سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پنجاه و پنجم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و پنجاه و پنجم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تنوع زيستي در اکوسيستم هاي جنگلي با کدام گزينه بي ارتباط است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) عرض جغرافيايي
2) طول جغرافيايي
3) قدمت بيوسنوز
4) عوامل اقليمي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مراحل اوليه توالي در جنگل،‌ تنوع .............. و سرعت افزايش تنوع .............. است.
1) کم،‌ زياد
2) زياد،‌ زياد
3) کم،‌ کم
4) زياد،‌ کم

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه با تشکيل شبنم در جنگل بي ارتباط است؟
1) کم بودن سرعت باد
2)  روزنه هاي برگ
3) صاف بودن آسمان
4) بالا بودن رطوبت هوا

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام گزينه مهم ترين عــامل اقليمي است که پديده هاي زيستــي دوره اي (فنولوژي) را در جنگل هاي هيرکاني تنظيم مي کند؟
1) رطوبت
2) باران
3) نور
4) دما

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – راش يک گونه .............. و زبان گنجشک يک گونه .............. است.
1) مزوفيت - هيدروفيت
2) هيدروفيت - هيدروفيت
3) مزوفيت - مزوفيت
4) هيدروفيت - مزوفيت

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در غناي گونه اي،‌ .............. و در يکنواختي .............. مهم است. منظور از تنوع گونه اي،‌ .............. است.
1) تعداد افراد گونه - تعداد نوع گونه - همان يکنواختي
2) تعداد نوع گونه - تعداد افراد گونه ها - همان غناي گونه اي
3) تعداد افراد گونه ها - تعداد گونه - ترکيب يکنواختي و غنا
4) تعداد گونه - تعداد افراد گونه ها - ترکيب غنا و يکنواختي

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تنظيم جمعيت از طريق تراکم،‌ يک نوع .............. است.
1) هومئوستازي
2) سينوپسيس
3) اُپوننس
4) بردباري

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گونه اي که شمار افراد آن در حال کاهش است،‌ چه گونه اي ناميده مي شود؟
1) در حال انقراض
2) آسيب پذير
3) نادر
4) در معرض خطر

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مساحت مناسب (حداقل و حداکثر) در پارسل بندي جنگل هاي شمال چند هکتار است؟
1) 20 تا 40
2) 20 تا 80
3) 40 تا 120
4) 80 تا 120

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در روش جنگل داري دانه زاد نيمه همسال (کارتيه بلو) سري جنگل به چند قسمت تقسيم مي شود؟
1) 3
2) 5
3) 10
4) 20

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پارسل بندي جنگل براساس چه فاکتورهايي انجام مي شود؟
1) شيب زمين،‌ جهت زمين،‌ نوع خاک
2) شيب زمين،‌ جهت زمين،‌ تيپ توده
3) شيب زمين،‌ نوع خاک،‌ تيپ توده
4) جهت زمين،‌ نوع خاک،‌ تيپ توده

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – موجودي سرپاي فعلي جنگل 430 سيلو در هکتار و رويش متوسط ساليانه 3/5 سيلو در هکتار است.
چنان چه بخواهيم موجود جنگل بعد از 15 سال به 400 سيلو در هکتار کاهش داده شود. امکان برداشت ساليانه چند سيلو در هکتار خواهد بود؟
1) 5/5
2) 4/5
3) 2/5
4) 1/5

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين مرحله در تهيه طرح آمايش جنگل .............. است.
1) تعيين سيستم هدف
2) تعيين حداقل نيازهاي هريک از کارکردها
3) تجزيه و تحليل کارکردهاي جنگل
4) تعيين معيارها و شاخص هاي کنترل پايداري

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طرح جنگل داري که براي يک حوزه آبخيز تهيه مي شود ماهيت .............. دارد.
1) بلندمدت
2) ميان مدت
3) کوتاه مدت
4) خيلي کوتاه مدت

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تضمين دائمي کارکردهاي جنگل .............. است.
1) براي حفظ جنگل
2) رضايت گروه هاي ذي نفع
3) به منظور جلوگيري از تخريب جنگل
4) هدف اصلي پايش جنگل

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – .............. بين اهداف مختلف در طرح جنگل داري بايد مورد توجه بيشتر قرار گرفته و برطرف شود.
1) رقابت
2) بي تفاوتي
3) تضاد
4) همسويي

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تهيه طرح جنگل داري،‌ تعيين دقيق اهداف براي تعيين .............. ضرورت دارد.
1) فعاليت ها
2) فعاليت ها و کنترل
3) فعاليت ها و برنامه ريزي
4) فعاليت ها،‌ برنامه ريزي و کنترل

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد صحيح است؟
1) منحني ارتفاع برحسب قطر در توده هاي ناهمسال با مدل سهمي همخواني دارد.
2) منحني ارتفاع برحسب قطر در توده هاي همسال به سمت راست و بالا جابجا مي شود.
3) منحني حجم تاريف برحسب قطر در توده هاي همسال بصورت پيوسته است.
4) منحني ارتفاع برحسب قطر در توده هاي همسال با مدل نمايي همخواني دارد.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دستگاه جال Jal براي اندازه گيري .............. درخت مي باشد.
1) ارتفاع
2) قطر ميانه
3) قطر برابر سينه
4) ضريب شکل

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قطر در ميانه يک گرده بينه به طول 5 متر برابر با 50 سانتي متر و ضخامت پوست آن 1 سانتي متر است. قطر بدون پوست آن چند درصد است؟
1) 95
2) 96
3) 98
4) 99

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در حالتي که درخت به طرف اندازه گير تمايل داشته باشد،‌ ارتفاع درخت چقدر است؟
1) بستگي به دستگاه اندازه گيري دارد.
2) کمتر از مقدار واقعي اندازه گيري مي شود.
3) بيشتر از مقدار واقعي اندازه گيري مي شود.
4) فرقي نمي کند.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضريب قدکشيدگي در توده هاي ناپايدار بيش از .............. درصد مي باشد.
1) 40
2) 50
3) 60
4) 80

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با کاهش هزينه هاي ثابت يک وسيله حمل و نقل،‌ حداکثر مساحت اقتصادي حمل و نقل توسط آن وسيله .............. مي يابد.
1) افزايش
2) کاهش
3) ابتدا کاهش و سپس افزايش
4) ابتدا افزايش و سپس کاهش

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر تقاضا براي يک کالا کم کشش باشد .............. قيمت باعث .............. درآمد توليدکننده مي شود.
1) افزايش - افزايش
2) افزايش - کاهش
3) کاهش - افزايش
4) کاهش - ثابت ماندن

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سن بهره برداري بهينه در جنگل به منظور به حداکثر رساندن سود ازديدگاه اجتماعي از سن بهره برداري بهينه در جنگل به منظور به حداکثر رساندن سود از ديدگاه اقتصادي:
1) برابر است.
2) کوتاه تر است.
3) طولاني تر است.
4) باتوجه به نرخ سود بانکي مي تواند کوتاه تر يا طولاني تر باشد.

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منحني تقاضاي انحصارگر ..............
1) کاملاً بدون کشش است.
2) داراي کشش واحد است.
3) کاملاً با کشش است.
4) با منحني تقاضا در صنعت يکسان است.

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کشش قيمتي عرضه چوب سرپا و کاتين در جنگل هاي شمال ايران به ترتيب ..............
1) پرکشش - کم کشش
2) تقريباً بي کشش - کشش دار
3) تقريباً بي کشش - تقريباً بي کشش
4) کشش دار - تقريباً بي کشش

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سن بهينه قطع يک درخت زماني است که .............. نگهداري درخت .............. باشد.
1) درآمد نهايي - صفر
2) سود نهايي - صفر
3) سودنهايي - حداکثر
4) هزينه نهايي - بيش از درآمد نهايي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نمونه برداري به روش «با احتمال به نسبت اندازه» شامل چه مواردي مي شود؟
1) رلاسکوپ و پريسم
2) چند درختي
3) رلاسکوپ
4) پريسم

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در روش مـونه بندي و تخصــيص متناسب کــدام يک از مشخصــه هاي زير ملاک اختصاص قطعات نمونه به طبقات است؟
1) اندازه طبقات
2) انحراف از معيار طبقات
3) هزينه برداشت قطعات نمونه
4) اندازه و انحراف از معيار طبقات