جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی کتاب هدیه دهید

علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: اصول و مبانی برنامه ریزی درسی، روش های تحقیق در برنامه درسی، نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس، اصول و روش های ارزشیابی برنامه درسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های برنامه ریزی درسی (مطالعات برنامه درسی): اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی، چگونه تحقیق کنیم، روش تحقیق در علوم رفتاری، الگوهای یادگیری، ابزارهایی برای تدریس، ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).