيترات پتاسيم

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از گياهان زير از نظر چرخه زندگي گياهاني دوساله مي باشند؟    
1) مارچوبه - ريواس    
2) کرفس - شب بو
3) کوکب - کرفس
4) اسفناج - کاهو

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – در صورت کاهش درجه حرارت محيط در کدام يک از محصولات زير علائم سرمازدگي سريعاً نمايان مي گردد.    
1) سيب زميني - کاهو     
2) پياز - اسفناج
3) گوجه فرنگي - تره فرنگي
4) بادمجان - گوجه فرنگي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گل خانه براي پرورش گياهاني نظير کاکتوس ها و گياهان گوشتي در زمستان استفاده مي گردد؟    
1) گل خانه گرم    
2) گل خانه نيمه گرم
3) گل خانه خنک
4) گل خانه گرم و مرطوب

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام روش جهت تکثير گياهاني نظير انار،‌ انجير و گل محمدي مناسب تر است؟    
1) از طريق خوابانيدن ساده    
2) از طريق خوابانيدن کپه اي
3) از طريق قلمه زني
4) از طريق پاجوش

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – براي تکثير درختان خزان دار يا هميشه سبز پهن برگ از کدام نوع قلمه استفاده مي شود؟    
1) قلمه چوب سخت    
2) قلمه چوب نرم
3) قلمه علفي
4) قلمه چوب نيمه سخت

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام پيوند زير براي ترميم و تعمير پوست درختان صدمه ديده استفاده شده و زمان انجام اين پيوند چه دوره اي مي باشد؟    
1) پلي - اواسط زمستان    
2) پلي - اوايل بهار
3) اتصالي - اوايل بهار
4) اتصالي - اواسط زمستان

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام يک از درختان ميوه زير نياز به هرس زياد و مداوم دارند؟    
1) انگور - گيلاس   
2) هلو - انجير
3) مرکبات - هلو
4) بادام - گلابي

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کاشت کدام يک از گياهان زير بايد به صورت مستقيم انجام شود؟    
1) اسفناج - هميشه بهار    
2) مرواريد - بنفشه
3) تربچه - اطلسي
4) کلم - ميمون

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – تاخير در کاشت ميزبان به کاهش وقوع کدام بيماري کمک مي کند؟    
1) سفيدک دروغي ذرت    
2) سفيدک دروغي آفتاب گردان
3) سياهک گندم
4) پوسيدگي ساقه ذرت