جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / خون شناسی آزمایشگاهی و علم انتقال خون (هماتولوژی) کتاب هدیه دهید

خون شناسی آزمایشگاهی و علم انتقال خون (هماتولوژی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: خون شناسی (3/5)، علوم انتقال خون (3/5)، ایمنی شناسی پزشکی (1/5)، بیولوژی سلولی و مولکولی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس مصوبات موجود کدام يک مشمول ارزيابي محيط زيستي قرار نمي گيرد؟
1) سدها با ارتفاع بيش از 15 متر
2) سدهاي باطله با اندازه محدود
3) درياچه هاي انسان ساخت با مساحت بيش از 400 هکتار
4) درياچه هاي پرورش آبزيان در مقياس کوچک تر از 400 هکتار

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) –
... بیشتر