جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / میکروب شناسی کتاب هدیه دهید

میکروب شناسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (2)، زیست شناسی سلولی (1)، انگل شناسی (1)، ایمنی شناسی (1/5)، ویروس شناسی (1/5)، قارچ شناسی (1)، باکتری شناسی (5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و چهل و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – وقتي که دانش آموزي شکست مي خورد،‌ کدام الگوي نسبت دادن مي تواند او را به کوشش بيشتر براي آينده برانگيزاند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دروني،‌ ناپايدار و قابل کنترل    
2) بيروني،‌ ناپايدار و غيرقابل کنترل
3) دروني،‌ پايدار و غيرقابل کنترل
4) بيروني،‌ پايدار و غيرقابل کنترل
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد
... بیشتر