سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و پنجم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و پنجم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي شستشوي زخم،‌ کدام يک را توصيه مي کنيد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آب و صابون
2) سرم سالين ايزوتونيک
3) بتادين محلول 10 درصد
4) پراکسيد هيدروژن
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وسيله مناسب،‌ براي بخيه پوست کدام است؟
1) نخ نايلون با سوزن راند
2) نخ کت گات با سوزن کات
3) نخ پلي استر با سوزن کات
4) نخ پرولن با سوزن راند
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مبناي صحيح انتخاب فاصله بخيه ها از لبه پوست،‌ با کدام يک متناسب است؟
1) موقعيت آناتوميکي زخم
2) جريان خون موضع
3) کشش پوست در موضع
4) ضخامت پوست موضع
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جهت قطع شاخ در يک راس گاو بالغ،‌ بي حسي کدام مورد مناسب است؟
1) عصب بينايي
2) عصب تحت کاسه چشمي
3) عصب کورنال
4) عصب فوق کاسه چشمي
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مناسب ترين زمان تجويز آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک،‌ کدام است؟
1) بلافاصله پس از شروع جراحي
2) حين انجام جراحي
3) 2 ساعت قبل از شروع جراحي
4) زمان القاي بي هوشي
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام روش بي حسي،‌ فشار حفره بطني،‌ در گاو،‌ کاهش مي يابد؟
1) پاراورتبرال
2) خطي
3) کودال اپي دورال
4) L وارونه
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به کـــدام دليــل،‌ به داروي ليدوکائين 2 درصد،‌ اپي نفرين اضافي مي شود؟
1) افزايش حجم دارو
2) افزايش خاصيت بي حسي دارو
3) طولاني کردن مدت اثر دارو
4) محافظت از آلودگي قارچي دارو
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تجويز آتروپين در پروتکل بي هوشي کدام حيوان،‌ معمول نيست؟
1) اسب
2) ببر
3) سگ
4) گربه
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اولين پاسخ بدن به خون ريزي به منظور کنترل آن،‌ چيست؟
1) انقباض عروق
2) انعقاد خون
3) تجمع پلاکت ها
4) ليزشدن فيبرين
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نخ،‌ بيش ترين خاصيت موئينگي را،‌ دارد؟
1) نايلون
2) پلي دياکسانون
3) پلي گليکوليک اسيد
4) ابريشم
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيش ترين استفاده از سولفات باريم خميري،‌ براي بررسي کدام ارگان توصيه مي شود؟
1) مري
2) معده
3) روده کوچک
4) سکوم
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نقــش سرمادرماني با آب سرد و يخ،‌ در درمان ضايعات حاد انــدام هاي حرکتي،‌ کدام است؟
1) جلوگيري از خون مردگي
2) جلوگيري از توليد بافت اسکار
3) کم کردن ضايعات استخواني
4) کم کردن خون ريزي و ادم بافتي
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورت وجود آتروفي عضلات اطراف کدام مفصل در اسب،‌ امکان در رفتگي کامل و يا ناقص آن وجود دارد؟
1) مفصل آرنج
2) مفصل شانه
3) مفصل کارپ
4) مفصل راني - لگني
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جهت بي حسي کامل ناحيه سم در اسب،‌ کدام روش بي حسي زير مناسب است؟
1) بي حسي اعصاب کف دستي در ناحيه استخوان هاي کنجدي بالايي
2) بي حسي اعصاب کف دستي پاييني در ناحيه نزديک به غضروف هاي جانبي سم
3) بي حسي مفصل بين بندانگشتي
4) بي حسي مفصل بين بندانگشتي بالايي
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بيماري زير مي تواند شايع ترين و مهم ترين عامل اُفت ورزشي اسب هاي پرشي بعد از دوازده سالگي باشد؟
1) استئوآراتريت مفصل راني - درشت ني
2) استئوکندروزيس
3) سندرم ناويکولار
4) شکستگي هاي استخوان سوم مفصل کارپ
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يک راس ماديان پس از زايمان مبتلا به جفت ماندگي شده است. هم زمان با اقدامات درماني،‌ براي کدام بيماري،‌ اقدامات پيشگيري بايد انجام شود؟
1) التهاب بافت مورق سم
2) قره قوش (اسپيلينت)
3) ناويکولار
4) سايديون (گوشک)
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي شناسايي گله اي وضعيت لنگش گاو شيري،‌ کدام روش توصيه مي شود؟
1) ارزيابي وضعيت توليد در گله
2) اسکورينگ حرکتي
3) سم چيني
4) معاينه باليني گاو
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بزرگ ترين ريسک فاکتور براي ابتلا به زخم کف سم گاو،‌ کدام است؟
1) سرما
2) عفونت فضايي بين انگشتي
3) لامينايتيس تحت درمانگاهي
4) مايکوتوکسيکوزيس
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – احتمال همه گيري در کدام يک از بيماري هاي زير در انگشتان گاوشيري،‌ بيش تر است؟
1) ليماکس
2) عفونت خط سفيد
3) زخم کف سم
4) درماتيت انگشتي
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اسب دوساله اي تحت تمرين سخت بدني قرار مي گيرد. وقوع کدام بيماري محتمل تر مي باشد؟
1) ناريکولار
2) قره قوش
3) پشتک
4) گوشک
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»