جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کتاب هدیه دهید

علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی کتابداری و علم اطلاعات، طراحی و برنامه ریزی خدمات فرانهادی، کتابخانه های عمومی و جامعه، منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و انسانی، کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی): آشنایی با اطلاعات و ارتباطات، فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها، کتابخانه عمومی و عدالت الجتماعی، مرجع شناسی اسلامی (معرفی مهم ترین مراجع چاپی و الکترونیکی)، مرجع شناسی اسلامی، اطلاعات و جامعه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و بیست و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – فرض آماري استفاده از طرح بلوک هاي کامل تصادفي کدام است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) وجود اثر متقابل بين بلوک و تيمار    
2) وجود تفاوت بين بلوک هاي ماده آزمايشي
3) وجود تفاوت بين تيمارهاي مورد مطالعه
4) عدم اثر متقابل بين بلوک و تيمار
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد
... بیشتر