سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و ششم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين هدف پژوهش کيفي کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تبيين پديده ها
2) تفسير پديده ها
3) مطالعه پديده ها
4) تعيين علل اصلي و واقعي پديده ها

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين تفاوت بين روش علّي - مقايسه اي و تجربي در بررسي فرضيه هاي علمي کدام است؟
1) اندازه گيري متغيرها
2) دستکاري متغيرها
3) تعريف عملياتي متغيرها
4) گزينش آزمودني ها

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام روش تحقيق براي بررسي آداب و رسوم طوائف کوچ نشين غرب کشور مناسب تر است؟
1) مطالعه موردي
2) قوم نگاري
3) مطالعه زمينه يابي
4) انجام مطالعات گسترده تجربي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد در بررسي اسناد از اهميت بيشتري برخوردار است؟
1) مربوط بودن سند
2) دقيق بودن سند
3) در دسترس بودن سند
4) نو و جديد بودن سند مورد مطالعه

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد دشواري عمــده تري در آزمايش هاي ميداني به حساب مي آيد؟
1) روايي
2) محدوديت هاي آزمايشي
3) انتخاب طرح آزمايشي
4) جمع آوري اطلاعات کافي از شرکت کنندگان در تحقيق

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محدود کردن عنوان پژوهش کدام عامل را به خطر مي اندازد؟
1) تفسير نتايج
2) نمونه برداري
3) اجراي پژوهش
4) تعميم پذيري نتايج

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام گزينه بيانگر کلمه يا عبارتي است که براي ناميدن افراد يا پديده هايي است که داراي ويژگي ها و خصوصيات مشترک مي باشند؟
1) متغير
2) مفهوم
3) فرضيه
4) نظريه

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد موضوع مناسب تري براي تحقيق مي باشد؟
1) بيابان زايي و عوامل آن
2) افزايش بيابان هاي کشور
3) عوامل بيابان زايي کدامند؟
4) تاثير استفاده از سوخت هاي فسيلي بر گسترش مناطق بياباني کشور

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نوع نمونه برداري براي پژوهش کيفي مناسب تر است؟
1) سهميه اي
2) نظام دار
3) تصادفي ساده
4) هدفمند

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از فعاليت هاي زير عمده ترين مساله در نمونه گيري است؟
1) تعيين حجم نمونه
2) انتخاب يک نمونه واقعي
3) تصميم گيري در مورد روش نمونه گيري
4) تعريف جامعه اصلي پژوهش

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فرضيه «الگوي اشتغال زنان و مردان شهري طبقات مختلف اقتصادي - اجتماعي با هم متفاوت است»،‌ متغير تعديل کننده کدام است؟
1) جنسيت
2) اشتغال
3) مکان زندگي
4) طبقه اقتصادي - اجتماعي

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تحقيقــات کـيفي کدام يک از ويژگي هاي زيــر براي ابــزار جمع آوري اطلاعات از اهميت بيشتري برخوردار است؟
1) قابل اطمينان بودن
2) تعميم پذيرتر بودن
3) دقيق بودن
4) پايايي داشتن

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام روش تحقيق محقق خود به عنوان عضوي از گروه در محيط پژوهشي قرار مي گيرد؟
1) مطالعه موردي
2) اقدام پژوهي
3) جامعه سنجي
4) ميداني

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بررسي و مطالعه ادبيات تحقيق در کدام روش اهميت کمتري دارد؟
1) همبستگي
2) ميداني
3) مطالعه موردي
4) آزمايشي

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کـدام روش نمونــه گيري بــراي مطالعه امکانات رفــاهي و توسعه يافتگي روستاهاي کشور مناسب تر است؟
1) طبقه اي
2) تصادفي منظم
3) خوشه اي
4) روش نمونه گيري قضاوتي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد بيانگر تاثير متغير مستقل است؟
1) تفاوت عملکرد افراد هر گروه در سطوح مختلف متغير ديگر
2) تفاوت عملکرد هر فرد از متوسط عملکرد گروه خود
3) تفاوت عملکرد هر فرد از متوسط عملکرد کل گروه ها
4) تفاوت عملکرد هر گروه از متوسط عملکرد کل گروه ها

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از جملات زير صحيح است؟
1) اگر آزمون پايايي داشته باشد،‌ روايي هم دارد.
2) اگر آزمون عينيت داشته باشد،‌ روايي هم دارد.
3) اگر آزمون روايي داشته باشد،‌ پايايي هم دارد.
4) اگر آزمون عينيت داشته باشد،‌ پايايي هم دارد.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مطالعه اي همبستگي توسعه اقتصادي با شرايط اقليمي محيط 0/87 بود. کدام مورد عدم توافق کامل ميان دو متغير را تبيين مي کند؟
1) خطاي اندازه گيري
2) توزيع هاي غير نرمال
3) محدوديت دامنه تغيير
4) تبديل هاي غير خطي نمرات وزن در دو اندازه گيري

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصول برنامه ريزي فضايي بر کدام نظريه استوار است؟
1) قطب رشد
2) توسعه يکپارچه
3) مکان مرکزي
4) توسعه پايدار روستايي

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سرآغاز توسعه روستايي در هندوستان با کدام جنبش همراه بود؟
1) آموزش روستائيان
2) انقلاب سبز
3) تقويت زيرساخت ها
4) بسيج روستائيان

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نظريه تکامل اجتماعي سکونت گاه هاي انساني را باور دارد؟
1) ساختارگرايي
2) کارکردگرايي
3) اسپنسريسم اجتماعي
4) تکامل تاريخي (کارل مارکس)

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نظريه قطب رشد بر چه جنبه هايي تاکيد مي ورزد؟
1) رشد قطب هاي روستايي
2) يکپارچگي روستايي - شهري
3) گسترش بخش کشاورزي
4) شهرگرايي و رشد صنعتي

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام رويکرد بر «مشارکت روستايي» تاکيد دارد؟
1) قطب رشد
2) توسعه روستا شهري
3) توسعه همه جانبه روستايي
4) توسعه يکپارچه روستايي

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مدل «کارکردهاي شهري در توسعه روستايي» متعلق به کيست؟
1) ژان گاتمن
2) دنيس راندينلي
3) مايک داگلاس
4) جان فريدمن

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تئوري «جهش اقتصادي» جزو کدام دسته از رويکردهاست؟
1) تکامل اجتماعي
2) ليبراليسم اقتصادي
3) نوگرايي (مدرنيسم)
4) نئوليبراليسم

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نظريه «کارکردگرايي» را به چه کسي نسبت مي دهند؟
1) پيتر جانسون
2) تالکوت پارسونز
3) ديويد هاروي
4) هربرت اسپنسر

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام پاردايم بر «دانس بومي» تاکيد مي شود؟
1) پارادايم فضايي
2) توسعه يکپارچه
3) توسعه پايدار
4) توسعه روستايي - شهري

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نظريه پرداز،‌ روستائيان را از لحاظ تکامل تاريخي «بربر» مي خواند؟
1) استوارت ميل
2) کارل مارکس
3) هربرت اسپنسر
4) ديويد ريکاردو

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «سرمايه اجتماعي» مستلزم برقراري کدام نهادها و تاسيسات است؟
1) شبکه هاي اجتماعي
2) شوراهاي عمران روستايي
3) زير ساخت هاي مناسب روستايي
4) نهادهاي مناسب شهري - روستايي

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام رويکرد بر «توسعه مردمي» استوار است؟
1) از پايين به بالا
2) از بالا به پايين
3) توسعه همه جانبه
4) توسعه اجتماعي