سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و نود و سوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و نود و سوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تــوليت کفار بر موقوفات مسلمين بر مبناي چه قاعده اي جايز نيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 
1) قاعده اتلاف
2) قاعده نفي ضرر
3) قاعده سلطنت
4) قاعده نفي سبيل

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد،‌ در بيع سلف لازم نمي باشد؟
1) موزون بودن کالا
2) تعيين زمان تحويل کالا
3) ذکر خصوصيات کمي و کيفي
4) تحويل بهاي کالا در مجلس انعقاد قرارداد

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد بيانگر اجزاء شبه پول مي باشد؟
1) سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار و پس انداز
2) سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري مدت دار
3) سپرده هاي جاري و سپرده هاي پس انداز
4) سپرده سرمايه گذاري مدت دار و سپرده هاي ديداري
 
– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– طبق نظريه سبد دارايي توبين در مورد تقاضاي پول افراد ريسک خنثي ثروت خود را به صورت ............... نگهداري مي کنند.
1) پول
2) اوراق قرضه
3) اوراق قرضه و پول هر دو
4) پول و گاهي هم به صورت اوراق قرضه

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– به کدام دليل،‌ کاربرد قضيه کوز در خصوص حل پيامد خارجي منفي در دنياي واقعي مشکل مي باشد؟
1) افراد عموماً در تصميم گيري هاي خود ديگران را مدنظر قرار نمي دهند.
2) در دنياي واقعي مبادله بدون هزينه امکان پذير نيست.
3) در دنياي واقعي بازارها هميشه وجود دارند.
4) همه موارد صحيح است.

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از معاملات زير در حساب جاري ثبت نمي شود؟
1) پرداخت هاي انتقالي
2) صادرات خدمات فني و مهندسي
3) خريد کالاهاي داخلي توسط ساکنان يک کشور
4) سود حاصل از خريد اوراق بهادار خارجي

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در الگوي پولي،‌ مهم ترين دليل جهش نرخ ارز عبارت است از:
1) چسبندگي قيمت در کوتاه مدت
2) افزايش عرضه پول
3) شوک نرخ ارز
4) انتظارات
    
– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– از طريق تطبيق اصل ............... ميان نظام بانکي و تقاضاکنندگان تسهيلات،‌ چنين نتيجه گيري مي شود که منافع تقاضاکنندگان تسهيلات بانکي در بخش خدمات،‌ هماهنگ با منافع صاحبان وجوه (عرضه کنندگان تسهيلات) است.
1) مشارکت
2) عدالت و مساوات
3) اجراي قاعده لاضرر
4) مقابله با ساختار ربوي بانک ها

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اقتصاد اسلامي کدام متغير بازار دارايي را به بازار پول متصل مي کند؟
1) نرخ بهره
2) سهم سود سپرده گذار
3) سهم بانک (حق الوکاله)
4) نرخ سود انتظاري پروژه

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  توازن اجتماعي از نظر شهيد صدر،‌ توازن در ............... است.
1) ثروت
2) درآمد
3) سطح زندگي
4) مصرف

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با افزايش ريسک هر ورق قرضه،‌ طبق نظريه تقاضاي پول توبين درآمد حاصل از اوراق قرضه،‌ تقاضاي پول و ثروت فرد به ترتيب چگونه تغيير خواهد کرد؟
1) بدون تغيير،‌ افزايش،‌ کاهش
2) کاهش،‌ افزايش،‌ مشخص نيست
3) کاهش،‌ افزايش،‌ کاهش
4) کاهش،‌ افزايش،‌ بدون تغيير

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر نظام نرخ ارز ثابت باشد و تقاضاي خارجيان براي کالاهاي داخلي افزايش يابد،‌ کدام عبارت صحيح است؟
1) تقاضاي ارز کاهش يافته و نرخ ارز تغييري نمي کند.
2) عرضه ارز افزايش يافته و نرخ ارز کاهش مي يابد.
3) عرضه ارز افزايش يافته،‌ نرخ ارز افزايش خواهد يافت.
4) تقاضاي ارز کاهش يافته و نرخ ارز افزايش خواهد يافت.

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرض کنيد نرخ بهره کوتاه مدت در ايران و اروپا به ترتيب 7 و 5 درصد باشد. همچنين نرخ ارز (امسال و سال آينده) را 40،‌000 ريال هر يورو در نظر بگيريد. نرخ بهره ريالي سپرده هاي يورويي چند درصد است؟
1) 2
2) 5
3) 7
4) 12

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در صورتي ماليات بر درآمد تصاعدي است که:
1) نرخ نهايي بيشتر از نرخ متوسط باشد.
2) با افزايش درآمد نرخ ماليات تغيير نکند.
3) با افزايش درآمد نرخ ماليات افزايش يابد.
4) با افزايش درآمد مقدار ماليات افزايش يابد.

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  کدام يک از موارد زير،‌ به عنوان معيارهاي اندازه دولت در اقتصاد مطرح نمي باشد؟
1) سهم هزينه هاي دولت از کل هزينه ها در اقتصاد ملي
2) سهم شاغلان بخش دولتي از کل شاغلان در اقتصاد ملي
3) سهم دولت از کل سرمايه گذاري هاي انجام گرفته در اقتصاد ملي
4) سهم استقراض از مردم و اوراق قرضه در منابع مالي دولت در اقتصاد ملي

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– منحني J بيانگر اين است که با افزايش نرخ ارز شرط مارشال لرنر:
1) برقرار است.
2) برقرار نيست.
3) ابتدا برقرار نيست بعد از مدتي محقق مي شود.
4) ابتدا برقرار مي شود اما بعد از مدتي دوباره برقرار نيست.

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عبارت صحيح نيست؟
1) بازار سلف ارز موجب کاهش عبور نرخ ارز مي شود.
2) وضعيت باز نشانگر ريسک ناشي از نوسان نرخ ارز است.
3) در رابطه بانوسان نرخ ارز،‌ سفته باز ريسک پذير است و هيچ ريسک گريز
4) سوآپ ارز خارجي عبارت است از خريد نقدي ارز و فروش سلف همان ارز.

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر موجودي عوامل توليد در يک کشور کاهش يابد،‌ منحني امکانات توليد آن کشور ...............، و ابعاد جعبه اجورث ...............
1) تغيير نمي کند - کوچک مي شود.
2) به سمت چپ و پايين منتقل - کوچک مي شود.
3) به سمت راست و بالا منتقل - بزرگ مي شود.
4) به سمت چپ و پايين منتقل مي شود - تغيير نمي کند.

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر در درون درآمد ملي سود شرکت ها تنها 1000 واحد کاهش يابد،‌ کدام مورد تحت تاثير قرار نمي گيرد؟
1) سود تقسيم نشده
2) ماليات بردرآمد شخصي
3) درآمد قابل تصرف شخصي
4) مصرف خصوصي و پس انداز شخصي

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام مورد در درآمد ملي وجود ندارد؟
1) درآمد مالکانه
2) درآمد اجاره اي بنگاه ها
3) درآمد اجاره اي اشخاص  
4) کل درآمد بهره اي اشخاص

– سوال 21 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي بانکي کاهش يابد،‌ ذخاير نقدي بانک ها ............... يافته و قدرت وام دهي آن ها ............... مي يابد.
1) کاهش - کاهش
2) کاهش - افزايش
3) افزايش‌‌ - افزايش
4) افزايش - کاهش

– سوال 22 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– با وجود بازده فزاينده نسبت به مقياس:
1) بايستي منحني امکانات توليد نسبت به مبدأ حالت تقعر داشته باشد.
2) براي تجارت دو جانبه سودآور دو کشور بايستي از هر نظر وضعيت متفاوتي را داشته باشند.
3) حتي اگر دو کشور از هر نظر وضعيت يکساني داشته باشند باز هم تجارت دوجانبه سودآور امکان پذير است.
4) براي تجارت دو جانبه سودآور دو کشور بايستي منحني امکانات توليد و منحتي بي تفاوتي براي هر دو کشور متفاوت باشند.

– سوال 23 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رشد فلاکت بار کدام است؟
1) اگر اثر ثروتي به تنهايي باعث افزايش رفاه يک کشور شود،‌ ممکن است رابطه مبادله به اندازه اي بدتر شود که باعث کاهش رفاه کشور گردد.
2) اگر اثر مبادله اي به تنهايي باعث افزايش رفاه يک کشور شود ممکن است که اثر ثروتي به اندازه اي بدتر شود که باعث کاهش  رفاه يک کشور گردد.
3) در حالتي رخ مي دهد که با وجود بهبود رابطه مبادله و اثر ثروتي،‌ رفاه يک کشور کاهش يابد.
4) در حالتي رخ مي دهد که رابطه مبادله و اثر ثروتي هر دو سبب کاهش رفاه يک کشور شوند.
 
– سوال 24 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - سپيام نور - علمي کاربردي)– برآوردگر حداکثر درست نمايي داراي کدام يک از ويژگي هاي زير مي باشد؟
1) سازگاري،‌ کارايي مجانبي و توزيع مجانبي نرمال
2) نااريبي،‌ کارآيي و توزيع نرمال
3) سازگاري و کارايي
4) نااريبي و کارايي

– سوال 25 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– فرض کنيد توزيع جامعه داراي چولگي منفي (چپ) است. براساس قضيه حد مرکزي،‌ توزيع ميانگين هاي نمونه براي يک نمونه بزرگ:
1) داراي چولگي مثبت است.
2) به توزيع نرمال نزديک خواهد شد.
3) همچنين داراي چولگي منفي است.
4) از توزيع دو جمله اي تبعيت مي کند.

– سوال 26 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ناحيه رد يک آزمون فرضيه شامل مقاديري است که داراي احتمال رخ دادن ............... هستند زماني که فرضيه ............... درست است.
1) کمي - مقابل
2) کمي - صفر
3) زيادي - مقابل
4) زيادي - صفر

– سوال 27 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر نرخ رشد جمعيت کشور 2 درصد باشد،‌ جمعيت کشور پس از چند سال دو برابر مي شود؟
1) 50ln2
2) 2ln100
3) 2ln50
4) 100ln2
    
– سوال 28 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر هزينه ثابت توليد براي يک کالا 400.000 تومان و هزينه متغير 60 درصد فروش،‌ و قيمت فروش هر واحد 200 تومان باشد،‌ نقطه سربه سر اين بنگاه کدام است؟
1) 4000
2) 4500
3) 5000
4) 5500

– سوال 29 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام عبارت نادرست است؟
1) شاخص فيشر ميانگين هندسي شاخص لاسپيرز و فيشر است.
2) در صورت افزايش نامتناسب قيمت ها شاخص فيشر کمتر از شاخص لاسپيرز است.
3) تورم مبتني بر شاخص فيشر ميانگين هندسي تورم مبتني بر شاخص پاشه و لاسپيز است.
4) تورم مبتني بر شاخص فيشر ميانگين حسابي تورم مبتني بر شاخص پاشه و لاسپيرز است.

– سوال 30 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–  نقاط سمت راست و پايين منحني LM بيانگر کدام وضعيت است؟
1) مازاد تقاضاي اوراق بهادار
2) مازاد عرضه اوراق بهادار
3) مازاد عرضه کالا
4) مازاد عرضه پول