سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هفتاد و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هفتاد و چهارم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – واکسن هپاتيت B که در حال حاضر در پروسه واکسيناسيون عمومي مصرف مي گردد جزو کدام يک از دسته واکسن ها مي باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) DNA
2) ويروسي غيرفعال
3) زير واحدي
4) ويروسي تخفيف حدت يافته

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کورپوسکول هاسال در کدام ناحيه از تيموس مشاهده شده و داراي چه منشائي مي باشد؟
1) مدولاي تيموس و داراي منشاء اپي تليالي است.
2) کورتکس تيموس و داراي منشاء مزودرمي است.
3) مدولاي تيموس و داراي منشاء مزودرمي است.
4) کورتکس تيموس و داراي منشاء اپي تليالي است.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيماري ميستنيا گراويس آنتي بادي ضد کدام يک از عوامل زير موجب بروز ضعف عضلاني و فلج مي شود؟
1) عضلات مخطط
2) پذيرنده انسولين
3) پذيرنده استيل کولين
4) پروتئين هاي واقع در محل اتصال بين سلول هاي عضلاني

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از بيماري هاي خود ايمن مکانيسم اصلي آسيب بافتي با واسطه لنفوسيت هاي T مي باشد؟
1) ميوکارديت خود ايمن
2) سندروم گودپاسچر
3) پمفيگوس ولگاريس
4) لوپوس اريتماتوز سيستميک

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد،‌ از مشخصات سندروم پدياک هيگاشي نمي باشد؟
1) وراثت اتوزومال مغلوب
2) کمبود آنزيم ميلوپراکسيداز
3) کمبود (نقص) فعاليت سلول هاي NK
4) گرانول هاي اوليه بزرگ آنرمال در نوتروفيل ها

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ميکروب،‌ قادر است از واکوئل فرار کرده و وارد سيتوسول شود؟
1) مايکوباکتريوم لپره
2) سالمونلا تيفوموريوم
3) ليستريا منوسايتوژنز
4) مايکوباکتريوم توبرکولوزيس

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کموکاين ها کدام يک از نقش هاي زير را عهده دارند؟
1) آزادسازي مدياتورها و گرانول هاي لکوسيت ها
2) ايجاد گراديان جاذبه براي لکوسيت ها
3) رگزايي
4) همه موارد صحيح هستند.

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ميکروارگانيسم مهارت هاي اختلال در پيام هاي سايتوکاين و کموکاين،‌ اختلال در فعاليت کمپلمان و اختلال در عرضه آنتي ژن را دارا مي باشد؟
1) ويروس تبخال
2) ويروس سرخجه
3) انگل مالاريا
4) برخي استرين هاي ايشرشيا کولي E.coli

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مطلب،‌ در مورد بيوسنتز کارني تين،‌ صحيح است؟
1) اسيدهاي آمينه گليسين و سرين در سنتز آن به کار مي‌روند.
2) از مشتقات اسيد آمينه ليزين استفاده مي شود.
3) سنتز آن نياز به کولين دارد.
4) همه موارد صحيح هستند.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از اجزاي چربي هاست و به شکل ساده و مرکب با زنجيره بلند و پليمري ديده مي شود؟
1) الکل چرب
2) آلدئيد چرب
3) استرول ها
4) سراميدها

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سولفاتيدها:
1) تقريباً 50 درصد ماده سفيد مغز را تشکيل مي دهند.
2) سربروزيدهايي هستند که قندهاي سولفاته دارند.
3) در مقادير بسيار کم در بافت هاي غير عصبي وجود دارند.
4) سراميدهايي با اسيدهاي چرب 22 کربنه هستند که به چند مولکول سولفات متصل اند.

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از جفت اسيدهاي آمينه زير کدام يک در بيوسنتز پلي آمين ها دخالت دارند؟
1) آژنين و اورني تين
2) متيونين و آرژنين
3) اورني تين و متيونين
4) ليزين و آسپارتيک اسيد

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اتانول در بافت کبد انسان به چه ترکيبي متابوليزه مي شود؟
1) فرم آلدئيد
2) استالدئيد
3) پيرووات
4) استون

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – محصول نهايي متابوليزم کدام يک از ترکيبات زير همووانيليک اسيد است؟
1) اپي نفرين
2) دوپامين
3) نوراپي نفرين
4) هيستامين

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گيرنده کدام هورمون خاصيت تيروزين کينازي دارند؟
1) انسولين
2) اپي نفرين
3) کورتيزول
4) تيروکسين

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين کانال باز در غشاء سلول مربوط به کدام يون است؟
1) کلر
2) سديم
3) کلسيم
4) پتاسيم

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ساختار معمول پلاسميدهايي که به عنوان واکسن DNA مورد استفاده قرار مي گيرند،‌ کدام يک از قسمت هاي زير وجود ندارد؟
1) ژن مقاومت به آنتي بيوتيک
2) پروموتور فعال در سلول هاي يوکاريوتي
3) مبداء همانندسازي پروکاريوتي
4) مبداء همانندسازي يوکاريوتي

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بازوفيل ها و ماستوسيت ها در تمام موارد زير مشابه هستند به جز:
1) هر دو نوع سلول حاوي هيستامين هستند.
2) هر دو نوع سلول براي IgE گيرنده دارند.
3) هر دو نوع سلول در گردش خون وجود دارند.
4) هر دو نوع سلول از مغز استخوان منشاء مي گيرند.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – همنه موارد زير در مورد سلول هاي دندريتيک پلاسموسيتوئيد انساني صدق مي کند،‌ به جز:
1) شاخص CDllc را بيان نمي کنند.
2) در اکثر بافت هاي بدن به ميزان کم وجود دارند.
3) اينترفرون هاي نوع يک را توليد و ترشح مي نمايند.
4) لنفوسيت هاي T را به سمت پاسخ هاي Th2 سوق مي دهند.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قطعات تنوع در ساختار ژنتيکي کدام زنجيره هاي مولکولي TCR،‌ شرکت دارند؟
1) بتا و دلتا
2) آلفا و بتا
3) گاما و دلتا
4) بتا و گاما

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در آزمايش تکثيري لنفوسيت T مناسبت ترين زمان براي اضافه نمودن تايميدين راديواکتيو به کشت سلول کدام مورد مي باشد؟
1) 3 روز بعد از تحريک سلولي
2) 5 روز بعد از تحريک سلولي
3) 5 ساعت بعد از تحريک سلولي
4) از ابتداي کشت لنفوسيت هاي T

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در طي پديده تومورزائي،‌ سلول هاي Treg:
1) افزايش مي يابند.
2) کاهش مي يابند.
3) تغيير نمي کنند.
4) ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابند.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در سلول هاي ريشه تاخوردگي مولکول DNA توسط کدام عوامل اپي ژنتيک کنترل مي گردد؟
1) ريز محيط سلول،‌ کنترل کننده اپي ژنتيک است.
2) آنتي ژن،‌ اپي ژنتيک را کنترل مي کند.
3) HSP اپي ژنتيک را کنترل مي کند.
4) همه موارد صحيح هستند.

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – برخورد لنفوسيت هاي T و سلول هاي عرضه کننده آنتي ژن در کدام منطقه گره لنفاوي صورت مي گيرد؟
1) PVC
2) Conduite
3) Corridor
4) همه گزينه ها صحيح هستند.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مولکول TLR به صورت درون سلولي نقش ايفا مي کند؟
1) 2
2) 5
3) 6
4) 8

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آنزيم ايندول آمين 2 و 3 دي اکسيژناز چه تاثيري بر پاسخ ايمني دارد؟
1) با تبديل آرژينين به اوره سبب تضعيف پاسخ ماکروفاژها مي شود.
2) با کاهش ميزان تريپتوفان موجب کاهش قدرت تکثير لنفوسيت ها مي شود.
3) با تجزيه اسيد آمينه هيستيدين سبب کاهش ميزان سايتوکين هاي التهابي مي شود.
4) با تبديل سيستئين به سيستين موجب افزايش پاسخ هاي اکسيداتيو در فاگوسيت ها مي شود.

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – همه گزينه ها در مورد آسم صحيح است به جز:
1) برگشت پذيري  
2) شيفت سيتوکاين Th2
3) Airflow obstruction
4) التهاب مجاري هوايي (عمدتاً نوتروفيليک)

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فراوان ترين مولکول هاي سيتوتوکسيک سلول هاي CTL کدامند؟
1) گر آنزيم A و B
2) کال رتيکولين و اسيد فسفاتاز
3) آريل سولفاتاز و گرآنزيم B
4) کاتپسين C و آريل سولفاتاز

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پاسخ ايمني بر ضد مالاريا در مرحله خوني در ابتدا به واسطه:
1) مکانيسم هاي هومورال و سپس ايمني سلولي است.
2) مکانيسم هاي سلولي و سپس هومورال است.
3) مکانيسم هاي سلولي و سپس واسطه هاي نيتروژني است.
4) واسطه هاي نيتروژني و اکسيژني و سپس ايمني هومورال است.

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيماران مبتلا به بيماري آلرژيک مزمن نوع يک،‌ تغييرات بافتي ناشي از تماس طولاني با کدام مورد است؟
1) IL-15 و ماستوسيت است.
2) IL-13 و ائوزينوفيل است.
3) آلرژن و پروستوگلاندين است.
4) پروستوگلاندين و لوکوترين است.