جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دستیاری تخصصی کتاب هدیه دهید

دستیاری تخصصی


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حضور کدام عنصر در سواحل دريا بيان کننده آلودگي هاي تازه صنعتي در فاضلاب هاي ورودي مي باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کروم 6 ظرفيتي  
2) کروم 3 ظرفيتي
3) آهن 2 ظرفيتي
4) واناديوم

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکان يابي واحدهاي صنعتي مطابق ضوابط
... بیشتر