جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / علوم تشریح (آناتومی) کتاب هدیه دهید

علوم تشریح (آناتومی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: تشریح عمومی (4)، بافت شناسی (3)، زیست شناسی سلولی (2)، جنین شناسی (3)، زبان عمومی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از اسيدها در تشکيل باران هاي اسيدي نقش اساسي دارند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اسيد کلريدريک،‌ اسيد فلوئوريدريک
2) اسيد سولفوريک،‌ اسيد نيتريک
3) اسيد سولفوريک،‌ اسيد کربنيک
4) اسيد نيتريک،‌ اسيد کربنيک
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور
... بیشتر