سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و سی و یکم کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و سی و یکم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اثر برتري کلمات در آزمايش بازشناسي حروف نشان دهنده ............... است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) استقلال بازشناسي حروف از جملات
2) استقلال بازشناسي حروف از معاني
3) اهميت پردازش نزولي در فرآيند خواندن
4) اهميت پردازش واج شناختي در فرايند خواندن

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزاره چندان مورد تاييد دانشمندان شناختي امروزي نيست؟
1) نوع ضعيفي ازنسبيت زباني وجود دارد.
2) زبان و تفکر در دوره هاي مختلف تحول با يکديگر تعامل دارند.
3) آزمون هايي که در يک فرهنگ معتبر است لزوماً در فرهنگ ديگر اعتبار ندارد.
4) تفاوت هاي زباني مي تواند تفاوت در الگوي تفکر در فرهنگ هاي مختلف را تبيين کند.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آماده سازي ادراکي و معنايي جزو کدام يک از انواع حافظه محسوب مي شود؟
1) غيراخباري
2) رويدادي
3) معنايي
4) مهارتي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مغالطه قماربــاز جزو کدام يک از روش هاي اکتشـــافي يا ســوگيري هاي تصميم گيري است؟
1) باز نمايندگي
2) دسترس پذيري
3) تصميم بر مبناي ارضاء محدود
4) حذف براساس جنبه

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه ها جزو خصوصيات افراد خبره در فرآيند حل مساله نيست؟
1) براساس بسط طرحواره اي راهبرد مساله،‌ راهبردي را انتخاب مي کنند.
2) وقت بيشتري را صرف جستجو و اجراي راهبرد مي کنند تا بازنمايي مساله
3) طرحواره هايشان شامل ميزان زيادي دانش اجرايي درباره راهبردهاي مرتبط با حوزه است.
4) طرحواره هايشان بزرگ و شامل ميزان زيادي دانش اخباري است.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گفتاري که از لحاظ دستوري مشکل دارد در کدام يک از اختلالات زير ديده مي شود؟
1) ياد زدودگي پيش گستر
2) ياد زودودگي پس گستر
3) زبان پريشي ورنيکه و بروکا
4) زبان پريشي بروکا و اختلال فراموشي نام

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مفهوم نسخه در چارچوب کدام يک از مدل هاي بازنمايي دانش قرار مي گيرد؟
1) مدل هاي طرحواره اي
2) مدل هاي شبکه عصبي
3) مدل هاي پيوندي
4) مدل شبکه هاي معنايي سلسله مراتبي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه براساس مدل توجه نيسر صحيح است؟
1) فرايندهاي پيش توجه زمان و منابع توجه را مصرف مي کنند.
2) فرايندهاي توجه کنترل شده به صورت متوالي اجرا مي شوند.
3) در مرحله بررسي موازي و سريع خصوصيات فيزيکي،‌ رابطه محرک ها تمييز داده مي شود.
4) در مرحله بررسي موازي و سريع خصوصيات فيزيکي،‌ معناي محرک ها تمييز داده مي شود.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تکليف nback يا «تعدادي به عقب» کدام فرايند را انــدازه گيري مي کند؟
1) حجم حافظه آوايي
2) حجم حافظه ديداري فضايي
3) اندازه گيري فراخناي حافظه فعال
4) زنده نگه داري اطلاعات در حافظه فعال

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمون اتاق چيني سرل:
1) در حمايت از نظريه هوش مصنوعي قوي طراحي شده است.
2) نشان مي دهد هوشمندي قابل تحقيق در ماشين ها نيست.
3) نشان مي دهد ماشين ها فاقد حيث التفاتي يا قصدمندي هستند.
4) نشان مي دهد هوشمندي و آگاهي به يک معنا هستند.

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين دليل دشواري مطالعه هيجان ها در علوم شناختي چيست؟
1) هيجان ها در تصميم گيري هوشمندانه مانع ايجاد مي کنند.
2) هيجان ها پاسخ هايي در سراسر بدن ايجاد مي کنند.
3) بررسي هيجان ها به مجموعه متفاوتي از قوانين محاسباتي نياز دارد.
4) بررسي آناتوميکي و فيزيولوژيکي حالات هيجاني به راحتي امکان پذير نيست.

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه با ديدگاه کارکردگرايان در مورد ذهن همخواني کم تري دارد؟
1) ذهن قابليت تحقق در سامانه هاي فيزيکي مختلف دارد.
2) تعداد حالات محاسباتي بيشتر از تعداد حالات فيزيکي مغز است.
3) ذهن را مي توان به عنوان يک نوع کارکردي قلمداد کرد.
4) حالت هاي ذهني را مي توان به حالت هاي فيزيکي تقليل داد.

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطابق مدل پردازش سه سطحي ديويد مار کدام گزينه صحيح است؟
1) الگوريتم ها روي معناي بازنمايي ها عمل مي کنند.
2) انتزاعي ترين سطح پردازش،‌ سطح محاسباتي است.
3) پردازش الگوريتمي در سطح سخت افزاري صورت مي گيرد.
4) تعيين و تشخيص چيستي مساله در سطح اجرا شکل مي گيرد.

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – الگوريتم يا رويه در کدام يک از سيستم هاي هوشمند مصنوعي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد؟
1) شبکه هاي عصبي مصنوعي
2) مدل هاي مبتني پردازش توزيع شده
3) مدل هاي مبتني بر مجتمع هاي سلولي
4) مدل هاي که از رويکرد حل مساله مبتني بر دانش استفاده مي کنند.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه جزو انواع هوش گاردنر محسوب نمي شود؟
1) هوش معنوي
2) هوش طبيعت گرا
3) هوش فضايي
4) هوش درون فردي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عناصر تصريفي جزو:
1) تکواژهاي مختلط هستند.
2) تکواژهاي کارکردي هستند.
3) واکه ها هستند.
4) همخوان ها هستند.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گفتمان اشاره به کدام جنبه از زبان ومطالعات زبان دارد؟
1) بررسي ساخت زبان شناختي جملات
2) بررسي نحوه ترکيب واژگاني در زبان
3) معناشناسي يا مطالعه معنا در يک زبان
4) مطالعه نحوه کاربرد زبان در سطحي فراتر از جمله مانند داستان

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تکاليف بازيابي رويدادي:
1) مخچه بيشتر از ساير نواحي مغز فعال مي شود.
2) فقط نيمکره پيش پيشاني چپ فعال مي شود.
3) نيمکره راست بيشتر از نيمکره چپ فعال مي شود.
4) نيمکره پيش پيشاني چپ بيشتر از نيمکره راست فعال مي شود.

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در الگوي پردازش توزيع شده موازي يا PDP کدام گزينه مبناي بازنمايي مفاهيم يا گزاره ها هستند؟
1) الگوي پيوند ميان گره ها
2) محتواي هر گره
3) واحدهاي عصبي
4) رابطه بين دو گره يا واحد

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افزايش فعاليت نورون حرکتي گاما موجب کدام يک از حالات زير مي شود؟
1) افزايش رفلکس کششي
2) افزايش رفلکس کششي معکوس
3) کاهش تونيسيته عضلات اسکلتي
4) کاهش سرعت رفلکس عقب کشيدن

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورتي که ارتباط بين تالاموس و قسمت قشري مغز قطع شود،‌ کدام يک از امواج مغزي کماکان از قشر مغز قابل ثبت است؟
1) امواج آلفا
2) امواج بتا
3) امواج تتا
4) امواج دلتا

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پايداري بدن در برابر نيروي ثقل از اعمال اصلي کدام مسير عصبي است؟
1) بامي نخاعي
2) قشري پيازي
3) دهليزي نخاعي
4) مشبکي نخاعي

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت در مورد گيرنده هاي با تطابق سريع صحيح است؟
1) در طي مدت زمان تحريک پاسخ ثابتي دارند
2) در شروع و خاتمه تحريک پاسخ مي دهند
3) فقط در شروع تحريک پاسخ مي دهند
4) فقط در پايان تحريک پاسخ مي دهند

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ضايعه کدام ناحيه مغزي بطور تجربي در حيوان،‌ موجب مهار کامل ترس و هيجان مي شود؟
1) هسته هاي آميگدال
2) هسته هاي تالاموس
3) لوب هاي بويايي
4) هسته سپتوم

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمام اعمال زير مربوط به سيستم ليمبيک مي باشند،‌ بجز:
1) چشايي
2) خشم و فرار
3) رفتار جنسي
4) هيجانات

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اختلالات حرکتي در بيماري پارکينسون،‌ با تغييرات پاتولوژيک کدام يک از نواحي مغزي در ارتباط است؟
1) قشر حرکتي مغز
2) عقده هاي قاعده اي
3) مخچه
4) هيپوتالاموس

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمامي راه هاي عصبي زير قبل از رسيدن به قشر مغز در تالاموس سيناپس مي دهند،‌ بجز:
1) حس بينايي
2) حس بويايي
3) حس چشايي
4) حس شنوايي

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ضايعات شديد مخچه اي تمام علائم زير مشاهده مي شوند. بجز:
1) آتاکسي
2) هيپرمتري
3) سختي عضلاني
4) ناتواني در انجام حرکات سريع

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آسيب لوب هاي فلوکولوندولر مخچه باعث ايجاد کدام يک از اختلالات زير مي شود؟
1) کوري
2) هيپرتوني
3) نيستاگموس
4) هيپوتوني

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مواد زير از باز جذب نوراپي نفرين از شکاف سيناپسي به شدت جلوگيري مي کند؟
1) آمفتامين
2) افدرين
3) الکل
4) کوکائين