جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / خون شناسی آزمایشگاهی و علم انتقال خون (هماتولوژی) کتاب هدیه دهید

خون شناسی آزمایشگاهی و علم انتقال خون (هماتولوژی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: خون شناسی (3/5)، علوم انتقال خون (3/5)، ایمنی شناسی پزشکی (1/5)، بیولوژی سلولی و مولکولی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).