سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هجدهم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هجدهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديدگاه نظريه تحليل ارتباط محاوره اي (TA) در کدام مرحله،‌ رشد حالت من بالغ متوقف مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) من خوب هستم تو خوب هستي
2) من خوب نيستم توخوب نيستي
3) من خوب هستم تو خوب نيستي
4) من خوب نيستم تو خوب هستي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معيار سنجش خلوص و مسئوليت درمانگر در نظريه گلاسر (Glasser) کدام است؟ در کدام نظريه ناهماهنگي بين خود و تجربه عامل بيماري است؟
1) مقاومت مراجع - مراجع محوري
2) خود افشايي مراجع - واقعيت درماني
3) تغيير رفتار مراجع - گشتالت درماني
4) تغيير احساس مراجع - عقلاني عاطفي

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس کدام ديدگاه،‌ رفتار روان نژندي به عنوان تمايل شديد به پرهيز تعريف مي شود؟
1) سالتر
2) دولارد
3) لازاروس
4) ولپي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فرويد در کدام دوره از تکامل انديشه اش نگرش دوگانه داشت و مغز را اندام حياتي و روان را مرکز انديشه و احساس مي دانست؟ و مهم ترين نشانه عدم تصاحب بخش هايي از شخصيت در نظريه گشتالت درماني کدام است؟
1) خودکاوي - اجتناب
2) روانشناسي خود - اغراق
3) روانشناسي تحليلي - اضطراب
4) تجسس نوروزها - نوروز

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فرآيند درمان عقلاني - عاطفي - رفتاري (اليس)،‌ از کدام مورد استفاده نمي شود؟ و کدام خصوصيت در نظريه تحليل ارتباط محاوره اي (TA)،‌ در تعيين هدف هاي جلسه مشاوره موثر نيست؟
1) شوخي و بذله - درجه اضطراب
2) تعبير و تفسير - ميزان يادگيري
3) دادن تکليف - ميزان انگيزيه
4) تفسير انتقال - سطح تحصيلات

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کاربرد اصل منع متقابل براي حذف عادات شرطي کدام است و در نظريه گلاسر نيروي کششي دروني اوليه،‌ براي هدايت رفتار کدام است؟
1) حساسيت زدايي - پذيرش واقعيت
2) انزجار درماني - درگيري عاطفي
3) خاموشي سازي - هويت موفق
4) آموزش اظهار وجود - حساس ارزش

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد ارتباط اجزاي شخصيت و سطوح آگاهي را در نظريه روانکاوي فرويد به درستي نشان مي دهد؟
1) ناخودآگاهي = نهاد + بخشي از خود  
2) پيش آگاهي = بخشي از خود + بخشي از فراخود
3) خود = پيش آگاهي + بخشي از خودآگاهي
4) فراخود = بخشي از خودآگاهي + پيش آگاهي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام خصوصيت مشاور در نظريه مراجع محوري،‌ مبين نبود حالت دفاعي در مراجع است؟
1) همسازي
2) گوش دادن
3) پذيرش
4) درک همدلانه

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد به ترتيب جزء ويژگي هاي يک نظريه خوب از ديدگاه استفلر و متني و هم چنين اصول گشتالت درماني (پرز) نيست؟
1) روشن و قابل فهم بودن - توقف تصورات
2) جامعيت در تبيين پديده ها - تجربه و واقعيات
3) کشف و تدوين واقعيت ها - تسليم در برابر الزامات
4) توليد پژوهش هاي بيشتر - پذيرش وقايع رنج آور

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام قاعده در نظريه گشتالت درماني (پرز) با مفهوم مسئوليت و درگيري ارتباط دارد؟
1) من و تو
2) زمان حال
3) چه و چگونه
4) زبان آن و من

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وضعيت مراجعيني که مي دانند چطور به اهداف و نتايج دلخواه برسند ولي اعتماد کافي براي عمل ندارند،‌ حاکي از نقص عملکرد در چيست؟
1) خودشناسي
2) متمايزسازي
3) خودکارآمدي
4) حل مساله

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وظيفه اصلي مشاور در برخورد با مراجعين در حالت بحراني و سوگواري به ترتيب کدام است؟
1) واگذار نمودن مسئوليت به مراجع - کمک به تخليه هيجاني
2) در دسترس بودن - شفاف نمودن واقعيت سوگ و خارج کردن او از حالت عصبي
3) کنترل داشتن روي موقعيت - توجه به عواطف تجربه شده و ابراز شده
4) در دسترس بودن - پذيرش سوگواري به همان صورتي که هست.

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مراجعي مي گويد: «وقتي همسرم به من گفت: برو منزل؛ واقعاً عصابي شدم» و مشاور پاسخ مي دهد: «شما از او عصباني شديد و او بسيار بد عنوان نمود.» پاسخ مشاور حاکي از چيست؟
1) همدلي و همدردي
2) موافقت و همدردي
3) همدلي و موافقت
4) انعکاس احساس و محتوي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مراجعي عنوان مي کند: «دوباره،‌ مطالعه کردن را تا دقايق آخر به تعويق مي اندازم.» مشاور پاسخ مي دهد: «بازهم،‌ با عجله براي امتحان آماده مي شوي؟» برخورد مشاور از چه نوعي مي باشد؟
1) سرزنش کردن
2) تکرار صرف مطالب
3) بازشناسي احساسات مراجع
4) رهبري و گام برداشتن با مراجع

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مواجهه يا چالش در مشاوره به چه معناست و در فرايند مشاوره کنار آمدن با احساسات مراجعين نسبت به مشاور نيازمند چه چيزي است؟
1) افزايش آگاهي - نظارت و حضور راهنما
2) تفاوت در اعمال مراجع - نظارت و حضور راهنما
3) درنگ و توجه به آن چه انجام مي شود - تجربه و نظارت آموزشي
4) تفاوت در اهداف مشاوره از نظر مراجع - تجربه و نظارت آموزشي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از طريق کدام دسته از پاسخ ها مي توان به مراجعيني که از صحبت کردن درباره خود احساس راحتي نمي کنند،‌ کمک کرد؟
1) موکد رازداري  
2) حاکي از تاکيد وتمرکز
3) خود افشايي و خود ابرازي
4) خود افشاگرانه و خود درگيرانه

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در يک رابطه مشاوره اي درست وظفه حرف زدن به عهده چه کسي است،‌ هدف از آن چيست و اعتبار مشاور چگونه حاصل مي گردد؟
1) مشاور و مراجع - کمک به بروز احساسات - دانش و اخلاق حرفه اي
2) مراجع - شرح و بسط موضوع - دانش و تجربه
3) مشاور - تشخيص و تجويز - اسباب و وسايل موجود
4) مراجع - اميدوار شدن - مهارت در برقراري ارتباط

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک،‌ از ويژگي هاي درمان هاي يکپارچه نگر مي باشد؟
1) افزايش انتظارات مراجع
2) استفاده از تکنيک هاي مخصوص
3) توسعه اتحاد و همکاري بين مشاور و مراجع
4) ايجاد و خلق يک ديدگاه مشترک و انتخاب مداخله اي اثربخش

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هدف اصلي استراحت بين جلسات مشاوره و پي آمد مثبت و شاخص مشاوره چند فرهنگي به ترتيب کدام است؟
1) خلاصه کردن مطالب فعلي - آگاهي از خرده فرهنگ ها
2) مرور مطالب بعدي - کسب دانش ويژه
3) نگاه به مراجع به عنوان يک شخصيت بي نظير - عدم سوگيري در تفسير نتايج آزمون ها
4) آمادگي بيشتر جهت ملاقات با مراجع بعدي - شناسايي توانمندي هاي مراجع

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پرهيز از تحليل و صرف عقلاني مشکلات،‌ از موضوعات مورد تمرکز کدام ديدگاه مشاوره اي مي باشد؟
1) گشتالتي و شخص مدار
2) وجودي و شخص مدار
3) روان تحليلي و محاوره اي
4) رفتاري - شناختي و رفتاري

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظر اريکسون بحران کوشش در مقابل احساس حقارت مربوط به چه مرحله اي است؟
1) طفوليت
2) فيربسن دبستان
3) دوران جنيني
4) دوره اول کودکي

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظر اريک فروم شکست در ارضاي چه نيازي منجر به خود شيفتگي مي شود؟
1) هويت
2) تعالي
3) چارچوب جهت گيري
4) مربوط بودن

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظريه کارن هورناي در کدام يک از سنخ هاي شخصيتي فرد سعي مي کند؛ در زندگي خودکفا و چاره انديش باشد و صرفاً به توانايي هاي پرورش يافته خود متکي باشد؟
1) مستقل  
2) گسسته
3) سلطه گر
4) خود - حمايت گر

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نظريه پرداز معتقد است که انسان داراي ويژگي هايي هم چون نوع دوستي،‌ خلاقيت،‌ يگانگي و آگاهي است؟
1) اريک فروم
2) آلفرد آدلر
3) کارن هورناي
4) کارل گوستاو يونگ

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديــد يونگ وضعيتي که در آن شخصيت به طور ايده آل در نظام ها و وجوه خود،‌ به توزيع مساوي انرژي رواني خواهد پرداخت،‌ چه نام دارد؟
1) تضاد
2) خويشتن
3) جبران
4) هم ارزي

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به اعتقاد فرويد شيوه فرزند پروري سهل گير در چه مرحله اي منجر به ويژگي هاي جاه طلب،‌ خودبين،‌ مغرور،‌ نيرومند و سلطه جو مي شود؟ برطبق کدام اصل يونگ،‌ قطع نظر از جهت و جريان انرژي،‌ در درون شخصيت توزيع مداومي از انرژي دارد؟
1) مقعدي - تضاد
2) دهاني - افت
3) آلتي - هم ارزي
4) تناسلي - هم ترازي

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام يک از مکانيزم هاي دفاعي ارضاي کــامل را به همــراه نمي آورد،‌ بلکه منجر به افزايش تنش تخليه نشده ،‌ مي شود؟
1) فرافکني
2) جابه جايي
3) والايش
4) واکنش وارونه

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اعتقاد فرويد در مورد انسان به عنوان سيستمي بسته که داراي مقدار نيروي ثابت و محدود است،‌ کدام جنبه از نظريه او را شکل مي دهد؟
1) جنسي
2) رشدي
3) ساختاري
4) روان پويشي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبق نظر ويليام شلدون کد سه رقمي 1‌- 2‌‌- 6 چه شخصي را توصيف مي کند؟
1) اکتومورفي و آندومورفي پايين و مزومورفي بالا
2) آندومورفي بالا و اکتومورفي و مزومورفي پايين
3) اکتومورفي بالا،‌ آندومورفي متوسط ومزومورفي پايين
4) آندومورفي و مزومورفي پايين و اکتومورفي بالا

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مــرحله تمرين را چه کسي عنوان مي کند و در چه سني شروع مي شود؟
1) کلاين - 6 ماهگي
2) فيرببرن - 10 ماهگي
3) اريکسون - 4 سالگي
4) ماهلر - 10 ماهگي