جزوه دانشگاهی / مجموعه مهندسی عمران کتاب هدیه دهید

مجموعه مهندسی عمران

نام جزوه
سال
قیمت
حجم فایل
تعداد صفحه
نویسنده
دانشگاه
دریافت
جزوه دانشگاهی - آسیب شناسی ساختمان های فولادی و بتنی
1389
20,000 ريال
495KB / PDF
14
مهندس محمدحسین رنجکش
برگرفته از منابع و کتب
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - بارگذاری
1395
30,000 ريال
4.78MB / PDF
47
مهندس مسعود سلیمانیان
غیر انتفاعی همدان
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - بررسی اسکریپر
1394
30,000 ريال
3.81MB / PDF
21
پوریا صادقی
برگرفته از منابع و کتب
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان های بتنی
1394
30,000 ريال
1.06MB / PDF
23
دکتر عباسعلی تسنیمی
تربیت مدرس تهران
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - تحلیل سازه
1394
30,000 ريال
1000KB / PDF
38
مهندس پریسا اسماعیل تبار
موسسه آموزش عالی طبری بابل
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی - بخش اول
1394
20,000 ريال
4.95MB / PDF
23
دکتر قزل سوفلو
کابل
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی - بخش دوم
1394
20,000 ريال
6.22MB / PDF
17
دکتر قزل سوفلو
کابل
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی - بخش سوم
1394
20,000 ريال
5.97MB / PDF
33
دکتر قزل سوفلو
کابل
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - تکنولوژی بتن
1393
30,000 ريال
1.58MB / PDF
40
جاوید جمالی مقدم
برگرفته از منابع و کتب
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - دینامیک سازه ها - بخش اول
1395
40,000 ريال
5.76MB / PDF
57
دکتر حسن مقدم
صنعتی شریف
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - دینامیک سازه ها - بخش دوم
1395
30,000 ريال
6.56MB / PDF
64
دکتر حسن مقدم
صنعتی شریف
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - روسازی راه
1395
50,000 ريال
8.2MB / PDF
51
دستنویس دانشجویی
برگرفته از جزوات معتبر اساتید دانشگاه ها
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - سازه های بتن آرمه 1
1390
90,000 ريال
3.62MB / PDF
169
دستنویس دانشجویی
آزاد اسلامی مشهد
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - طراحی دیوارهای برشی
1394
30,000 ريال
887KB / PDF
26
دکتر نیکلاس علی لیبر
آزاد اسلامی قزوین
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - طراحی فنی ساختمان
1395
30,000 ريال
992KB / PDF
24
مهندس محمد توکل
آزاد اسلامی بهبهان
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - علم مواد
1395
30,000 ريال
778KB / PDF
24
مهندس خضریان
آزاد ملایر
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - عناصر و جزئیات ساختمانی
1395
30,000 ريال
1.49MB / PDF
40
مهندس محمد توکل
آزاد اسلامی بهبهان
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - فناوری های نوین ساختمانی - بخش اول
1391
30,000 ريال
6.23MB / PDF
41
دکتر غلامرضا ایلاتی
علم و صنعت ایران
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - فناوری های نوین ساختمانی - بخش دوم
1391
20,000 ريال
6.01MB / PDF
35
دکتر غلامرضا ایلاتی
علم و صنعت ایران
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - فناوری های نوین ساختمانی - بخش سوم
1391
20,000 ريال
4.83MB / PDF
25
دکتر غلامرضا ایلاتی
علم و صنعت ایران
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - ماشین آلات حمل و نقل
1394
20,000 ريال
3.72MB / PDF
16
برگرفته از منابع و کتب
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مجموعه فرمول های مکانیک سیالات
1395
50,000 ريال
6.64MB / PDF
61
دکتر بهزاد خداکرمی
آزاد اسلامی تبریز
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مقاومت مصالح
1395
90,000 ريال
3.53MB / PDF
176
مهندس احمدرضا جعفری
موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مقاومت مصالح 1
1390
70,000 ريال
2.02MB / PDF
138
آزاد اسلامی مشهد
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مقاومت مصالح 1
1393
30,000 ريال
619KB / PDF
21
مهندس خضریان
آزاد ملایر
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مهندسی آب و فاضلاب - بخش اول
1394
60,000 ريال
6.02MB / PDF
209
مهندس محمد هادی افشار
علم و صنعت ایران
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مهندسی آب و فاضلاب - بخش دوم
1394
60,000 ريال
5.4MB / PDF
207
مهندس محمد هادی افشار
علم و صنعت ایران
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مهندسی پی - بخش اول
1395
50,000 ريال
5.6MB / PDF
79
مهندس دریس زاده
آزاد اسلامی بوشهر
اعتبار کافی نیست
جزوه دانشگاهی - مهندسی پی - بخش دوم
1395
40,000 ريال
4.05MB / PDF
82
مهندس دریس زاده
آزاد اسلامی بوشهر
اعتبار کافی نیست