سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پنجاهم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پنجاهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين موفقيت کشورمان در زمينه بهره برداري از بيوتکنولوژي در حوزه ............... بوده است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کشاورزي
2) آبزيان
3) پزشکي
4) صنعتي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مناسب ترين روش انتقال ژن به گياهان دولپه اي و تک لپه اي به ترتيب عبارتند از:
1) اگروباکتريوم - بيولستيک (تفنگ ژني)
2) ريز تزريقي - اگروباکتريوم
3) ريز تزريقي - بيولستيک (تفنگ ژني)
4) درشت تزريقي - دندروزوم ها

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – توليد لاين هاي صددرصد خالص از طريق ............... ممکن است.
1) اپوميکسي
2) کشف بافت
3) هاپلوئيدهاي دوبل
4) چندين نسل خودگشني متوالي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مطالعات تنوع ژنتيکي چگونه مي توان رابطه بين تنوع صفات مورفولوژيک و صفات مولکولي را دقيق تر کرد؟
1) استفاده از مارکرهاي غالب  
2) استفاده از مارکرهاي هم بارز
3) افزايش تعداد مارکرها و کاهش صفات مورفولوژيک
4) افزايش هم زمان تعداد مارکرها و صفات مورفولوژيک

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کندريوم کدام است؟
1) بخش هاي داخلي يک ميتوکندري
2) ميتوکندري متلاشي شده
3) مجموعه ميتوکندري هاي يک سلول
4) ساختمان ابتدايي و تکامل نيافته ميتوکندري

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شبکه آندوپلاسمي خشن و شبکه اندوپلاسمي صاف به ترتيب در سنتز چه موادي فعاليت دارند؟
1) ليپيدها و گليکوژن ‌‌- پروتئين ها
2) پروتئين ها - ليپيدها و گليکوژن
3) ليپيدها - پروتئين ها و گليکوژن
4) پروتئين ها و گليکوژن - ليپيدها

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هستک،‌ اگزوسيتوز و ريبوزوم به ترتيب در کدام دسته از سلول ها مشاهده مي شود؟
1) يوکاريوتي - يوکاريوني - يوکاريوتي و پروکاريوتي
2) يوکاريوتي و پروکاريوتي - يوکاريوتي - يوکاريوتي
3) يوکاريوتي و پروکاريوتي - يوکاريوتي - يوکاريوتي
4) يوکاريوتي و پروکاريوتي - يوکاريوتي - يوکاريوتي و پروکاريوتي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – باتوجه به قانون «قانون ثابت» در اندازه سلول کدام گزينه صحيح تر است.
1) حجم هر سلول به نوع موجود زنده حاوي آن سلول بستگي دارد.
2) حجم هر سلول به تعداد کروموزوم هاي آن بستگي دارد.
3) حجم هر سلول به درجه تکاملي آن سلول بستگي دارد.
4) حجم هر سلول به نوع آن سلول بستگي دارد.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – N- استيل موراميک اسيد در ديواره سلولي چه موجوداتي وجود دارد؟
1) قارچ ها
2) گياهان
3) پروکاريوت ها
4) بعضي سلول هاي جانوري

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هر سلونوئيد معمولاً از چند نوکلئوزوم تشکيل مي شود؟
1) شش
2) پنج
3) چهار
4) سه

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جهش در اپراتور lac باعث:
1) عدم توانايي باکتري در استفاده از گلوکز به عنوان منبع کربن و انرژي مي شود.
2) عدم نياز باکتري به القاءکننده براي بيان اوپرون لاکتوز مي شود.
3) عدم توانايي باکتري در استفاده از لاکتوز مي شود.
4) هيچ کدام

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جمله «کاتاليزور انتقال هيدروژن و اکسيژن از يک مولکول به مولکول ديگر» در مورد کدام دسته از آنزيم هاي ذيل مي باشد؟
1) ليازها
2) هيدرولازها
3) ترانسفرازها
4) اکسيدور دوکتازها

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يک مسير آمفي بوليک مسيري است که شامل فرايندهاي ............... مي باشد.
1) آتابوليک و کاتابوليک
2) کاتابوليک
3)آتابوليک
4) آتايلروتيک

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فعاليت مولکولي يک پروتئين عبارت است از:
1) بررسي اثرات يک پروتئين بر روي کل موجود زنده
2) بررسي فعاليت هاي بيولوژيکي دقيق يک پروتئين
3) بررسي تغييرات حاصله در الگوي تعاملي يک پروتئين
4) تعيين انواع فرايندهاي متابوليکي که پروتئين در آن شرکت مي کند.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در رابطه با مارپيچ دو رشته اي DNA کدام مورد صحيح نيست؟
1) راست گرد و موازي همسو است.
2) هر دور مارپيچ 34 انگستروم است.
3) در هر دور مارپيچ ده جفت باز قرار مي گيرد.
4) بخش قند - فسفات در خارج شدن اصلي قرار مي گيرد.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام باز پورين نيست؟
1) هيپوگزانتين
2) دي متيل گوانين
3) دي متيل آدنين
4) دي هيدرو يوراسيل

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از اسيدهاي آمينه زير تنها داراي يک کدون هستند؟
1) متيونين
2) متيونين و ترئونين
3) متيونين و تريپتوفان
4) ترئونين و تريپتوفان

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد ذيل به عنوان پروتئين هاي کمکي در تا خوردن صحيح پروتئين ها و تشکيل ساختمان صحيح پروتئين ها مطرح مي باشند؟
1) چاپرون ها
2) دي سولفيد ايزومراز
3) پرولين سيس ترانس ايزومراز
4) هر سه مورد

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت زير صحيح است؟
1) اينوزين يک نوکلئوتيد است.
2) انيوزين يک فروکتان است.
3) اينوزين يک نوکلئوزيد است.
4) اينوزين يک قند 6 کربنه است.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مــوجودي با ژنوتيپ EEAaBbCcDd خويش آميــزي انجــام مي دهد. تعداد گامت هاي توليد شده توسط اين ژنوتيپ چقدر است؟
1) 16
2) 18
3) 32
4) 36

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر در يک جمعيت داراي تعادل هاردي واينبرگ درصد افراد داراي فنوتيپ غالب 36% باشد درصد ناقلين بيماري در اين جمعيت چقدر است؟
1) 24%
2) 30%
3) 48%
4) 64%

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اپرون در کدام يک از موجودات زنده زير وجود دارد؟
1) نماتد
2) باقلا
3) انسان
4) اشرشياکلي

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شکل همانندسازي DNA در گياه،‌ باکتري و ويروس به ترتيب به صورت ............... است.
1) خطي - تتا - حلقه غلطان
2) خطي - حلقه غلطان - تتا
3) تتا - حلقه غلطان - خطي
4) هيچ کدام

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بالا بودن ميزان جهش در باکتري ها به خاطر ............... است.
1) عدم وجود سيستم اصلاح و تعمير قوي DNA
2) نبود بخش هاي غير کُد کننده
3) سرعت تکثير بالاي آن ها
4) هر سه مورد

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – توليد چندين پروتئين از يک ژن در موجودات ............... و به صورت ............... رخ مي دهد.
1) يوکاريوتي - منوسيسترونک
2) يوکاريوتي - پلي سيسترونک
3) پروکاريوتي - پلي سيسترونيک
4) يروکاريوتي - حذف يا نگهداري Fxon

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رنگ چشم و رنگ پوست در انسان جزو صفات کيفي هستند يا کمي؟
1) صفات کمي
2) صفات شبه کمي
3) صفات کيفي
4) صفات شبه کيفي

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – صحيح ترين گزينه در خصوص مهم ترين عوامل جهش زا کدام است؟
1) اشعه uv،‌ عوامل شيميايي و ويروس ها
2) اشعه x،‌ کلشي سين و ترانسپوزون ها
3) عوامل فيزيکي،‌ اتيديوم بروميد و ترانسپوزون ها
4) عوامل فيزيکي،‌ عوامل شيميايي و ژن هاي جهش زا

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمايش مزلسون واستال براي اثبات کدام پديده ژنتيکي انجام گرفته است؟
1) معرفي تکنيک نشاندار کردن ماده ژنتيکي
2) همانندسازي مولکول DNA
3) اثبات نوع ماده ژنتيکي در باکتري ها
4) نحوه نسخه برداري از روي ژن

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از توالي هاي زير محل درست شروع رونويسي را در ژن مشخص مي کنند؟
1) راه انداز يا پروموتر
2) آغازگر يا پرايمر
3) پاليندروم
4) شاين دلگارنو

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – چگونه مي توان در بررسي دو مکان ژني قارچ نوروسپورا به استقلال و يا پيوستگي آن دو مکان پي برد؟
1) پيدايش آسک هاي دو نوعي غير والديني
2) پيدايش آسک هاي چهار نوعي در هر فراواني
3) تساوي آسک هاي چهار نوعي با دو نوعي
4) نمي توان با شمارش انواع آسک ها به نتيجه فوق رسيد.