جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کتاب هدیه دهید

علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی کتابداری و علم اطلاعات، طراحی و برنامه ریزی خدمات فرانهادی، کتابخانه های عمومی و جامعه، منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی و انسانی، کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). منابع درس های علم اطلاعات و دانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی): آشنایی با اطلاعات و ارتباطات، فلسفه کتابداری و اطلاع رسانی، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها، کتابخانه عمومی و عدالت الجتماعی، مرجع شناسی اسلامی (معرفی مهم ترین مراجع چاپی و الکترونیکی)، مرجع شناسی اسلامی، اطلاعات و جامعه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).